2
Nu̱tyuramusiy sivaayada Pávurubay Tesadónicamu
Jiryeñi ji̱ta, ratyeryi̱veda, jiryedyetyi̱satya ne ravicha̱da mitya nu̱jeñu̱yada jiryimu. Ne jiryi̱nu̱y, nu̱ñi jvacha̱divasiy nu̱ña̱vityiye̱cha̱divasiy jarye Vidípomu, nu̱dyito̱jada variy jiryimu, nu̱vyanu̱tya̱da variy Vuryi̱ndenumuyu, dañuma riñique̱yada jaryi variy nu̱ñijyu̱, nu̱dyetyadoda variy jichuvu̱yasa̱damura samitu̱choda, jiryatiy Ju̱denumusirya. Nu̱dyetyadoda ji̱ta ne cararya, dantyamu̱y ne va̱cha jvaayadamusirya, dantyamu̱y ne quivu̱yada. Daryatiy ji̱ta sa̱ntya̱da Ju̱denu nu̱y, sadatyama̱ rivasiy nu̱nchiy: “Riñi siityevay ra̱tu̱chura samitu̱choda.” Daryani̱ ji̱ta nu̱tyu̱chura samitu̱choda day, ne nijya̱nvay canuyadaju̱, Ju̱denu canuyadaju̱ ji̱ta nu̱tyu̱chu darya, ne jiryi̱nu̱y sa̱ntyasarara vu̱jechiy. Jiryedyetyi̱satya samiy, tama̱ nu̱ñique yinnuva̱yadamusiy jirye, tama̱, sadatya ji̱ta Ju̱denuntiy, ne nu̱dyetyanu jirye, nu̱ña̱tidye jato tara variy jijyu̱. 6-7 Dantyamu̱y ne nu̱vya̱ta̱da rirya̱jchana̱tya nijya̱nvay nu̱y, richiityari̱jadivasiy, dantyamu̱y ne jiryimusiy, dantyamu̱y ne tavamyusiy. Jiryatiy nu̱vyicha Crístu nusu̱byimiy, nu̱ryi saboniy ramusiy jirye. Dañuma nu̱ñi̱cha nu̱tyu derapudera jiryequebyimu, nu̱tyu nanutama deramiy jnu̱tyanu̱ryi deramiy, nanunique nu̱tyu dera niquejadata variy ruuva, daryani̱ nu̱ñi̱cha jiryisa̱.
Daryantiy, nu̱vya̱ta̱da jaryi daryaju̱ jirye, nu̱che̱ryu̱yada variy jiryerya, ne vinu samitu̱choda Ju̱denumusiy, nu̱ñi sa̱ryu̱ntyirya jivyicha̱da ti̱ta̱ju̱ntiy, jiryatiy jaryi va̱tasavay daryaju̱ nu̱jyu̱ jirye. Jiryejechipitya dyetyara nu̱dyivaayada, ratyeryi̱veda; paru̱cha̱rimyusiy nu̱dyivaañu̱yada nuporasa̱ra̱ju̱ra, nu̱ryiñuma ca̱sirya jiryetyevay barya, jiryatiy nu̱dyetyadoda varirya Ju̱denu tu̱choda jasiy. 10 Jirye ji̱ta diyada riva, Ju̱denu jarye, nu̱tyuramusiy nu̱vyichanu̱yada jiryisa̱, nu̱tyuramusiy, jiryatiy Jesúsmu tuva̱chuvay jirye. Nu̱vyichanu̱yada Ju̱denumu jnu̱vye, samirya vichavay, ne juuchatavay nu̱vyicha variy. 11-12 Jiryedyetya ji̱ta nu̱tyura nu̱vyichadeda jirye, nu̱tyu ti̱qui vanutiy jvaatyaniryu̱ryi jidyedyeñu, si̱chana̱chu variy ramusiryi, sadatyanuntiryi, daryani̱ ji̱ta nu̱vyichadeda jirye, jirya̱tidye vicha su̱canuyadaju̱ Ju̱denu, ne jiryi̱nu̱y sanatuyada yinsu̱jyomuju̱, vandajomuju̱ jiryedye.
13 Ramusiy ji̱ta nu̱ñi̱chana̱tya japichiñi̱ Ju̱denu, tapi jiryi̱mutya̱jadanumatirya Ju̱denu niquejada nu̱dyimusiy, ne jiryedyiryejada nu̱tyu nijya̱mi̱ niquejadara, jirye diryejada ji̱ta nu̱tyu Ju̱denu niquejada darya, daryani̱ ji̱ta si̱tenu rani̱cha, ravanu̱tya ji̱ta jirye, Jesúsmu tuva̱chuvay.
14 Jirye ji̱ta, ratyeryi̱veda, jiryevyichanu̱yada daryantiy nu̱tyu Jesucrístumu tuva̱chuvajyuu, jiryatiy Judéya mucadimu vichavay daryantiy. Nu̱tyu ripyaru̱tya̱datiy judíyuveda jityevay jarupanta̱damusiyu, daryaday jiryepyaru̱tyasara jityevay jarupanta̱damusintyidyeyu. 15 Judíyuveda ji̱ta mudodani̱ Nutyityu̱, ni̱ni̱ Jesús rimyudoda, Ju̱denuju̱ tu̱chuvay jarye, rimyununu̱yada nu̱ñi ti̱quimusiy, nu̱y ji̱tantiy, rijetya̱da variy nu̱ntyidye. Ju̱denu ni̱ru̱ryavitya darya jvaayada day, ti̱ta̱ju̱ nijya̱nvay jiyaro̱nusavay riva riy. 16 Riñi ju̱bayadara nu̱ñiquejada rirya̱jisiy jiryatimyu̱ ne Judíyuveda daryi, riñuma ramityaniy yivara Ju̱denu jiyasayada. Ramusiy rirya̱jto̱tanichara judíyuvedara jijyuuchuveda, ra̱jti̱sara Ju̱denu jiyasayada ranijyu̱, pattaryi ti̱ta̱ju̱ra.
Pávurubay jañu̱ryu̱yada ruumuntiy
17 Nu̱y ji̱ta, ratyeryi̱veda, nu̱bechetadiveda jiryenchiy taraquiju̱, vu̱cyarayada vinu vu̱myo̱nchiy, ne vu̱cyaray vu̱jechinchidye. Jaryi nu̱ñuvayada variy jirye, nu̱dyiryu̱yada daryaju̱ riva jiryemyó̱, nu̱dyeyaru̱yada variy vani̱rava̱ju̱ jiryimuju̱. 18 Nu̱ñi jiyaru̱yada jiryimuju̱, ray Pávuru rañi jniryu̱ñu̱yada jiryimu, Satanásiy tutaniya̱jada daryaju̱ nu̱y. 19 Ne jiryi̱nu̱y jiryimu darya nu̱yntuyada day, nu̱ñi̱chana̱yada jarye; nu̱dyivaayada murichirya jarye, ranchityi nu̱ña̱jchana̱tyani̱ Vu̱yntyityu̱ Jesús, jimyu̱ti̱jadamu. 20 Si̱tenute jiryeñi̱cha vandavatye nu̱jyu̱, nu̱ñi̱chana̱yadamuju̱.