Yoni a Kɛdin Saxandena
Yoni Alaa Falan Kɛdin Saxanden Naxan Sɛbɛ
Xɛra Yoni Kitabun yireni ito sɛbɛxi muxuna nde nan ma naxan xili Gayosi. A na muxun nakolon muxu gbɛtɛ a fe ma naxan xili Diyotirɛfi. En na a rakɔrɔsima Kitabun yireni ito xɔn ma, a dɛnkɛlɛya muxune yisuxi kii naxan yi, na findixi xanuntenyaan nun tinxinyaan nan na.
1
N tan dɛnkɛlɛya yamaan fonna nan ito sɛbɛxi n xanuntenna Gayi ma, naxan nafan n ma ɲɔndini.
N xanuntenna, n na Ala maxandima alogo feen birin xa siga yɛɛn na i tan xa, i fatin yi kɛndɛya alo i niin fan kii naxan yi. N sɛwaxi kati, amasɔtɔ ngaxakedenna ndee bata fa, e yi sereyaan ba lan i ya ɲɔndi suxun ma, a i sigan tima ɲɔndini. Naxan findixi n ma sɛwa gbeen na, n to a mɛ fa fala a n ma diine sigan tima ɲɔndin nin.
Gayi tantun fena
N xanuntenna, i wanla kɛma en ngaxakedenne xa lannayani hali i to mi yi e kolon. E bata i ya xanuntenyana fe fala dɛnkɛlɛya yamani be. Nayi, i lan i xa e mali fanda feen na e xɛraya sigatini alo Ala wama a xɔn kii naxan yi. Amasɔtɔ e sigatiin dɛ suxuma Yesu xinla nan ma fe ra. E mi sese sɔtɔma dɛnkɛlɛyatarene yii. Nayi, en lan en yi muxu sifani itoe mali alogo en xa wali en bode xɔn ɲɔndini.
Diyotirɛfi nun Demetiri
N fena nde sɛbɛ nɛn dɛnkɛlɛya yamaan ma, koni a xɔnla Diyotirɛfi ra a xa findi e yɛɛratiin na, na mi n ma falan yatɛxi sese ra. 10 Nanara, xa n fa, a feen naxanye birin ligama, a yi fala ɲaxine raxuya ayi nxɔ fe yi, nxu ne birin falama nɛn. A mi a luxi na ma fɔ a tondi en ngaxakedenne yisuxɛ. Naxanye fan yi waxi e yisuxu feni, a yi tɔnna sa ne fan na, a yi ne kedi dɛnkɛlɛya yamani.
11 N xanuntenna, i nama fe ɲaxin naliga fɔ fe faɲina. Naxan fe faɲin ligama, na fataxi Ala nan na. Naxan na fe ɲaxin liga, na mi Ala kolon.
12 Muxun birin Demetiri xili faɲin falama alo a lan ɲɔndin ma kii naxan yi. Nxu fan a fe faɲin sereyaan bama. Anu, ɛ a kolon a ɲɔndin nan nxɔ sereyaan na.
Xɔntɔn dɔnxɛna
13 Fe wuyaxi n kui, n xa a fala i xa, koni n mi waxi a sɛbɛ feni. 14 Koni a xɔnla n ma n xa i to sinma alogo en xa falan ti yɛɛ nun yɛɛ. 15 Ala xa bɔɲɛ xunbenla fi i ma. I xɔyine birin i xɔntɔn. En xɔyine birin xɔntɔn nxu xa mɛnni ki faɲi.