2 Piyɛr
Mbeɗe ndeke ɗi siɗike ká Piyɛr ɗaa
Ɓay ká se tul feri ká ɗo ɓil mbeɗe ni key
Mbeɗe key na, i ɗaa ha̰ nzoɓ mbika lawri ká nzoɓ fe fére bayluri ɗara ri ká tul mbika law ɓari a í suru tigba̰a-ri ɓay haŋa ri tɔŋ fal fe ɗáa ḭ̌mri. Ká ɓay rúu ziŋ fe niri key na, nzoɓ ɗáa mbeɗe key na koɗ nzoɓ mbika lawri ɓay haŋa ri kaw tul tuuka Ŋgɛrɛwṵru ɓáy Ŋgɛrɛmbay Zezu Krisi na ka ŋgɔ-ŋgɔŋ. Tuuka Ŋgɛrɛmbayke na ɓa fe ká nzoɓ nasikeri laa ɓayke ɓáy suku-ri a í kɔ feke ɓáy nun-ri sùo-ri ká luo Zezu a í suo í ɓaa ha ri.
Ɓay ká se tul nzoɓri ká i ɓaa mii, Ŋgɛrɛmbay Zezu ti yḭ́i mbǎa na, ɗo nun haŋa nzoɓ mbika lawri kɔ mgbaka roy yḭ́i ɓe na ɓa fe ká kiɛ íki law ɓáy law ini Ŋgɛrɛwṵru káʼa hii ɓay haŋa nzoɓri riw bele suo kér ɓay ká tul fe ɗáa ka̰aya ɓari.
Máa ɓayri ká ɗo ɓil-e
Ŋgɛrɛwṵru ɗi nzoɓ mbika law a ha̰ ni peɗ: 1
Ɓay ká tuŋ fe fére nzoɓ fe fére bayluri: 2
Ɓay ká se tul yḭ́i Ŋgɛrɛmbay: 3
1
Soko ká Piyɛr hii ha̰ nzoɓ mbika lawri
Ɓa ɓi Simo̰n Piyɛr ká mì ɓa koy peɗ Zezu *Krisi, a mí ɓa nzoɓ ndáy nzaapeɗ ɓe na, mì ɗaa mbeɗe key na ha rì ɓaarì ká ì ya̰a tusuɛ ɓay ká se tul Krisi na maa kḭ munu ká ɓuru, ɓáy faa law kere Ŋgɛrɛwṵru Nzoɓ Ya̰aŋa naari Zezu Krisi ká ɗaa fe ɓáy zaɗɛ na. Ndaɗ ɓay haŋa law huoke ɓáy ɗɛkɛkɛ ka sáɗ ziŋ rì wuruk wuruk ɓáy faa tuuka Ŋgɛrɛwṵru ɓáy Ŋgɛrɛmbay naari Zezu ɓa tusuɛ.
Káw ɓa nzoɓ Ŋgɛrɛwṵru
Ɓáy faa hṵrusuo Ŋgɛrɛwṵru na, ka ha̰ naari feri riw bele ká náa séri síeke ɓay séke simseɗ kere ká rii law-ɛ, ɓay ḭi lɛ, náa tuuri Zezu *Krisi ɓe káʼa ɗi naari, ɓay haŋa ɓo, naari kara riŋ ɗika ɓáy fe ɗáa ɓe na ka ɓa taa naari nda̰w. Ɓe ze, feri káʼa waa ká ndaɗ ɓamba tasiri na, ka ha̰ naari ɓay haŋa ɓo, náa tḭ́iri saa ɓil kɔn naysuo ká re mbay ká tusiri key káʼa ɓiɛ nzoɓri, a í ɗaa fe ha̰ ni ka maa kḭ ɓáy fe ɗáa Ŋgɛrɛwṵru. Sa̰wke mini ze, ì ɗaa hṵrusuo-rì riw bele tuŋ kḭ ká tul tusuɛ ɓay ká se tul Krisi, í ɗaa fe kere ká rii law-ɛ. Ká tul fe ɗáa kereke na, ì ha̰ tuuka Ŋgɛrɛwṵru ka nde ɗi; ká tul tuuka Ŋgɛrɛwṵru na, ì ha̰ mgbaka sùo ŋgɔ-ŋgɔŋ ka nde ɗi; ká tul mgbaka sùo ŋgɔ-ŋgɔŋ na, ì ha̰ sṵu law ka nde ɗi; ká tul sṵu law na, ì ha̰ simseɗ kere ká rii law Ŋgɛrɛwṵru ka nde ɗi; ká tul simseɗ kere ká rii law Ŋgɛrɛwṵru na, ì ha̰ mgbaka kḭ ɓáy kere ka nde ɗi; a tul mgbaka kḭ ɓáy kere laa lɛ, ì ha̰ law ini ka nde ɗi. Zaɗka ì ɗo ɓáy kḭri fe niri key, rɔɔ fekeri na ŋgɔŋ ká ɓil law-rì ɓa pola pola lɛ, ì ɗoko ɓáy hṵrusuo ɗáa fe, ha rì tǔuke Ŋgɛrɛmbay naari Zezu Krisi na ta-taŋ. A ze ɓo, nzoɓ ká tike ya lɛ, ka ɗo munu ɓa nzoɓ ra̰w ká far zaɗ raa raa. Feya̰a ɓeri káʼa ɗaa pola, ká Ŋgɛrɛwṵru naa ɓayke ká tul-e a ha̰ ni *taŋ kaɗ kaɗ na ka yḭiŋra sɛl.
10 Ɓe mini ze yṵ-iri, ì ɗaa hṵrusuo-rì tuŋ kḭ ɓa pola í mbíke sùo-rì ha̰ Ŋgɛrɛwṵru ɓay tul ɗiw ɓe káʼa ɗíke rì, a náake rì ɗo ɓoɗ na. Zaɗka ì ɗaa munu lɛ, ì ti wṵru faa ya mgbaŋ. 11 Ɓe ze, faa ɗo hɔy nduo ha rì ɓay haŋa rì rìi zaɗ ká Ŋgɛrɛmbay, Nzoɓ Ya̰aŋa naari Zezu Krisi re mbay ká ɗi ɓaŋguɔ na. 12 Ze ì kɔ na fe niri key kɔ, a í ɗo tul tusuɛ ɓay ká se tul Zezu Krisi ká ì ya̰a ɓayke na hɔy kara, mì túma law-rì ká ɗi ɓaŋguɔ. 13 Mì kɔ lɛ, ɗo ɓáy zaɗɛ, káw ɓi ká ɓáy kumnun ɓáy na, ɓa peɗ ɓi ká ɓay haŋa mì tuma law-rì, 14 ɓay ḭi lɛ, mì kɔ ɓáy kere, nam tɔ̀ŋ ndḭi hɔy ɓay haŋa mì pɔŋ tusiri key munu ká Ŋgɛrɛmbay naari Zezu Krisi kiɛ mì ha̰ mì kɔ na. 15 Munu zu lɛ, mì nzáa faa kpṵru ɓay haŋa ɓo, fal huɗ ɓi hɔy kara, ì máa túma law-rì se tul fe niri key ɓaŋguɔ.
16 Ì kɔ, zaɗka ɓuru ɓaa ɓay yḭ́i Ŋgɛrɛmbay naari Zezu Krisi ɓáy bawda hṵrusuo-ɛ ha rì na, ɓuru tuu ɓa súu ze ha rì ya. Roo lɛ, ɓuru kɔ bawda riŋ ɗika ɓe ɓáy nun ɓuru gbak gbak. 17 Nam ká Ŋgɛrɛwṵru Bǎa ɗaa mbay ɓáy riŋ ɗika ɓo tul-e na, ɓuru ɗo ɗi nda̰w. Kusol Nzoɓ Riŋ Ɗika Luye mgba ha̰ ni laa mii: «Ɓe key na ɓa Vu-i; mì kɔ ni ɓa nzoɓ nun-i; ɓa ɓe na ze sùo-i rii mì ɓamba ká tul-e* 1.17 Mat 3.17.18 Ɓuru kḭ sùo ɓuru hɔy kara, ɓuru laa kusol nzoɓ ká uru saa nulue na, ɓay ḭi lɛ, ɓuru ɗo ziŋ ni mbḭw ká tul kuo ká Ŋgɛrɛwṵru naa ɗo ɓoɗ na 1.18 Ì kḭi Mat 17.1-8; Mrk 9.2-23; Luk 9.28-36.. 19 Ɓe ze, ɓay ká *nzoɓ ya̰aŋa ɓayri saa nzaa Ŋgɛrɛwṵru ɗaa ɗo ɓil mbeɗe Ŋgɛrɛwṵru na, ɓuru ɗaa law ɓuru ɓo ɗi ɓa tusuɛ kḭ. Ɓa fe ká ɗo ndaɗ ɓamba ɓay haŋa rì te suku-rì ɓáy kere í láake, ɓay ḭi lɛ, ɓayke ku na ɗo munu ɓa huu ndele ká hie gbie ká ɓil suŋ tilo kpṵru maa ɓáy nam ká Nzoɓ Ya̰aŋa Nzoɓri víke, a ha̰ zaɗ taŋa ɓe hie ká ɓil law-rì munu ká rùo tḭi gbalak a taŋ zaɗ. 20 Pola lɛ, ndaɗ ɓay kɔ́kɔ fe key na ɓáy kere: ɓayri ká nzoɓ ya̰aŋa ɓay saa nzaa Ŋgɛrɛwṵru ɗaa ɗo ɓil mbeɗe Ŋgɛrɛwṵru na, nzoɓ mbḭw mini kara maa ɓay tína sa̰wke ɓáy tul gaŋ sùo-ɛ ya. 21 Tusuɛke lɛ, ɓayri ká nzoɓ ya̰aŋa ɓay saa nzaa Ŋgɛrɛwṵru tina sa̰wke na, i tina ɓáy faa law hiiya nzoɓ pire nzoɓ ya, roo lɛ, Tem Law Pie ze nda faa pol-ri ha ri ɓǎake ɓay ká Ŋgɛrɛwṵru ha rì na.

*1:17 1.17 Mat 3.17.

1:18 1.18 Ì kḭi Mat 17.1-8; Mrk 9.2-23; Luk 9.28-36.