Yoni a Kɛdin Firindena
Yoni Alaa Falan Kɛdin Firinden Naxan Sɛbɛ
Kitabun yireni ito sɛbɛ muxun findɛ Xɛra Yoni nan na. A mɔn a sɛbɛxi muxun naxanye ma, a naxa, “Ɲaxalan sugandixina Ala xɔn e nun a diine.” Ne findixi dɛnkɛlɛya muxuna ndee nan na. A naxanye ma fa fala “Ɲaxalan sugandixina,” na nɔɛ findɛ wundo falan nan na naxan bunna nɛn “dɛnkɛlɛya yamana.” Kitabun yireni ito sɛbɛxi nɛn yanyina nde ɲɛɛ tonge suulun yatɛ, Yesu te xanbini kore xɔnna ma. A muxune sɛnbɛ soma alogo e xa lu ɲɔndin nun xanuntenyani. A mɔn e rakolonma wule xɛrane fe ma.
1
N tan dɛnkɛlɛya yamaan fonna nan kɛdini ito sɛbɛxi ɲaxalan sugandixin ma e nun a diine,* Ɲaxalan sugandixin findixi dɛnkɛlɛya yamana nde nan na. Wundo falan na a ra. A diine findixi dɛnkɛlɛya muxune nan na na yamaan yɛ. n xanuntenne ɲɔndini. Naxanye birin ɲɔndin kolon, ne fan e xanuxi ɲɔndina fe ra naxan luma en yi a mɔn luma en xɔn nɛn habadan.
Fafe Ala e nun Yesu Alaa Muxu Sugandixina, Fafe Alaa Dii Xɛmɛna, na xa hinan en na, a kininkinin en ma, a bɔɲɛ xunbenla fi en ma ɲɔndin nun xanuntenyani.
Ɲɔndin nun xanuntenyana fe
N sɛwa nɛn kati, n to ɛ diina ndee to sigan tiyɛ ɲɔndin kiraan xɔn ma alo Fafe Ala a yamari en ma kii naxan yi. Iki, i tan ɲaxalan ito findixi wundo falan nan na lan dɛnkɛlɛya yamana nde ma. sɔn faɲina, n naxan maxɔdinma i ma sɛbɛni ito yi, na mi findixi yamari nɛnɛn xan na fɔ naxan yi en yi xabu a fɔlɔni fa fala en xa en bode xanu. Xanuntenyaan ni ito ra fa fala en xa sigan ti a yamarine bun. A yamarin ni ito ra a en xa sigan ti xanuntenyani alo ɛ bata a mɛ kii naxan yi xabu a fɔlɔni.
Muxu mayenden wuyaxiye bata mini dunuɲa yi, naxanye mi e tima a ra fa fala a Yesu, Alaa Muxu Sugandixin fa nɛn fati bɛndɛn kiini. Muxu mayendenne nun Alaa Muxu Sugandixin yaxune nan na muxu sifane ra. Ɛ a liga ɛ yeren ma, ɛ nama en ma wanla tɔnɔn kala, alogo ɛ xa ɛ kɔntɔn kamalixin sɔtɔ. Naxan mi luma Alaa Muxu Sugandixina xaranni fɔ a dangu a ra, Ala mi na kanni. Naxan na lu Yesu a xaranni, Fafe Ala nun a Dii Xɛmɛn fan luma nɛn na kanni. 10 Xa muxu yo fa xaranna ra ɛ konni naxan mi findixi xaranni ito ra, ɛ nama a yigiya ɛ konni, ɛ nama a xɔntɔn. 11 Amasɔtɔ naxan a xɔntɔnma, na bata kafu a ma a wali ɲaxine yi.
Fala dɔnxɛna
12 Fe wuyaxi n kui n naxan falɛ ɛ xa, koni n mi waxi a sɛbɛ feni kɛdini. Koni a xɔnla n ma, n xa sa falan ti ɛ xa yɛɛ nun yɛɛ alogo en ma sɛwan xa dɛfe.
13 Ala i magilɛn naxan sugandixi, na diine i xɔntɔn. Na findixi wundo falan nan na lan sorani ito falatide singen ma. Yoni yi dɛnkɛlɛya yamaan naxan kui, na nan yamaan boden magilɛn na. A diine findixi dɛnkɛlɛya muxun bodene nan na.

*1:1: Ɲaxalan sugandixin findixi dɛnkɛlɛya yamana nde nan na. Wundo falan na a ra. A diine findixi dɛnkɛlɛya muxune nan na na yamaan yɛ.

1:5: ito findixi wundo falan nan na lan dɛnkɛlɛya yamana nde ma.

1:13: Na findixi wundo falan nan na lan sorani ito falatide singen ma. Yoni yi dɛnkɛlɛya yamaan naxan kui, na nan yamaan boden magilɛn na. A diine findixi dɛnkɛlɛya muxun bodene nan na.