Lankɛnɛmayana
Fe Toon Naxan Makɛnɛn Yoni Xa
Yoni naxan Ningila Yesu a fe yirena nde sɛbɛ, na taxamasenne nun misaale nan yɛbama en xa Alaa Muxu Sugandixin Yesu naxanye yita a ra. A itoe sɛbɛxi nɛn alogo dɛnkɛlɛya yamaan xa e tunnafan e nɛma bɛsɛnxɔnyani waxatin naxan yi. A yi Kitabun yireni ito sɛbɛma waxatin naxan yi, a yi kedixi Patimɔsi bɔxɔdin nin fɔxɔ igen tagi, a lu ramaraxi mɛnni alo a kasoon nan na. Yamana kanna yi dɛnkɛlɛya muxune ɲaxankatama na waxatini. Kitabun yireni ito yi sɛbɛxi Asi bɔxɔn dɛnkɛlɛya yama soloferen nan ma.
Fe toone nun misaala naxanye sɛbɛxi be, ne yɛbaxi sanda daxin nin alo xiyena, koni e birin fe kedenna nan falama: a Yesu fe ɲaxin nun Setana sɛnbɛne nɔma nɛn. A nabiya falane tima be naxanye bata kamali Romi bɔxɔn mangaya waxatini. A nabiya falana ndee fan ti naxanye sa kamalima dunuɲa raɲanna waxatini. Yesu to sɛnbɛ ɲaxine birin kalama dunuɲa raɲanni, en na en tunnafan en ma dɛnkɛlɛyani.
1
Yesu feen naxanye yita Yoni ra
Yesu Alaa Muxu Sugandixin nan fe famatɔni itoe makɛnɛnxi a walikɛne xa fata Ala ra. A a malekan nan xɛ a walikɛɛn Yoni ma a rakolondeni. Na Yoni nan na feene seren bama fa fala a a feen naxanye birin toxi, Alaa falan nan ne ra e nun Yesu Alaa Muxu Sugandixin sereyana. Sɛwan na kanna xa naxan na nabiya falani itoe xaran e nun naxanye na e tuli mati e ra, e yi a falane suxu naxanye sɛbɛxi a kui, amasɔtɔ waxatin bata maso.
Xɔntɔn xuiin nun Ala tantunna
N tan Yoni nan bata ito sɛbɛ dɛnkɛlɛya yama soloferene ma Asi yamanani.
Ala naxan na, naxan yi na, naxan fama, na Ala xa hinanna nun bɔɲɛ xunbenla fi ɛ ma, fata nii soloferene ra* Solofere bunna nɛɛn fa fala “Se dɛfexina.” Yanyina nde nii soloferene bunna nɛɛn fa fala, “Alaa Nii Sariɲanxin dɛfexin birin.” naxanye a manga gbɛdɛn yɛtagi, e nun fata Yesu Alaa Muxu Sugandixin na, sere tinxinxin nun habadan muxu singe kelixin sayani e nun dunuɲa mangane mangana.
Naxan bata en xanu, a yi en xɔrɔya en yulubine ma a wunla xɔn, Na bunna nɛɛn fa fala a wunla minixi, na yi findi saraxan na en xa a en xɔrɔya. a mɔn yi en findi a mangayaan muxune nun saraxaraline ra a Fafe Ala xa, binyen nun sɛnbɛn xa lu na nan xa habadan han habadan. Amina.
Ɛ a mato, a fama kundani!
Muxune birin a toma nɛn
hali naxanye a sɔxɔnxi. A mato Sakari 12.10 nun Yoni 19.37 kui.
Bɔxɔn bɔnsɔnne birin wugama nɛn a fe ra.
A xa liga na kiini yati! Amina.
Marigina Ala naxa, “N tan nan a fɔlɔn na e nun a raɲanna, naxan na, naxan yi na e nun naxan fama, Sɛnbɛn Birin Kanna.”
Yoni a fe toona alo xiyena
N tan Yoni, ɛ ngaxakedenna, naxan findixi ɛ boden na en ma tɔrɔyaan nun mangayaan nun tunnafanni Yesu yi, e bata yi n nasiga Patimɔsi bɔxɔn ma fɔxɔ igen tagi Alaa falana fe ra, n to yi Yesu seren bama. 10 Marigin batu lɔxɔna nde yi, n yi Alaa Nii Sariɲanxini, n fala xui gbeena nde mɛ n xanbi ra, a gbo alo xɔta xuina. 11 A naxa, “I feen naxanye toma, e sɛbɛ, i yi e rasiga dɛnkɛlɛya yama soloferene ma Efɛsi taan nun Simirini taan nun Pɛragama taan nun Tiyatire taan nun Saridesi taan nun Filadɛlifi taan nun Layodise taani.”
12 N yi n yɛɛ raxɛtɛ na kanni gbɛdeni. N to n yɛɛ raxɛtɛ, n yi xɛma lɛnpun dɔxɔ se solofere to na. 13 Na lɛnpu dɔxɔ seene tagi, n yi adamadi maligana nde to. Doma gbeen nagodoxi a ma, xɛma tagi xidin yi xidixi a kanken ma. 14 A xunna nun a xun sɛxɛne yi fixa alo yɛxɛɛ xabe dugi fixɛna hanma balabalan kɛsɛna, a yɛɛne luxi alo tɛɛ dɛgɛna, 15 a sanne mayilenma alo sulan tɛɛn na, a xuiin yi gbo alo walan gbeen xuina. 16 Sare solofere yi a yiifanni, silanfan xɛnxɛn dɛ firin kanna yi minima a dɛ,§ Silanfan xɛnxɛn dɛ firin kanna a fe mato Heburune 4.12 kui. Alaa falan sama silanfanna ma bayo a sɛnbɛn gbo a sɔndɔmɛn nun niin yɛtɛɛn fatama e bode ra, a e kɛɲaan fɛsɛfɛsɛ. Efɛsi 6.17 fan mato. Alaa falan findixi silanfanna ra a Nii Sariɲanxin xa. Silanfanna, sofane yɛngɛ so dɛgɛmaan na a ra. a yɛtagin yi mayilenma alo soge xɔlɛna yanyi tagini. 17 N to a to, n yi bira a san bun ma alo faxa muxuna. A yi a yiifanna sa n fari, a naxa, “I nama gaxu. N tan nan a fɔlɔn nun a raɲanna ra. 18 Nii rakisina n tan nan yii. N bata yi faxa nun, koni iki n na n niini han habadan. Sayaan nun laxira dɛɲinna n tan nan yii. 19 Awa, i naxan toxi, na sɛbɛ, naxan ligama iki e nun naxan fama ligadeni. 20 I sare soloferen naxanye toxi n yiifanni, e nun xɛma lɛnpu dɔxɔ se soloferene, ne bunna ni ito ra: Sare soloferene findixi dɛnkɛlɛya yama soloferene malekane nan na, xɛma lɛnpu dɔxɔ se soloferene, dɛnkɛlɛya yama soloferene nan yi ne ra.”

*1:4: Solofere bunna nɛɛn fa fala “Se dɛfexina.” Yanyina nde nii soloferene bunna nɛɛn fa fala, “Alaa Nii Sariɲanxin dɛfexin birin.”

1:5: Na bunna nɛɛn fa fala a wunla minixi, na yi findi saraxan na en xa a en xɔrɔya.

1:7: A mato Sakari 12.10 nun Yoni 19.37 kui.

§1:16: Silanfan xɛnxɛn dɛ firin kanna a fe mato Heburune 4.12 kui. Alaa falan sama silanfanna ma bayo a sɛnbɛn gbo a sɔndɔmɛn nun niin yɛtɛɛn fatama e bode ra, a e kɛɲaan fɛsɛfɛsɛ. Efɛsi 6.17 fan mato. Alaa falan findixi silanfanna ra a Nii Sariɲanxin xa. Silanfanna, sofane yɛngɛ so dɛgɛmaan na a ra.