Xabakuki
Nabi Xabakuki Alaa Falan Naxan Sɛbɛ
Xabakuki falani itoe sɛbɛxi nɛn yanyina nde, ɲɛɛ kɛmɛ sennin benun Marigi Yesu xa bari. Na waxatini, sogeteden binna muxune yi Babilɔn kaane nɔɔn nan bun ma.
Nabi Xabakuki Ala maxɔdinxi nɛn fa fala nanfera Ala mi tinxintarene halagima a yamaan yɛ. Ala yi a yabi a naxa, na ligama nɛn koni Babilɔn kaane nan fama yamaan birin ɲaxankatadeni tinxintarene fe ra. Nayi, Nabi Xabakuki mɔn yi Ala maxɔdin fa fala nanfera a tinma Isirayila kaa tinxinxine yi halagi Babilɔn kaa tinxintarene xɔn bayo Isirayila kaane tinxin Babilɔn kaane xa. Ala yi a yabi fa fala ne fan e saranna sɔtɔma nɛn. A mɔn yi a ralimaniya fala kɛndɛni ito xɔn, a naxa, “Tinxin muxun nii rakisin sɔtɔma nɛn a dɛnkɛlɛyaan xɔn.” (Xabakuki 2.4)
Xɛra Pɔli xɛtɛxi falani ito ma nɛn, a yi a findi Yesu a fe Xibaru Faɲin yɛba falana nde ra. A mato Romi Kaane 1.17 e nun Galati Kaane 3.11. A mɔn sɛbɛxi Heburune 10.38 kui.
1
Waliyiya falan naxan so Nabi Xabakuki yii fe tooni alo xiyena:
Nabi Xabakuki a mawuga singena
Alatala, n luma i maxandɛ
han waxatin mundun yi n mali feen na
i mi n xuiin mɛ?
N luma gbelegbelɛ
han waxatin mundun yi
n naxa, “Gbalona!”
i mi n nakisi?
Nanfera i tinxi
n yɛɛn yi lu hakɛn na?
Nanfera i tinxi
a yamaan xa ɲaxankata?
Halagin nun gbalona n yɛtagi waxatin birin.
Lantareyaan nun yɛngɛn bata gbo ayi.
Nanara, sɛnbɛ mi fa sariyan na,
kiti kɛndɛn mi sama mumɛ!
Bayo muxu ɲaxine bata tinxin muxune rabilin,
kiti tinxintarene yi lu sɛ.
 
Ala yi Nabi Xabakuki yabi
Ɛ yɛɛn ti siyane ra,
ɛ e mato, ɛ yi kabɛ,
ɛ yigitɛgɛ.
Bayo n fena nde ligama nɛn ɛ waxatini ito yi
ɛ mi yi lɛ naxan na,
hali xa a fala ɛ xa.
Bayo n Babilɔn kaane rakelima nɛn,
siya kininkinintare wɛkilɛxina,
e yi bɔxɔn birin yisiga
e yi yirene tongo
e gbee mi naxanye ra.* Babilɔn kaane sɛnbɛn gbo nɛn ayi ɲɛɛ kɛmɛ sennin benun Marigi Yesu xa bari. E mangan yi na rabilinna bɔxɔne birin tongo yɛngɛni na waxatini.
E magaxu, e sɛnbɛn gbo,
e fangan nan e sariyan nun e xunna kenla ra.
E soone xulun burunna ɲarin xa,
e xaɲɛ ɲinbari ra kankone xa.
E soo ragine gixin fama nɛn tuganɲɛ
sa keli yire makuyeni.
E gima alo singbinna nɛɛn fɔnɲɛ seen ma.
E birin fama gbalon nan xili ma.
E ganle yɛɛn tixi e sigaden nan na,
e suxu muxune malan
alo ɲɛmɛnsinna.
10 E mangane magelema,
e gelema kuntigine ma.
E gelema yire makantanxine birin ma
e gbingbinne nan nafalama taan yinna xɔn
e dangu yinna xun ma,
e taan suxu.
11 E yi dangu alo foye kala tiina,
e birin hakɛ kan,
e fangan nan e gbee ala ra.
Xabakuki a mawuga firindena
12 Koni Alatala xa mi i tan na xabu a fɔlɔni ba,
n ma Ala sariɲanxina?
Nayi, e mi nxu faxama!
Alatala, i bata e findi nxu makiti muxune ra.
Ala, n kantan fanyena,
i bata e sɛnbɛ so
alogo e xa nxɔ wanle saran nxu ra.
13 I yɛɛne sariɲan fe ɲaxin toon ma.
I mi tinɲɛ yamana ɲaxankatan matoɛ.
Nanfera nayi,
i yɛɛn tixi yanfantenni itoe ra?
Nanfera i dunduxi
muxu ɲaxini itoe yi yamaan naxɔri
naxanye tinxin e xa?
14 I bata adamadiine liga
alo yɛxɛne baani,
alo kari mi niimaseen naxanye ma.
15 Yaxune e birin suxuma kɔnna ra,
e yi e rate e yalaan na,
e e malan e bɛnbɛnla kui,
e ɲaxan han!
16 Nayi, e yi saraxane ba e yalane xa
e yi wusulanna gan e bɛnbɛnle xa,
bayo ne nan a ligama
e balon yi gbo ayi,
e donse ɲaxumɛne sɔtɔ.
17 Nayi, a mɔn xa lu a yalani kunkunɲɛ nɛn ba,
a mɔn yi siga siyane halagɛ kininkinintareyani ba?

*1:6: Babilɔn kaane sɛnbɛn gbo nɛn ayi ɲɛɛ kɛmɛ sennin benun Marigi Yesu xa bari. E mangan yi na rabilinna bɔxɔne birin tongo yɛngɛni na waxatini.