2
1-3 Ramuni̱ ji̱ta jiryatiy jiryejetyama̱ daryaju̱ yivasirya taji jachipiya̱jada, quivu̱yada, jiryi̱tu̱yadamu vicha̱da, jiryennuva̱yadamu vicha̱da, ti̱ta̱ju̱ jamirya niquejada jarye risa̱ju̱, ramuni̱ jirya̱va̱tara Ju̱denu niquejada jije̱vyedaju̱ jiryi̱ntumu, daryatiy sava̱tasara vadi rupi̱ra ji̱tya̱ja̱, jirye̱ntyama̱ daryaju̱ si̱tenu sami̱ni̱ Vu̱yntyityu̱ vu̱jyu̱.
Crístu vichasara ravichu̱ jnu̱ñu; vu̱vyicha sanijya̱nvay jaryetasavay
(Róma 9.32-33)
Jiryíti̱ ji̱ta simu, jiryatiy sajaryeta̱da Ju̱denu nu̱tyu ravichu̱ jnu̱ñuju̱ni̱; dañuma riñi rrachu nijya̱nvañi̱, su̱nu̱y Ju̱denu jaryi sami̱ni̱ sa̱tidye roriiy yajiju̱ sata. Saroriiy variy jiryetya, nu̱tyu ravichu̱ jnu̱vye jiryevyicha sisa̱ daryaju̱ntiy, sa̱tidye roriiy yajiju̱ jasityi jirya̱jvaay jiintyevye saju̱, jiryatiy jiryi̱ntatya simu jvaayadaju̱yu, sadirye variy Jesucrístumusiy jirye. Su̱tañu̱yada daryaju̱ jiryatiy nu̱chara darya:
“Jirya̱jnu̱y, rabe rañijya̱nvay vicha̱damuni̱ ravichu̱, jiryatiy rajeryeta̱da roriy suru̱tya̱ju̱ni̱, jaryi sami̱ daryaju̱ raju̱ni̱. Ni̱tiy tuva̱chu simu, ne sa̱jada variy.”
Jiryejyu̱ ji̱ta, jiryatiy tuva̱chuvañuma jiryedye, savichasara jaryi sami̱, va̱ rijyu̱ jiryatimyu̱ ne rityuva̱churu̱y simu, savichasara
“Javiryu̱tyasi̱ ravichu̱, jiryatiy riñi rrachoda rorijvaavyeñi̱, sabamya̱ Ju̱denu variy Jiryorimyuni̱ ravichu̱ jaryiñu̱ day.”
Savichasara
“ravichu̱ casinu̱ya̱ta̱, ja̱mu ravichu̱ ripyarutedaju̱.”
Rityi vichasara tuva̱chu̱sa̱miy ru̱patyeya̱ jijechipiya̱jadamu saniquejadana̱cho̱ju̱, daryatiy sabayada Ju̱denu rijyu̱ra.
Jirye ji̱ta vichasara nijya̱nvay jaryetasavay Ju̱denumu, nijya̱nvay jiintyasavay Ju̱denuju̱, jirya̱tidye jvaay vatajuu saju̱. Si̱tenu sanijya̱nvay jiryedye, jirya̱tidye tu̱chura sivaayada ti̱ttasara vijyo̱mujache, ni̱tiy natuyada juuchuveda nupocudinubesiy jirye, samirya vandajomuju̱. 10 Jiryatimyu̱ ne jiryevyichanu̱yada nijya̱nvay nta, jiryeñi̱day vicha Ju̱denu nijya̱nvay diye; jiryatimyu̱ ne jiryedyetyanu̱yadara sa̱ntyutya̱da, jiryeñi ji̱ta datya diyera.
Vurya̱ntya vichasara Ju̱denu ni̱ru̱yadamuju̱
11 Ravya̱tavay, rayasanta jirye, jiryatiy taji vichavay jijyomu vu̱y, vinu jañu̱vye jirya mucadimu vu̱y: Jirya̱ntya jiintye va̱cha ni̱ru̱yadajisiy, tapi ru̱vachara vu̱dyirya ni̱ru̱chara vuryi̱ntu jiyaro̱ju̱. 12 Jirya̱ntya vichasara samivye, tuva̱chu̱sa̱miy cabyimu, ramuni̱tiy dañuma rityu̱chuta nu̱tyu jamirya vichavay jirye, rirya̱diy samiy riva jiryevyichadeda, rirya̱tidye jchana̱tya rivani̱ Ju̱denu tamitya rundamu, jasityi sa̱murichenutanirya vuryivaayada murichirya.
13-14 Jirya̱ntya vichasara sabuvye, nijya̱nvay nusu̱yadamuju̱, Vu̱yntyityu̱ jtedamu, varimyata ja̱mu nutyityu̱muju̱, varimyata japumuju̱, jiryatiy sabay ja̱mu nutyityu̱ni̱ japu sa̱tidye tanuvu̱nu riy jamirya vichavay; ramuju̱ntiy, sa̱tidye jchana̱tya variryi samirya vichavantyidye. 15 Tapi sava̱ta Ju̱denu darya vu̱jyu̱, vurya̱tidye dasaniy samirya vu̱vyichadedata riy datyi̱sa̱miy, jiryatiy riñiquesarara nicyara̱y. 16 Vurya̱ntya jiriryi̱ra ratyadoda, ne vurya̱jarupanu jadchiñu̱ndyerya. Vurya̱ntya vichasara ratyanusavay, Ju̱denu muchechiy ratyadodamuju̱. 17 Vurya̱ntya vicha samirya rusa̱ ti̱ta̱ju̱. Vurya̱ntya va̱tasara riy vu̱tyeryi̱veda Jesucrístumu. Vurya̱ntya diy vu̱chuvu̱yadamu variy samirya siva Ju̱denu. Vurya̱ntya tuva̱chu ramu ja̱mu nutyityu̱ niquejada.
Vurya̱jantyara Crístu vicha̱da paru̱tya̱danubesiy
18 Jirya̱tuva̱chu cumudemiy, jirya̱ntya vicha siityevay saju̱ jipyatru̱ jiryechuvu̱yadanube, ne vinu saju̱ jiryatiy samirya jachityi̱ni̱, jachipiya̱jadati̱ risa̱ju̱ni̱; saju̱ntiy jiryatiy nique̱rya dañi̱. 19 Tapi su̱canuy Ju̱denura vu̱ryityi jachi̱nityara paru̱tya̱da vicha̱da, jiryatiy jamirya jachipiya̱jadamu rirya̱rupanta vu̱y, jasityi vu̱jechi̱niy Ju̱denunijyu̱ jachipiya̱jadamu vu̱y. 20 ¿Chi̱ ra̱jchana̱tya varivyu̱y, chi̱? jiryatiy vu̱jechi̱nitya tapimusirya su̱veda, jiryatiy ti̱ jvay taji jvaayadiva vu̱y. Jasityi su̱veda samirya jvaayadiva vu̱y, vu̱jechi̱nitya tapimusiy varirya, rani̱ ji̱ta Ju̱denu jacharaju̱. 21 Ne jiryi̱nu̱y sanatuyada Ju̱denu rana̱cho̱ju̱ vu̱y, vurya̱tidye datyara jarupanusa̱da sayadaju̱, daryani̱ sadatya̱da Crístura jarupanusa̱da vuryeyadaju̱. Ni̱ni̱ vicha̱da jantyasi̱ vu̱jyu̱, vurya̱tidye jantya varirya savicha̱dantidye. 22 Tama̱ sani juuchuveda, tama̱, dantyamu̱y ne saquivu̱yada jiñiquejadata. 23 Varityi rirya̱vityiye̱yadani̱, ne su̱mutya̱jada javityiye̱yadamu variryi; varityi rirya̱rupanta̱dani̱, ne satu̱chuta̱da jamirya niquejadata riy, mitya su̱ntatya̱da Ju̱denumuju̱ra, jiryatiy sa̱chaniy vase rivaacha̱diva riy. 24 Sadirya yimutya̱jada jivyu̱vara vu̱jyuuchuveda, jasityi sabatyeda crusitya̱sa, vurya̱tidye vicha variy samivye Ju̱denu jtedamuju̱. Sajiintyama̱ daryaju̱ vu̱jyuuchuvedajisivyu̱y, sami̱sadeda Crístu vatajo̱musiy varivyu̱y, jiryatiy vu̱vyichanu̱yada jdiva̱jnuvay juuchuvedamu. 25 Vu̱vyichanu̱yada daryaju̱ nu̱tyu sa̱si̱ caravyentyi, vurya̱numityeñuma diye simuju̱ vu̱beyanu jnu̱tyi̱ntiy.