Xage
Nabi Xage Alaa Falan Naxan Sɛbɛ
Nabi Xage a kawandina ndee nan sɛbɛxi Kitabun yireni ito kui a naxanye ba alogo a xa a yamaan nawɛkilɛ e mɔn xa Ala Batu Banxin ti Yerusalɛn yi. A lixi Yahudiyane bata yelin soɛ Yerusalɛn yi keli Babilɔn yi, e yi suxi konyiyani dɛnaxan yi. Nabi Xage falani itoe tixi ɲɛɛ kɛmɛ suulun ɲɛɛ mɔxɔɲɛ benun Yesu xa bari. E nun Nabi Sakari yi nabiya wanla kɛma waxati kedenni.
Yahudiya singen naxanye mini konyiyaan bun fɔ ɲɛɛ kɛmɛ suulun ɲɛɛ tonge saxan nun solomasɛxɛ benun Yesu xa bari, ne yi lan nun e xa Ala Batu Banxin ti Babilɔn kaane naxan kala. A kalan bata yi ɲɛɛ tonge suulun nan ti na waxatini. Koni e tunnaxɔlɔ nɛn e ma han ɲɛɛ fu nun solomasɛxɛ. Nanara, nabiin yamaan kuntigine sɛnbɛ soma lan wanle ma. A naxa a e nafunle sigama xurunɲɛ ayi nɛn fanni e luma e gbee banxine tiyɛ e Alaa banxin bɔtɛ raba. Nabiya falani itoe tiin xanbini, e Ala Batu Banxin ti ɲan ɲɛɛ naanin bun ma.
1
Alaa Banxin ti waxatin bata a li
Manga Dariyusi a mangayaan ɲɛɛ firinden kike senninden xi singe lɔxɔni, Alatala yi falan ti Nabi Xage xɔn Selatili a dii xɛmɛ Sorobabeli Yuda yamana kanna xa, e nun Yehosadaki a dii xɛmɛn Yosuwe saraxarali kuntigina: Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna ito nan falaxi, a naxa, “Yamani ito a falama, e naxa, ‘En lan en xa Alatala Batu banxin ti waxatin naxan yi, na munma a li singen.’ ” Nayi, Nabi Xage yi Alatalaa falani ito ti, a naxa, “Ɛ lan ɛ lu ɛ banxi tofaɲine kui waxatini ito yi ba, n ma banxin yi lu kalaxi?” Iki, Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna ito nan falaxi, a naxa, “Ɛ miri ɛ sigati kiin ma. Ɛ bata sansi gbegbe si, koni ɛ ndedi nan sɔtɔxi. Ɛ dɛgema, koni ɛ mi lugoma. Ɛ minma, koni ɛ mi wasama. Dugina ɛ ma, koni xunbenla mɔn ɛ ma. Ɛ bata ɛ wanla saranna sɔtɔ, ɛ yi a sa bɛnbɛli sɔxɔnxin kui.”
Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna ito nan falaxi, a naxa, “Ɛ miri ɛ sigati kiin ma.” Alatala naxa, “Ɛ siga geyane fari, ɛ sa fa wudin na, ɛ yi n ma banxin ti alogo n xa sɛwa a ra, n binyen sɔtɔ.” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna falan ni ito ra, a naxa, “Ɛ yengi yi se gbegbe nan ma nun, koni a mato, ɛ ndedi nan sɔtɔxi. Ɛ naxan namaraxi banxini, n bata na raxuya ayi n dɛ foyen na. Nanfera? N batu banxina fe ra, naxan kalaxi. Anu, ɛ birin yengi dɔxi ɛ banxine xɔn. 10 Na nan a ligaxi tule mi faxi ɛ konni, sansine fan mi bogi. 11 N bata fitina furun naso yamanani geyane fari, e nun murutu xɛɛne nun manpa bili nakɔne yi. Turen yi dasa. Sansine mi fa bogi. Muxune nun xuruseene bata tɔrɔ, e nun ɛ wali xɔnne birin.”
12 Nayi, Selatili a dii xɛmɛn Sorobabeli nun Yehosadaki a dii xɛmɛn Yosuwe saraxarali kuntigin nun yamaan dɔnxɛn birin naxanye luxi yamanani, ne yi Alatalaa falan suxu, e Ala, Alatala Nabi Xage xɛ falan naxan tideyi. Yamaan yi gaxu Alatala yɛɛ ra. 13 Alatalaa xɛrana Xage yi falan ti yamaan xa alo Alatala a fala kii naxan yi, a naxa, “N luma nɛn ɛ xɔn.” Alatalaa falan nan na ra. 14 Alatala yi Selatili a dii xɛmɛn Sorobabeli bɔɲɛn nadin, Yuda yamana kanna, e nun Yehosadaki a dii xɛmɛn Yosuwe saraxarali kuntigina e nun yamaan birin alogo e xa fa Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna Batu Banxin ti, e Ala, 15 Manga Dariyusi a mangayaan ɲɛɛ firinden kike senninden xi mɔxɔɲɛn nun naaninde lɔxɔni.