2
Zezu se zaɗ ya̰aŋa kḭ ká Kana
Falɛ ká ndeke ɗi nam sayke na, nam suoriya ya̰aŋa kḭ ɗo ɓil ŋgɛrɛpuo ká Kana ká kuɗu zaɗ ká Galele. Máa Zezu ɗo zaɗɛ ku nda̰w, lɛ, i ɗi Zezu ɓáy leɗ nduoɓal-ɛri ɓa zaɗ ya̰aŋa kḭke na ku nda̰w pi. Báyḭi lɛ, him puo nzoɓri* 2.3 Ɓa him ká yḭŋ ya ká Ziɓri nzɔ ká nzaa fe sṵm ɓaŋguɔ., lɛ, máa Zezu ví ɓaa ha̰ ni mii: «Him na ti mbǎa ro.» Roo lɛ, ka yḭiŋra ɓáy ɓay ha̰ ni mii: «Maa, wa̰a ɓa ɓo nda̰w rɔɔ, mù kíɛ mì fe ká mì ɗáa lɛ woo? Nam ɓi na tɔ̀ŋ rɔɓay.» Báyḭi lɛ, mi-ɛ na yḭ̀i a ɓaa ha̰ nzoɓ ɗáa peɗri mii: «Fe káʼa ɓaa ha rì na, ì ɗaa.»
Zaɗɛ ku na durari ká i ɗaa ɓáy tisaw ɓa yie zuɔ ɗi; ɓa durari ká Ziɓri ɗaa mbii zuɔ ɗi ɓay wáake sùo-ri *taŋ kaɗ kaɗ munu ká ɓa fe sa̰w puo ɓari. Ɓil durake mbḭw lɛ, maa tɔy mbii siɗi ya lɛ, sayri munu. Ro, Zezu ɓaa ha̰ nzoɓ ɗáa peɗri na mii: «Ì ɗáŋ mbii mbaa durari na key.» Ze, i ɗaŋ mbii na ha̰ ni mbaa ɗi dɔrɔrɔ dɔrɔrɔ. 8-9 Falɛ ku lɛ, Zezu yḭ̀i a ɓaa ha ri mii: «Ì ví kaa mbii key na í séke ha̰ nzoɓ mbika tul peɗ nam suoriya na.» Lɛɛ, i kaa mbii ká fɛrɛ sùo-ɛ ɓa him na í séke ha̰ ni. Ɓe na, ka kɔ zaɗ ká uru saa ɗi ya, roo lɛ, nzoɓ ɗáa peɗri ká i kaa mbiike na mǎa, i kɔ. Zaɗka nzoɓ mbika tul peɗ nam suoriya na lie mbii ká fɛrɛ sùo-ɛ na báyḭi lɛ, ka kaw yer, a ɗi wa̰ra nzoɓ má̰y na 10 a ɓaa ha̰ ni mii: «Má̰ra sa̰wke ká ɓa tusuɛ lɛ, i haŋa him ká ndaɗ ɓamba na ha̰ nzoɓri nzɔ maa ri gulay gulay pola nda̰w rɔɔ, í ha ri ha̰y ká raa ya na ɓáy. Roo lɛ, him ká ndaɗ ɓamba tasiri na, ɓo mù kɔrɔ ɗo kpṵru tḭi timbɛɗɛ key!»
11 Ɓe ze ɓa fe saŋ ká Zezu ɗaa titire ɗɛkrɛ ká Kana ká kuɗu zaɗ ká Galele. Ka kiɛ ri ha ri kɔ riŋ ɗika ɓe, ze leɗ nduoɓal-ɛri ɗáake law-ri ɓo tul-e. 12 Falɛ ku lɛ, ka se ŋgɛrɛpuo ká Kapɛrnayum ɓáy mi-ɛ, yṵ-ɛri nda̰w, rɔɔ leɗ nduoɓal-ɛri nda̰w a í kaw ɗi nam ha̰nɛri munu.
Zezu nii nzoɓ ɗáɓ fe híeri ká hul ka̰ni Ŋgɛrɛwṵru
(Mat 21.12-13; Mrk 11.15-17; Luk 19.45-46)
13 Munu ká *nam suoriya Ziɓri ká ɓa *nam suoriya tḭ́i saa ɓil koy tɔ̀ŋ ɗi ya deɓ na, Zezu uru a se ŋgɛrɛpuo Zuruzalɛm. 14 Zaɗkaʼa rìi a se ɓil mgbaŋ ká *hul ka̰ni Ŋgɛrɛwṵru ɗo ɗi na, ka ziŋ nzoɓri ká i ɗo ɓáy ndayri ká ɓay hí-hie nda̰w, baɗuri nda̰w, rɔɔ bɛɗɛri nda̰w. Ka ziŋ nzoɓri ká i ɓa nzoɓ kṵu kḭ vu lariri ká nzaa tutakra ɓari na kara nda̰w pi.
15 Báyḭi lɛ, Zezu ɗaa ndoy dɔŋ ɓáy sal, a níike ri ɓáy baɗu ɓari ɓáy ndayri na riw bele zuɔ fal hul ka̰ni Ŋgɛrɛwṵru. Ka mii vu lari nzoɓ kṵu kḭ lariri na, a kira tutakra ɓari na zuɔ siri. 16 Ka yḭ̀i a ɓaa ha̰ nzoɓ ɗáɓ bɛɗɛri na mii: «Ì fa̰a fe ɓaarì na í tḭ́ike tḭi ká zaɗ ni key ɓa kɛlɛ! Ì ɗaa hul Bǎa na ɓa hul fe hie ya!» 17 Zaɗka leɗ nduoɓal-ɛri kɔ munu na báyḭi lɛ, i ker se tul ɓay ká i ɗaa ɗo ɓil mbeɗe Ŋgɛrɛwṵru ká ɓaa mii, «Kɔn hul ɓo na ɗáa mì lok lok 2.17 Simri 69.10.
18 Báyḭi lɛ, ŋgɛrɛ Ziɓri vbi ni ɓay mii: «Fe saŋ ḭi nda̰w rɔɔ, mù ɗáa ɓay kíɛke ɓuru mii, Ŋgɛrɛwṵru ha̰ mù faa ɓay ɗáa fe mini key na lɛ?» 19 Lɛɛ, Zezu yḭiŋra ɓáy ɓay ha ri mii: «Zaɗka ì nduku hul ka̰ni ni key lɛ, nam say lɛ, mì úra ɓa kḭ.» 20 Lɛɛ, ŋgɛrɛ Ziɓri yḭiŋra ɓáy ɓay ha̰ ni mii: «Úwaa, hul ká ɓuru ɗaa mbiimbam síŋ niŋ pa̰rɛ yie nda̰w rɔɔ, ɔ key lɛ, ɓo mù ɓaa mii, nam say hɔy lɛ, mù úra ɓa kḭ kɛlɛ?» 21 Tusuɛke lɛ, hul ka̰ni ká Zezu ɓaa ɓayke na, ka ɓaa se tul sùo-ɛ káʼa huka a ɗaa nam say lɛ, a tḭ́i saa luɔ huɗ. 22 Falɛ ká Zezu tḭi saa luɔ huɗ a kaw ɓáy kumnun na, leɗ nduoɓal-ɛri ker se tul ɓaykeri káʼa ɓaa ha ri na, a í ɗaa law-ri ɓo tul ɓay ká ɗo ɓil mbeɗe Ŋgɛrɛwṵru, ɓáy ɓay ká tḭi saa nzaa Zezu na nda̰w.
Zezu kɔ ɓil law nzoɓri riw bele
23 Zaɗka Zezu ɗo Zuruzalɛm ɓay ɗáa *nam suoriya tḭ́i saa ɓil koy na báyḭi lɛ, ɓil namkeri ku na, nzoɓri ŋgḭi ɓamba ɗaa law-ri ɓo tul-e ɓay tul fe saŋri káʼa ɗaa. 24 Roo lɛ, Zezu ɗaa law-ɛ ɓo tul-ri ya, ɓay ḭi lɛ, ka kɔ kér ɓay ɓari riw bele. 25 Ka se síe nzoɓ ká ɓay haŋa ni ka tína sa̰w feri ká tul nzoɓri ha̰ ni ya. Ɓe kḭ sùo-ɛ na, ka kɔ fe ká ɗo ɓil law nzoɓri ká nziiya na ŋgiɗ bele.

*2:3 2.3 Ɓa him ká yḭŋ ya ká Ziɓri nzɔ ká nzaa fe sṵm ɓaŋguɔ.

2:17 2.17 Simri 69.10.