Yowɛli
Nabi Yowɛli Alaa Falan Naxan Sɛbɛ
Nabi Yowɛli naxan kawandini ito baxi, a fe mi sɛbɛxi yire gbɛtɛ yo yi Kitabun kui. Nanara, muxune mi a sɛbɛ waxatin kolon. A luxi nɛn alo tuguminne nan yi Isirayila kaane tɔrɔma na waxatini naxanye yi luxi alo suɲɛ xungbene. E ganla nan yi fama, e seene dɛɛne don e ma, na yi findi fitina feen na Yowɛli waxatini. Yowɛli yi a fala, a na fe sifan ligama nɛn bayo yamaan mi tubixi Ala ma.
Yowɛli nan a sɛbɛxi, a lɔxɔna nde, Alaa Nii Sariɲanxin nagodoma nɛn muxune birin ma. Na sɛbɛxi Yowɛli sora 3.1-2 kui. Dɛnkɛlɛya muxu singene nan na feen toxi rakamalɛ Nii Sariɲanxin godo lɔxɔni. Na sɛbɛxi Xɛrane 2.16-21 kui.
1
Alatala falan naxan ti Yowɛli xa, Petuweli a dii xɛmɛna.
Tuguminne gbalon yamanani
Ɛ tan fonne, ɛ feni ito ramɛ,
ɛ tan yamanan muxune,
ɛ birin xa ɛ tuli mati.
Fe sifani ito ɲɔxɔnna bata yi liga ɛ waxatini ba,
hanma ɛ benbane waxatini?
Ɛ a yɛba ɛ diine xa,
ɛ diine yi a yɛba e diine xa,
e diine yi a yɛba mayixɛtɛ famatɔne xa.
Suɲɛne donseen naxanye luxi,
tuguminne bata ne don.
Tuguminne naxan luxi,
xoxorone bata na don.
Xoxorone naxan luxi,
songolonbalane bata na don.
 
Ɛ xulun, dɔlɔ minne,
ɛ wuga!
Ɛ birin xa gbelegbele,
ɛ tan naxanye dɔlɔn minma,
bayo manpa bogine bata kala,
e ba ɛ dɛ.
Ganla nde bata fa fu n ma yamanan ma,
e fangan gbo,
e wuya han e mi yatɛ.
E ɲinne luxi alo yatan ɲinne,
e gbɛgbɛne luxi
alo yata gilɛn gbeene.
E n ma manpa binle kalama.
E n ma xɔdɛ binle ɲan fefe,
e yi e yixin,
e yi e kobelene ba e ma,
e yiine yi gbendu fefe!
 
Ɛ mawuga
alo sungutunna kasa dugini ɲandeni
naxan a xɛmɛn wugama,
a baxi dɔxɔdeni naxan xɔn.
Bogise saraxan nun minse saraxan bata ɲan Alatalaa banxini.
Saraxaraline sunuxi, Alatalaa walikɛne.
10 Xɛɛne bata kala,
bɔxɔn bata xara.
Bogiseene bata raxɔri.
Manpa bogi igen bata so a ra.
Turen bata ɲan.
11 Xɛɛ biine bata yigitɛgɛ.
Manpa bili nakɔ sane gbelegbelema sununi,
murutun nun fundenna fe ra,
bayo se xaba daxine bata halagi.
12 Manpa binle bata xara ayi.
Xɔdɛ binle bata lisi a ra
e nun Girenada wudine nun tugu binle nun pɔnmi binle.
Xɛɛ ma wudine birin bata xara.
Muxune sɛwan birin bata ɲan.
Yamaan xa tubi Alaa lɔxɔna fe ra
13 Ɛ sunu dugine tongo,
ɛ wuga, ɛ tan saraxaraline.
Ɛ gbelegbele,
ɛ tan naxanye walima saraxa ganden yɛtagi.
N ma Alaa walikɛne, ɛ fa,
ɛ xi maxidixi kasa bɛnbɛli dugine yi nimisani,
bayo bogise saraxane nun minse saraxane bata ɲan ɛ Alaa banxini.
14 Ɛ sun suxu waxatin nagidi,
ɛ yamaan maxili malan sariɲanxini,
ɛ fonne malan
e nun yamanan muxune birin,
e xa fa Alatalaa banxini, ɛ Ala,
ɛ yi ɛ xuini te Alatala ma.
 
15 Lɔxɔ xɔdɛxɛn bata a li de!
Alatalaa lɔxɔn bata maso,
a fama kalan nan na
fata Ala Sɛnbɛ Kanna ra.
 
16 Donseen bata ɲan en yɛɛ xɔri yati!
Sɛwan nun ɲaxanna bata ɲan en ma Alaa banxini!
17 Sansi xɔnne bata xara ayi xutune bun,
sagane bata kui geli.
Se ramaradene bata kala,
bayo murutu mi fa na.
18 Xuruseene wuga xuiin gbo iki!
Ɲinge kurune xuyaxi ayi na xun xɔn ma,
amasɔtɔ sɛxɛ mi fa na,
hali yɛxɛɛne fan tɔrɔxi.
 
19 Alatala, n nan n xuini te i tan nan ma!
Amasɔtɔ tɛɛn bata burunna halagi,
tɛɛ dɛgɛn bata xɛɛ ma wudine birin gan.
20 Na ma, hali burunna subene e wuga xuini tema i tan Ala ma.
Xudene bata xɔri,
tɛɛn bata burunna halagi.