Rajo̱ttya̱ Pyitru Niquejada Cateramu
1
Pyítrubay mu̱chuveda
1-2 Ray Pyítru, Jesucrístu nusu̱byi, ray nu̱rya catera jiryejyu̱, Ju̱denumusiy ju̱resavay jiryatiy sajaryeta jirye jiryetyevay cabyimusiy jijyu̱, jiryevyicha diye ju̱ravye Póntumu, Cadásiyamu, Capadósiyamu, Ásiyamu, Bitíniyamu jarye ti̱ta̱ju̱. Sajaryeta̱da Vu̱jye̱ jirye, jiryatiy sadatya̱danuma ji̱tyaju̱ jiryedye: “Rirya̱day tuva̱chu rimu.” Sajaryeta̱da variy jijyu̱ jirye, Su̱ntuta, jirya̱tidye siitye variy saju̱, sapu̱y variy jiryivasirya jijyuuchuveda Jesucrístu nudaja̱musiy, jiryatiy vu̱jyuuchuveda jiyasayadamu sabatyeda. Sa̱ma̱ jasa̱chura yentyutya̱da jiryejyu̱, samirya vichasa̱da jarye risa̱ju̱.
Ju̱denu jtedamuju̱ vu̱yntuy
3-4 Vurya̱jchana̱tyani̱ Ju̱denu, Vu̱yntyityu̱ Jesucrístu ja̱y, jiryatiy jaryi sa̱ntyutya̱damuju̱ jipyi̱ru̱tyadeda vadi jnu̱yadamuju̱ vu̱y. Jiryatiy Jesucrístu mi̱sa̱subeda diibyimusiy, ramusiy ji̱ta vu̱yntuy ra̱jiju̱ vuryeyaru̱rya sisa̱, jiryatiy sabayada jarichuvimu vu̱jyu̱ra, jiryatiy vurye̱cha datyavay daryaju̱. Ne taramu̱y ra̱baryi̱ru̱y, dantyamu̱y ne ra̱jarapu̱chara, raviche̱chara ye̱chasara ti̱ta̱ju̱. Jiryatiy vu̱tyuva̱chu simu, sabay variy jivyanu̱yadata carayadajisivyu̱y, sa̱ntyuy vuryiva jiryamityadeda mo̱muju̱, jiryatiy sa̱dityanu yivi̱jada rundamu vu̱y.
6-7 Ramuni̱tiy vuryi̱chana̱chara, dañuma vu̱ñi̱cha jarupantasavay taraquideju̱ paru̱cha̱rimyusiy su̱tedamuju̱, sa̱tidye jantya ratara vu̱tyuva̱choda yimu, darya rirye̱ntya ma̱myi jiidatyara óru, rirya̱tidye jatya rivasirya ru̱no̱di, rama̱cho̱ rantyityura óru variy. Óru ji̱ta rabaryi̱sara Vu̱jye̱ Ju̱denuju̱ day, vu̱tyuva̱choda ji̱ta ne ra̱baryi̱sara saju̱ day. Ramuni̱ vu̱tyuva̱choda vichasara samiryava̱ju̱ órujisiy saju̱, sa̱jantya variy paru̱cha̱rimyusirya. Jesucrístu dityadoda rundamu ji̱ta sa̱dityanusara Ju̱denu yichana̱tya̱damura vu̱tyuva̱choda, jiryatiy sajaryeta̱da jidyedyeñuju̱ vu̱y, sa̱bay varirya jidyanu̱yada vuryiva. 8-9 Dañumamu̱y ne vu̱ñi̱dyiyada siva Jesucrístu, vu̱vya̱ta jaryiñi̱. Dañumamu̱y ne vu̱ñi̱dyi diye siva didye, vu̱tyuva̱chu variy simu day, vuryi̱chana̱y jaryi variy, daryasa̱ra̱ju̱tiy ne rasa̱ra̱ vu̱ñiquejada tu̱chodaju̱ra. Nu̱tyu vanda vichajomunuma vuryi̱chana̱y varidye, jiryatiy vu̱tyuva̱chodamu sa̱ntyuchara vuryiva.
10-11 Riñi datyaru̱ñu̱yada ji̱ta ta̱riy Ju̱denuju̱ tu̱chuvay vurye̱ntyutya̱danchiy, rutaja̱doda jaryi ranchiy jiryatiy sani jteda ya̱sa̱y Ju̱denu vu̱rya: ¿Nu̱tyura rundamu ra̱cha jiryatiy sa̱dityanu Crístu jnutu riy, nu̱tyura rundamu? ¿Nu̱tyura ra̱chasara rivyicha̱da nijya̱nvay variy, nu̱tyura? Sadatyadoda Su̱ntu daryaju̱ riy, nu̱tyu sa̱paru̱tyajaya̱sara Crístu rivayu, sa̱datya variy rivasirya vandamu vicha̱da. 12 Sadityadoda varintyiryi, ne rijyu̱ darya saniquejada day, vu̱jyu̱ ji̱ta darya samitu̱choda day, jiryatiy rityu̱choda tu̱chuvay vuryivara. Rityu̱choda Ju̱denu Jnutumusirya, jiryatiy su̱pa̱jadani̱ Crístu jarichumusiy. Riñi datyaru̱chara ji̱ta Ju̱denu tuunu vichavantyi vuryentyutyasa̱danchiy.
Vurya̱ntya vichasara vase Ju̱denuju̱
13 Ramuni̱tiy jirya̱ntya jdutyara jijechipiya̱jada, datya̱da jachityavay jirye̱cha, jirya̱tidye nutuy ti̱ta̱ju̱ jityuva̱chodata sa̱ntyutya̱da mo̱musiy, jiryatiy sa̱jti̱ta vuryimura varityi sa̱dityanu Jesucrístuntiyu. 14 Jirye̱cha sadadyeñu siityevay, ne jirya̱ju̱dera jijechipiya̱jada rana̱cho̱ju̱ ta̱riy jiryeñi̱ru̱yada rapu̱rya, daryatiy jiryeñi̱ru̱ñu̱yada tara jiryatiy jiryevyichanu̱yada datyi̱sa̱miy variy. 15 Daryatiy savichasara sami̱ ni̱tiy natuyada jirye, daryaday jirye̱chaniy samivye jivyichadedamuju̱yu. 16 Daryatiy nu̱charanuma Ju̱denu niquejadamu darya:
“Jiryatiy ravyichasara sami̱, jirye̱cha samivye daryantidye.”
17 Jiryi̱tatyi siva “Vu̱jye̱,” ni̱tiy sa̱chaniy nu̱ñi ti̱ si̱tenu yivaayada murichirya, jirya̱ntya ramityaniy jichuvu̱yadamu varirya jiryunda jijyomu. 18 Tapi jiryedyetyanuma nu̱tyuramusiy sata̱ryu̱yada Ju̱denu jirye jiryevyicha̱da rapu̱ryajisiy jiryatiy jiryedyetya̱dara ta̱rijye̱myi vichasa̱da. Tama̱ sata̱ryu̱yada criquiy rapu̱ryata jirye, tama̱. 19 Sata̱ryu̱yada ji̱ta Jesucrístu jnu̱tya̱ nudata jiryedye, jiryatiy jaryinra criquimyusirya. Jaryi samirya daryaju̱ra sadiiyada day, vu̱ryetyanusa̱da jiyadaju̱. Daryatiy ritye̱ryu̱yada ta̱rijye̱myirya jijyuuchuveda ramityadeda samiy carni̱ru jnu̱tya̱ nudata, jiryatiy ru̱veda jijyuuchuveda murichiryani̱, daryanday sata̱ryu̱yada Ju̱denura vu̱ryetyanusa̱dantiy, Jesucrístu batyedata sata̱ryu̱yadara, jiryatimyu̱ ne juuchati̱ dañi̱. 20-21 Sabayada ji̱ta Ju̱denu vuryeyada rá̱ñuju̱ni̱, mucadi ju̱dayadajisiy sabayadani̱. Diye, tamitya rundamu ji̱ta, sadityadoda vuryeyadaju̱ni̱, jiryatiy vu̱tyuva̱chu Jesucrístumusiy simu, ni̱tiy mi̱sadeda diibyimusiñi̱, sa̱tidye sa̱y variy jidyanu̱yadani̱. Ramuni̱tiy vurya̱tuva̱chusara simu Ju̱denu, vurya̱nutuchara variy sa̱jiju̱ Jesucrístu.
22-23 Jiryatiy jiryepyu̱mya̱ra jijechiy, si̱tenu saniquejadamu tuva̱chuvay daryaju̱ jirye, jirya̱tidye va̱tasara nu̱tyu taryi̱vedayu, jirya̱ntya va̱ta samiy jachityavay nu̱ñi tevayu, jiryatiy jiryevyicha vadi pi̱ru̱vye Ju̱denu niquejadamusiy, ne diiyasavay variy jiryeñu̱day, jiryatiy jnu̱tya̱ daryaju̱ra saniquejada day, ra̱suru̱y ju̱na̱reju̱ risa̱ju̱ntiy. 24-25 Darya nu̱chara ni̱day Ju̱denu niquejadamu darya:
“Rivyicha nijya̱nvay nu̱tyu vachuy, riryetyeda ji̱ta nu̱tyu vachubyi. Ráridyeje vachuy, raju̱u̱y variy rabi; Ju̱denu niquejada ji̱ta suru̱y ju̱na̱reju̱ day.”
Rani̱ ji̱ta jiryiva tu̱chusa̱da niquejada jiryatiy samirya darya.