24
Jesús mi̱sa̱subeda diibyimusiy
(Matévu 28.1-10; Márcu 16.1-8; Juán 20.1-10)
Tumyícyurundamu ji̱ta, rijyu̱ryi̱jada vatuy, ru̱toda ji̱ta bapyomura vu̱rudija̱ jdutyasara. Ridyiñuvejada siva ravichu̱ siichunusi̱numa bapyo vudiju̱musidyeñi̱. Rijeyadanumatiy ravimu, riryidyivya̱ riva Jesús babyinu̱daque, mitya. Ne ridyetya̱da jijechipiya̱jada taranijyu̱ variy yintedamu. Mityamusiñi̱day nanumu̱ti̱jada danu̱ju̱y vanuju̱y rityuunu, vandajay sujatyanu̱jyu̱y. Jiryatiy richuvu̱yada variy, ribyutyaja̱jada mucomuju̱ variyu. Nani̱teda ji̱ta danu̱ju̱y vanuju̱y variy ruuva: “¿Ta̱raju̱ jiryevya̱ta diibyimiy cabyimu sana̱cho̱ ju̱nu̱ñu day, ta̱raju̱? 6-7 Ne ti̱jna̱y jiyu, sami̱sa̱simya̱ day. Jirya̱jachipityara saniquejada, nu̱tyu satu̱chusiy Cadidéyamu jiryiva: Sa̱vicha sa̱chi̱ Nijya̱mi̱denu juuchatavamyu, rirya̱jvay variy crusitya̱sani̱, sa̱mi̱sa ji̱ta mumurundamiy jasacharamuntiy.” Rijechipitya̱da ji̱ta vatuy varirya Jesús niquejada. Ritye̱rya̱danumatiy bapyomusiy, rityu̱chunuvi̱jada ji̱ta ruuva Jesúsjsa̱ datyavay ti̱ta̱ju̱ra, jiryatiy rivyicha̱da jasiy vu̱yaju̱y, ti̱qui rinchaju̱, ruusa̱ vichavay jarye ti̱ta̱ju̱. 10 Rityi tu̱choda ruuva sansu̱byimirya jiryá, savicha̱da Maríyabay jiryatiy Mardánamusi̱ni̱, Juánabay jarye, Maríyaju̱be jiryatiy Santiyácubay jno̱dabay nada, tavay vatuy jarye ruusa̱ju̱ ti̱ta̱ju̱. 11 Sansu̱byimijyu̱ ji̱ta, riñi niquejada vatuy yatayadamura, riryityuva̱chuva̱ variy ramu. 12 Sanubesubeda ji̱ta Pyítrubay variy, sasiicheda ji̱ta bapyomu, sabutyajomusiy yinu̱ñuvejada bapyovimu, sadiyada ji̱ta riva sujajyuu viña̱sara jasiy, sata̱rya̱da ji̱ta mitya jnutacha̱ variy jadchiy.
Jesús saryejada nada yisa̱ datyanu̱jyu̱y, Emavúsiy nú̱ta̱sa
(Márcu 16.12-13)
13 Variryundamu ji̱ta, nadaya̱da Jesús siityari̱nu̱jyu̱y Jerusarí̱musiy, vicha̱da rapu̱rya na̱cho̱ju̱, jiryatiy Emavúsiy jtyatarara. 14 Jativyepudeviy nanutu̱chutityiyada jiryupiyadamu yivara, nu̱rya rivyichanichiy ti̱ta̱ju̱ni̱ Jesús. 15 Jadchiy ji̱ta, nanuniqueta̱danumatiyu, ni̱day Jesús tuudiyada variñada, mityijyiñuma riryupiyada variy jadchiy. 16 Mitya jruryaquisuma nani̱nu̱yada varicha̱ra̱ju̱, nañuma datya variy jasiñi̱ Jesús. 17 Su̱teda ji̱ta Jesús variy jasiy nadiva: “¿Ta̱ra niquejada sa̱ni jvaatyityi jiryupiyadamu day, ta̱ra?” Jadchiy ji̱ta, nanuraniñuvejada jiñuvayadamu variy. 18 Su̱mutya̱jada ji̱ta nu̱, Cudéyupa jtyati̱bañi̱ Jesús: “¿Vinu jiñi̱ rañi̱cha tavicha̱da ja̱mi̱ Jerusarí̱mu datyi̱sa̱ day? ¿Ne jidyetyava̱ nu̱tyura rivyichajay jiryundamimyucu̱, nu̱tyura?” 19 Su̱mutya̱jada ji̱ta nada: “¿Ta̱ra?” Nani̱mutya̱jada variñi̱: “Nu̱tyura rivyichanijeñi̱ Jesús Nasaryémusi̱, nu̱tyura. Ni̱ni̱ sani̱cha Ju̱denuju̱ tu̱chu̱, jiryatiy sivaañu̱yada jaryi datya̱data, saniquejada jarye vichanu̱yada jaryi datya̱datara Ju̱denu diya, nijya̱nvay diya jaryentiy. 20 Riñi sa̱je daryaju̱ caserdótevyeda nutyityu̱miy, vicha̱da nutyityu̱vedata japuni̱ Jesús, sa̱tidye jtay variy sivara jidyiiyada, rirya̱tidye batyaniy crusitya̱sa jasiñi̱. 21 Nu̱ñi jachipiya̱nu̱y sanijyu̱ day, nu̱tyu ni̱ni̱ ji̱ta ra̱jantyuy vuryiva, jiryatiy Irayénuveda davyu̱y. Jadchiy ji̱ta, mumurundamiñuma jiryatiy rivyichanije rajuura ti̱ta̱ju̱musiñi̱. 22-23 Jadchintyi, tavay vatuy, nu̱quebyimu vichavay jnuta̱siy nu̱y, jiryatiy rijyu̱ryi̱jay bapyomu jiya̱daju̱, riryi saryevya̱ra Jesús babyinu̱day. Ritye̱rya̱jasiy variy tu̱chuvay: Nu̱dyimya̱ nadiva Ju̱denu jpa̱nu̱ju̱y, nadani̱ tu̱chosiy nu̱dyiva: Nu̱tyi jnu̱ñu day sani̱cha Jesús. 24 Jadchiy ji̱ta riya̱siy tavay nu̱quebyimusiy bapyomuntiy, daryaday ridyiñuvejasiy rivantiy, nu̱tyu vatutyi tu̱chosiy daryantiy. Dantyamu̱y ne ridyiyasiy siva Jesús day.” 25 Su̱teda ji̱ta Jesús variy nadiva: “Ne datya̱da jachityanu̱jyu̱y sa̱da. Ne sa̱nutuva̱churu̱y nta ramu Ju̱denuju̱ tu̱chuvabe niquejada. 26 ¿Neviy saryi paru̱tyasara Ju̱denu jaryeti̱ daryadayu, saryi jañuve variy jivyandamuju̱ day?” 27 Sajo̱ta̱da ji̱ta Muyusésibe nu̱ryanchiy, ti̱ta̱ju̱ Ju̱denuju̱ tu̱chuvabe nu̱ryanchiy jarye, sadatyadoda ti̱ta̱ju̱ rata nada: “Nu̱rya riñu̱yada sanchiy Ju̱denu jaryeti̱.” 28 Rityuudiyada ji̱tara vicha̱da jasityi nadaya̱da, jadchiy ji̱ta sani ramiryi̱ru̱yada Jesús jiya̱da varidye. 29 Nani̱bayada ji̱ta variy jasiñi̱: “Jiyunuma ya̱ma̱cho̱ na̱dyisa̱, nu̱tyu rani ji̱ñuvañuma ri̱nu̱y, tama̱ na̱vay sani̱cha jiñi̱ nu̱day, tama̱.” Sajayada ji̱ta variy nanurorivyimu sa̱tidye ma̱cho̱ variy jasiy nadisa̱. 30 Sata̱yadanumatiy jmyijyomu nadisa̱, saryeda ji̱tara pa̱, si̱chana̱tya̱dani̱ Ju̱denu variy raju̱. Sapata̱da ji̱tara, sasa̱yada variy nadivara. 31 Ramutteda ji̱ta nanuni̱siy variy nanudatya̱daju̱, nanudatya̱da ji̱ta variñi̱. Varicha̱ra̱ju̱ sacarayada nanutuunusiy variy. 32 Nani̱teda ji̱ta variy yiva: “¡Nu̱ryamutiy ri̱chana̱yasiy vu̱jechicyu̱, jiryatiy saniquetityiyasiy nú̱va vuryiva, jiryatiy sadatyadosiy catera nu̱charata vu̱y!” 33 Nanunubesubeda ji̱ta varicha̱ra̱ju̱, nanuta̱rya̱da variy Jerusarí̱muju̱ntiy, nanusaryeñuvejada riy Jesúsjsa̱ datyavay, jasityi riintye̱ryadedayu, vu̱yaju̱y, ti̱qui rinchaju̱, ruusa̱ vichavay jarye ti̱ta̱ju̱. 34 Riñi̱ ji̱ta tu̱choda variy nadiva: “¡Si̱tenuni̱ sami̱sa̱siy Vu̱ntyityu̱, sadityadosimya̱ Siimyó̱ntiyu!” 35 Jadchiy ji̱ta nanutu̱chodara jiryupiyada ruuva: “Nu̱ryamusiy na̱dyetya̱siñi̱ Jesús, jiryatiy sapata̱sirya pa̱ na̱jyu̱.”
Jesús dityadoda yisa̱ datyavayu
(Matévu 28.16-20; Márcu 16.14-18; Juán 20.19-23; Jvaayada 1.6-8)
36 Nanuniquejada niya̱re, ni̱day Jesús mu̱ti̱jada riquebyimu varintyi. Su̱teda ji̱ta variy ruuva: “Samirya ra̱cha jiryejechiy, ne jirya̱jnutay.” 37 Jaryi ru̱ntedamu jime̱cho̱jada variy jasiy, jiryatiy richuvu̱yada daryaju̱, ru̱tamya̱ta bayantuva jidyi. 38 Su̱teda ji̱ta Jesús variy ruuvantiy: “¿Ta̱ju̱ra jiryi̱ntañumaya̱ jaryi varidye, ta̱ju̱? ¿Ta̱ju̱ra raryesumiya̱ jiryejechiy jiryejechipiya̱jadamu dayu, ta̱ju̱? 39 Jirya̱jnu̱y rajyomucu̱, rañumutuvimuntiy, ravyidye rañi̱cha. Jirya̱ju̱riy rañicyu̱, jirya̱jnu̱y rañe̱cho̱ntiy; ¿savityi̱ni̱viy jiryi̱nu̱ñi̱ bayantu day? dantyamu̱y ne duuti̱ risa̱ju̱ni̱.” 40 Su̱tedanumatiy darya ruuva, sadityadoda ji̱ta jijyomutu variryi, sanumutu jarye. 41 Riichana̱yadamu, rityi̱tta̱damu jarye, ne rityuva̱churu̱yada variy ramu. Sitaja̱doda ji̱ta variryi: “¿Taravidye jbyedaju̱ jiyu?” 42 Riche̱yada ji̱ta quiva̱saviy jansara variñi̱. 43 Su̱mutya̱jada ji̱ta variy ruumusirya, si̱byeda ji̱ta variy ridyiyadajachera.
44 Jadchiy ji̱ta su̱teda Jesús ruuva: “Jiryatirya rañiquejada jto̱tadeda, jiryatiy rañiquenu̱yada raryupiyadamu jiryisa̱ra. Ri̱tatyi variy jiryiva: Ra̱day jto̱taniy ti̱ta̱ju̱ra jiryatiy nu̱chara ranchidyerya, varimyata Muyusésibe niquejada, varimyata Ju̱denuju̱ tu̱chuvabe jteda, varimyata jiryatiy murra̱pedyemyu nu̱chara darya.” 45 Variñi̱ ji̱ta samutta̱dara rijechiy rirya̱tidye datya varirya Ju̱denu niquejada nu̱chara. 46 Su̱teda ji̱ta variy ruuva: “Darya nu̱chara ni̱day, jiryatiy sa̱paru̱tyasara Ju̱denu jaryeti̱yu, sa̱mi̱sa ji̱ta mumurundamiy jasacharamuntiy. 47 Jirya̱ma̱ tu̱chujaya̱ ri̱tyamu ruuva ti̱ta̱ju̱ mucadi ja̱nvay: rirya̱ntya paru̱y riva va̱cha jvaayada, sa̱tidye ramityaniy Ju̱denu ruuvara jijyuuchuveda. Jirya̱ma̱ jo̱ta tu̱choda jiyu, Jerusarí̱mu. 48 Jirye ji̱ta diñu̱yada daryaju̱ riva ti̱ta̱ju̱ tara, ramuni̱ jirya̱tu̱chuntirya. 49 Jirya̱jnu̱y, ray ji̱ta ra̱jpa̱ jiryivani̱ jiryatiy su̱teda rajye̱: Ra̱sa̱y jiryeñi̱. Jiryeñi̱ ji̱ta raryime̱cho̱ ja̱mu vicha̱damu jasicha̱ra̱ju̱tiy jirye̱cha jachusavay Ju̱denu vanu̱yadata, jiryatiy na̱vachirya.”
Jesús jasubeda jarichunchaju̱
(Márcu 16.19-20; Jvaayada 1.9-11)
50 Jadchiy ji̱ta sa̱ra̱cheda Jesús Betániya sa̱ra̱ju̱ riy, saryesubedanumatirya jijyomutu na̱vajyu̱, sajachiñu̱yada variy siva Ju̱denu riyadaju̱. 51 Sajachiñu̱yadamu ji̱ta jityocheda variy jasiryi, sa̱suminicha̱damu jarichuvimuju̱. 52 Rijechipiya̱jadanumatiy sanijyu̱, ritye̱rya̱da ji̱ta variy yichana̱yadamu Jerusarí̱muju̱. 53 Rivyichasara ji̱ta Ju̱denu nijyu̱ jachipiya̱jomu, riichana̱tyajaya̱sara ti̱ta̱ju̱musiy variy jasiñi̱ Ju̱denu.