14
Samari kaane yulubine saranma e ra nɛn,
amasɔtɔ e bata murutɛ e Ala xili ma.
E faxama nɛn silanfanna ra,
e dii ɲɔrɛne bira bɔxɔni,
e ɲaxalan fudikanne kuine rabɔ ayi.
Isirayila kaane xa tubi Ala ma
Isirayila, fa Alatala ma, i ya Ala!
Amasɔtɔ i hakɛne bata i rabira.
Ɛ tubi Alatala ma
ɛ a mafan falan na.
Ɛ a fala a xa, ɛ naxa,
“Nxu mafelu nxu hakɛne birin na,
i nxu rasɛnɛ ki faɲi,
alogo nxu xa tantun xuiin findi nxɔ saraxan na.
Asiriya kaa mi nxu rakisɛ,
nxu mi tema soone fari yɛngɛ xinla ma.
Nxu mi fa a falɛ nxɔ se rafalaxine ma, ‘Nxɔ ala!’
Amasɔtɔ i tan nan kininkininma kiridine ma.”
N na e xɔnfenma nɛn e na xun xɔn sigani.
N na e xanuma nɛn fonisireyaan na,
amasɔtɔ n ma xɔlɔn bata xɛtɛ e fɔxɔ ra.
N luma nɛn Isirayila xa alo xiila,
a tofanma nɛn
alo gabalan fugaxina.
A sabatima nɛn
alo wudi binla naxanye Liban yamanani,
alo wudi binla na maɲingi a faɲin na,
a tofanma nɛn alo oliwi wudina,
a xiri faɲin yi mini
alo Liban suman fɔtɔnne.
Yamaan fama Isirayila ma
alo e soma wudi binla nan ninin bun.
E maala mɔn fanma nɛn.
E sabatima
alo manpa binla* Wudi binla nde na yi, mɛn kaane naxanye sima, e yi naxanye bogi yitɔnma alo manpana e gbee kiini. na fuga.
E xinla sɔtɔma nɛn
alo Liban minseen faɲina.
Efirami bɔnsɔnna,
nanse mɔn nxu nun suxurene tagi?
N tan nan i ramɛma,
n yi n yengi sa i xɔn.
N luma nɛn i xa
alo wudi gbee xindena.
I bogin sɔtɔma n tan nan na.
10 Fekolonna nde ra?
A xa feni itoe famu!
Xaxilimane xa e yɛɛ to!
Amasɔtɔ Alatalaa kirane tinxin,
tinxin muxune sigan tima nɛn e xɔn,
koni murutɛ muxune dagalanma ayi nɛn na yi.

*14:8: Wudi binla nde na yi, mɛn kaane naxanye sima, e yi naxanye bogi yitɔnma alo manpana e gbee kiini.