4
Jesús jvaatyadeda riy yinsu̱byimibe
Jirya̱ma̱ jtay nu̱y nu̱tyu Crístu jmu̱tyavay, jiryatiy sabay nu̱y nu̱ña̱tidye datyanunumaya̱ra Ju̱denu datya̱da dutyasara, jiryatiy sani dityanuru̱y jiryerya. Sava̱ta Ju̱denu daryaju̱ra, rirya̱tidye jvaay su̱mu̱tyavay samirya jijyu̱, ne rirye̱cha quivu̱vye. Dañuma jiryeñi jachipiya̱ va̱cha jachipiya̱jadata rañijyu̱, daryadantyi saryityi jachipiya̱ cadnadu tara rañijyu̱ntiy, dantyamu̱y ne ray jachipiya̱ tara rañijyu̱. Dañumamu̱y ne radyetya va̱cha tara rañijyu̱. Dantyamu̱y ne ratatiy ra̱jtay ra̱ramiy mitya riva. Vinu Ju̱denu datyara rivaayada, samiryavidye rani̱cha. Ramuni̱mu̱y ne jirya̱tu̱chuta ti̱ rarundajisiy, Vu̱yntyityu̱ jvi̱jadajisiy. Ni̱ni̱ ji̱ta ra̱sipyata vandamuju̱ra dutyasara ti̱ta̱ju̱ jiryatiy nupocudinube dutyasarara, sa̱dityanuntirya nijya̱nvay jachipiya̱jada jiñijyu̱ntiy. Nu̱ñi ti̱quimusiy rirya̱jmutya̱ra yivaayada jchana̱tya̱da variy Ju̱denumusiy.
Ri̱tesirya jirya nu̱tyu vinu na̱ynchiy Apódositya; ri̱tesiy jiryejyu̱ra jiryatiy ratyeryi̱veda daryaju̱ jiryedye, jirya̱tidye datya na̱dyimusirya nu̱tyuramusiy vurya̱vichasara, nu̱tyuramusiy, vu̱ñuma jvaay niquejada nu̱chara jiyaro̱ju̱. Sanu̱tyadeda Ju̱denura jiryeñiquejada, sañuma ju̱nuva̱y ti̱qui vanu sayaro̱ju̱ jityeryi̱yu. ¿Chi̱ra bayada sami̱va̱ju̱ jityeryi̱vedamusiy ji, chi̱? ¿Ta̱ra yimu jiryatimyu̱ ne yimutya̱ mityamusirya, ta̱ra? Varityi yimutya̱ mityara, ¿nu̱tyuramusiy yichana̱tya ramusiy ji, nu̱tyuramusiy? ¿yimutya̱viy jidyiryamusirya? ¿Jiryepyoñumaviy Ju̱denu niquejadata? ¿Jaryi taratavañuma jiryeque? ¿Jiryeñuma dyetya nutyityu̱veda na̱dyimusidye? ¡Jiryetyi jto̱sara nutyityu̱miy vicha̱daju̱ na̱jerye raryi nusu̱chara variy jiryisa̱ntidye! Ju̱denu nusu̱byimimyusiy radyi nu̱tyu sani bay nta tamitya nu̱y, nu̱tyu nta diiyasavay sabay variy nu̱y, nu̱ña̱tidye batye nta nijya̱nvay diya, Ju̱denu tuunu vichavay diya jarye ti̱ta̱ju̱. 10 Nu̱y ji̱ta vichasara datyi̱sa̱miy nta Crístu jiyadaju̱, jirye ji̱ta vichasara datyavay nta Crístumu day; nu̱vyichasara nta vadiiryo̱vay, jirye ji̱ta vanu̱vye nta varidye. Jiryeñi̱cha samirya jvadichavay, nu̱y ji̱ta javityiye̱chavay nta day. 11 Diye sa̱ra̱ju̱ nu̱jechi̱, nu̱ñi̱chu̱mu̱y variy risa̱ju̱; nu̱vyicha nu̱tyu sidyavu̱miy, javatyasavay; ne rorityavay risa̱ju̱ nu̱y. 12-13 Nu̱dyivaachara paru̱cha̱riy jijyomututa. Varityi rirya̱rupanta risa̱ju̱ nu̱y, nu̱ñiquesara samirya riñijyu̱ varidye; varityi riyasantasara nu̱y, daryaday nu̱jechi̱niy variy raju̱ntiyu; varityi rirya̱vityiye̱chara jamiryamu nu̱y, nu̱ñi̱mutya̱ samiryamu variryi. Nu̱ñi̱cha nta jatyasavay, nu̱tyu rijetya ntama̱ nijya̱nvay nu̱tyu rujyuu nta nu̱y, diye sa̱ra̱ju̱.
14 Ne rañu̱rya darya niquejada ra̱tidye jantaniy jirye; ramu ji̱ta rañu̱rya, ra̱tidye datyanu samirya niquejadata jirye, nu̱tyu radyedyeñu va̱tasavay nta. 15 Dañuma riñi̱cha rajuuvay jiryedyetyanuvay Crístumu, rajuutya sani̱cha jiryejye̱; vinu ray Pávuru detuyada Jesucrístumu jirye, samitu̱chodata. 16 Ramuni̱ ratyu̱chu samirya niquejadata jiryiva: Jirya̱jantya rivaayadamu ray. 17 Ramuni̱ ri̱pa̱jasiy jiryimuni̱ Timutévu, radyenu vichi̱ jaryi va̱tasi̱, ni̱tiy jvaachara samirya Ju̱denuju̱. Ni̱ni̱ ra̱jachipityatanirya jiryatiy rivaachara Crístumu jirye, daryani̱day radyetyanunumaya̱ ti̱ta̱ju̱ vicha̱divara, Ju̱denu siityari̱vajyuuva. 18 Ru̱nnuva̱y jiryetyevayu, jiryatiy rijechipiya̱ daryaju̱: Ne sa̱jvi̱ Pávuru vuryimu nu̱day. 19 Ra̱day jvimu vani̱ra Vu̱yntyityu̱ va̱ta̱damuju̱ jiryimu; ra̱ma̱ datya varirya ne vinu riñiquejada, ra̱datya ji̱tara si̱tenu ridyetya̱da variy, rityi nique yinnuva̱yadamuyu. 20 Tapi ne niquejadata vu̱dyetyara Ju̱denu nusu̱yada, vu̱dyetya datya̱datara. 21 ¿Nu̱tyura jiryevya̱ta, nu̱tyura? ¿Ra̱viy musiye̱ jirye, dantya mitya ra̱samiñu̱ ravya̱ta̱damu jirye?