Yudi a Kɛdina
Yudi Alaa Falan Naxan Sɛbɛ
Yudi Kitabun yiren naxan sɛbɛxi, na kawandin masoxi Piyɛri a kɛdin firinden nan na, a gbengbenna a sora firindena. E firinna birin muxune nan matandima naxanye dina fuune ralima naxanye mi findixi xaxili faɲin na.
1
Xɔntɔnne
N tan Yudi nan ito sɛbɛxi, Yesu Alaa Muxu Sugandixina walikɛna, Yaki ngaxakedenna. N yi a rasiga Fafe Alaa muxu xilixine ma, a naxanye xanuxi, Yesu Alaa Muxu Sugandixin naxanye kantanma.
Ala xa kininkininna nun bɔɲɛ xunbenla nun xanuntenyaan sabati ɛ yi.
Wule karamɔxɔne fe
Ngaxakedenne, a xɔnla yi n ma nun ki faɲi n xa ito sɛbɛ ɛ ma lan en kisi feen ma, koni n na a toxi nɛn fɔ n xa a sɛbɛ nɛn lan ɛ sɛnbɛ so feen ma dɛnkɛlɛyaan xun mayɛngɛdeni Ala bata naxan fi a yama sariɲanxin ma sanɲa ma keden han habadan. Amasɔtɔ muxuna ndee bata so ɛ yɛ wundoni naxanye yalagi feen bata yi sɛbɛ nun xabu a rakuya. Ala kolontarene nan ne ra, naxanye Alaa hinanna findima haramu feene liga xunna ra, e yi e mɛ Yesu ra, Alaa Muxu Sugandixina, en kari keden peena, en Marigina.
Koni hali ɛ to feni ito kolon, n mɔn waxi a rabira feen nin ɛ ma fa fala Marigina Isirayila yamaan nakisi nɛn Misiran yamanani, koni a mɔn yi dɛnkɛlɛyatarene fan halagi na xanbi ra. Malekana ndee fan to e yɛtɛ lu binyetareyani, e e mɛ e tiden na, Ala yi ne balan dimi tilinxin xɔrɛ ra, e xidixi habadan yɔlɔnxɔnne ra han kiti sa lɔxɔ gbeena. A mɔn na kii nin, Sodoma nun Gomora nun e rabilinna taane fan yi yalunyaan ligama e kafu e bode ma kiina nde yi naxan mi lan adamadiine yɛ. Ala ne fan findi nɛn misaala ra, a yi e ɲaxankata habadan tɛɛni.* A mato Dunuɲa Fɔlɔn 19.1-29 kui.
Na muxun naxanye soxi ɛ tagi, ne fan xiyene sama naxanye a ligama e haramu feene raba e fatine yi, e murutɛ sariya kanne ma, e malekane rayelefu. Bayo, hali maleka kuntigin Mikeli mi susu Yinna Manga Setana yalagi konbin tiyɛ. E yi fe matandini waxatin naxan yi lan Musa binbina fe ma, a fala nɛn gbansan, a naxa, “Marigina Ala xa falan ti i xili ma.” Taruxun naxan ma fe falaxi be, na mi toma Kitabun kui yire gbɛtɛ. 10 Koni muxuni itoe tan sɛnbɛ kanna naxanye rayelefuma, e mi ne kolon. E na ndee kolon e xaxilitareyani alo subene xaxili mi naxanye ma, anu, na nan yati e birama halagini. 11 Gbalona e xa bayo e bata bira Kayini misaala fɔxɔ ra. E bata e gi tɔnɔne fɔxɔ ra tantanni alo Balami. E bata halagi amasɔtɔ e bata murutɛ alo Kora. Kayini a fe mato Dunuɲa Fɔlɔn 4.3-8 kui. Balami a fe mato Yatɛne 31.16 kui. Kora a fe mato Yatɛne 16.1-35 kui. 12 Na muxune bata ɛ ngaxakedenyaan malanne raharamu, e e dɛge ɛ xɔn han! E mi yagima, e e yɛtɛ nan tun katama. E luxi nɛn alo tulen na te ayi, foyen yi a tuntun, a dangu. E mɔn luxi nɛn alo wudin naxanye mi bogima e waxatini, e yi tala, e raxɔri. 13 E luxi nɛn alo fɔxɔ igen mɔrɔn gbeene,§ Igen mɔrɔnne: alo foyen na so igeni. e yagitareya feene raxuyama ayi alo baan xunfanna, alo sare tununxin naxanye sa sinma habadan tilin dimi gbeen xɔrɛ ra.
14 N benba Adama bɔnsɔnna yixɛtɛn solofereden Xenɔki nabiya falane ti e tan nan ma fe ra, a naxa, “Marigin fama nɛn e nun a maleka sariɲanxi wuli wuli wuyaxi, 15 alogo a xa fa birin makiti, a yi Ala kolontarene birin sɔnna yita e ra e Ala kolontare wanle fe ra, e nun Ala kolontare yulubi kanne fala xɔdɛxɛn naxanye birin tixi Ala ma.” 16 Na muxune luma e mawugɛ, e mi wasama. E biraxi e kunfa feene nan tun fɔxɔ ra, e lu waso falane tiyɛ, e muxune matɔxɔ se feen na.
Kawandina
17 Koni ngaxakedenne, en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixina xɛrane fe famatɔɔn naxanye fe falaxi, na xa rabira ɛ ma. 18 E a fala nɛn ɛ xa, e naxa, “Muxu magelene fama nɛn waxati raɲanne yi, naxanye biraxi e kunfa feene fɔxɔ ra Ala kolontareyani.” 19 Na fe ɲaxi rabane nan ɛ yitaxunma, naxanye luxi alo subene, Alaa Nii Sariɲanxin mi naxanye yi. 20 Koni ɛ tan, n xanuntenne, ɛ lu sabatɛ ɛ dɛnkɛlɛya sariɲanxini. Ɛ Ala maxandi a Nii Sariɲanxini. 21 Ɛ lu Alaa xanuntenyani, ɛ nɛma Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixina hinanna mamɛ waxatin naxan yi, a xa ɛ xali habadan nii rakisini.
22 Sikɛn naxanye yi, ɛ kininkinin ne ma. 23 Ɛ e xasun tɛɛni, ɛ yi e rakisi. Ɛ kininkinin bonne fan ma Alaa yɛɛragaxuni, hali e dugin naxanye xɔsixi e fati bɛndɛn nafan feene xɔn, ɛ yi ɛ masiga ne ra.
Ala maxandin nun Ala tantunna
24 Naxan nɔɛ ɛ ratangɛ tantan feene birin ma, a yi ɛ ti fɛtareyani a binyeni a yɛtagi sɛwani, 25 binyen nun mangayaan nun sɛnbɛn nun nɔɔn xa fi na Ala keden peen ma, en nakisimana, Yesu Alaa Muxu Sugandixin barakani en Marigina, xabu a fɔlɔni han to han habadan. Amina.

*1:7: A mato Dunuɲa Fɔlɔn 19.1-29 kui.

1:9: Taruxun naxan ma fe falaxi be, na mi toma Kitabun kui yire gbɛtɛ.

1:11: Kayini a fe mato Dunuɲa Fɔlɔn 4.3-8 kui. Balami a fe mato Yatɛne 31.16 kui. Kora a fe mato Yatɛne 16.1-35 kui.

§1:13: Igen mɔrɔnne: alo foyen na so igeni.