2
Alatalaa lɔxɔn bata maso
Ɛ xɔtaan fe Siyon yi!
Ɛ gbelegbele n ma geya sariɲanxin fari!
Yamanan muxune birin xa xuruxurun gaxuni
bayo Alatalaa lɔxɔn fama,
a bata maso.
Dimin nun nii rafɔrɛn lɔxɔna,
kundaan nun kuye yifɔrɔn lɔxɔna.
Ganla* Yanyina nde ganli ito findixi tuguminne nan na naxanye halagin naso yamanani Alaa xɔlɔn bun ma. fama
alo kuye yi yalanna geyaan kanke ra subaxani.
Gali gbee sɛnbɛmaan fama,
naxan ɲɔxɔn munma to,
naxan ɲɔxɔn mi fa toma waxati famatɔne birin yi.
 
Tɛɛ dɛgɛna e yɛɛ ra,
a e xanbi ra.
Bɔxɔn tofan e yɛɛ ra
alo Eden nakɔna. Eden nakɔna fe sɛbɛxi Dunuɲa Fɔlɔn 2.8-9 kui. E nun Esekiyɛli 36.35.
Tonbonna nan a ra e xanbi ra.
Sese mi a futuxuluma e yii.
E maliga soo yama gbeen nan na,
alo soo ragine ganla,
naxanye xulun e gideni han!
E dangu xuiin luxi nɛn
alo yɛngɛ so wontorone.
E tuganma geyane xun ma,
alo tɛɛ gbeen nɛma sɛxɛ xaren ganɲɛ
alo gali sɛnbɛmaan na ti yɛngɛ so xinla ma.
 
Siyane birin xuruxurunma e yɛɛ ra,
e yɛtagine yi tɔɲɔnxi.
E fɔnma seene ma
alo yɛngɛ sone,
e tema taan nabilinna yinna ma
alo sofane.
E birin sigama e kiraan xɔn,
e mi kiraan fatama.
E sese mi dinma e bode ra,
birin sigama a tinxinni.
Sese na ti e yɛɛ ra,
e tuganma nɛn na xun ma,
e safane mi kalama.
E na bɔxɔn taan ma,
e e gi yinna ma,
e tema banxine ma,
e so banxin foye sodene ra
alo muɲadene.
 
10 Bɔxɔn xuruxurunma e yɛɛ ra,
kore xɔnna yi maxa.
Sogen nun kiken yi yidimi.
Sarene mi fa dɛgɛma.
11 Alatala sɔnxɔma a ganla yɛɛ ra.
A yamaan mi nɔɛ yatɛ.
Naxanye a falan suxuma,
ne sɛnbɛn gbo!
Amasɔtɔ Alatalaa lɔxɔn gbo,
a magaxu!
Nde nɔɛ tiyɛ a bun?
Yamaan xa tubi Ala ma
12 Alatalaa falan ni ito ra, a naxa,
“Koni iki, ɛ mɔn xa xɛtɛ n ma ɛ bɔɲɛni feu,
sun suxun nun wugan nun gbelegbele xuine yi!”
13 Benun ɛ xa ɛ dugine yibɔ nimisani
ɛ bɔɲɛne nan xa kala.
Ɛ xɛtɛ Alatala ma, ɛ Ala
bayo a diɲa, a kininkinin,
a mi xɔlɔn xulɛn,
a hinanna gbo.
A a yɛtɛ ratangaxi yihadin ma.
14 Nde a kolon xa a mi maxɛtɛma
a kininkinin ɛ ma,
a yi baraka sa ɛ feene yi,
alogo ɛ xa nɔ bogise saraxane
nun minse saraxane bɛ Alatala xa, ɛ Ala?
 
15 Ɛ xɔtaan fe Siyon yi!
Ɛ sun suxu waxatin nagidi.
Ɛ yamaan maxili malan sariɲanxini.
16 Ɛ yamaan malan, ɛ malanna rasariɲan.
Ɛ fonne malan,
ɛ dii ɲɔrɛne malan
hali naxanye xiɲɛn minma.
Hali xɛmɛn naxan baxi ɲaxanla dɔxɔdeni,
na fan xa mini a banxini,
a ɲaxanla fan xa fa malanni.
17 Saraxaraliin naxanye walima Alatala xa
ne xa wuga Ala Batu Banxin
so dɛɛn nun saraxa ganden tagini.
E yi Ala mafan, e naxa,
“Alatala, kininkinin nxu ma,
nxu tan i ya yamana.
I nama i ya muxune rayagi,
i nama tin yama xɔɲɛne yi nxu magele,
e a fala, e naxa,
‘E Ala minɛn yi?’ ”
Alatala yi a yamaan yabi
18 Nayi, Alatalaa xɔxɔlɔnna kelima nɛn
a yamanana fe ra,
a yamaan kininkininna yi a suxu.
 
19 Alatala a yamaan yabima nɛn nayi, a naxa,
“N mɔn bogiseene ragidima ɛ ma nɛn,
e nun manpa bogine nun ture faɲina.
Ɛ lugoma nɛn ken!
N mi fa ɛ findima magele seen na siyane tagi.
20 Yaxun naxan kelima sogeteden kɔmɛnna ma,
n na a masigama nɛn ɛ ra pon!
N na a kedima nɛn
siga bɔxɔ xare madunduxin mabinni.
N na a ganla yɛɛ ra xiin naxuyama ayi nɛn
siga han sogeteden baana,
e nun a xanbi ra xiina
siga han sogegododen fɔxɔ igena.
E faxaxine xiri ɲaxin minima nɛn,
a findi furen na foyeni.
Amasɔtɔ Ala wali gbeen kɛma nɛn.
21 I tan, bɔxɔna,
i nama gaxu!
I ya sɛwan xa gbo ayi,
i ɲaxan!
Amasɔtɔ Alatala bata fe gbeene rakamali.
22 Ɛ tan, subene,
ɛ nama gaxu!
Amasɔtɔ burunna sɛxɛne mɔn ɲingima nɛn,
wudine mɔn yi bogi.
Xɔdɛ binle nun manpa binle mɔn yi dahamun namini.
23 Ɛ tan, Siyon kaane, ɛ ɲaxan,
ɛ sɛwa Alatala yi, ɛ Ala,
bayo a mɔn tulen fima ɛ ma a waxatini a tinxinni,
a tule gbeen nafa ɛ ma
a darixi fɛ waxatin naxanye birin yi.
24 Lonne rafema nɛn,
kundine yi rafe manpa nɛnɛn nun turen na.”
 
25 “N ɲɛɛ danguxine seene ɲɔxɔne raxɛtɛma nɛn ɛ ma
tuguminne nun xoxorone naxanye donxi,
e nun songolonbalane nun suɲɛne,
n ma gali gbeena,
n naxan nasiga ɛ xili ma.
26 Ɛ dɛgema nɛn han ɛ lugo.
Ɛ Alatala xinla tantunma nɛn, ɛ Ala,
naxan bata kabanako feene liga ɛ xa.
N ma yamaan mi fa yagima mumɛ!
27 Ɛ a kolonma nɛn nayi
a n luxi Isirayila kaane yɛ.
Alatala nan n tan na, ɛ Ala.
Ala gbɛtɛ mi na mumɛ.
N ma yamaan mi fa yagima mumɛ!”

*2:2: Yanyina nde ganli ito findixi tuguminne nan na naxanye halagin naso yamanani Alaa xɔlɔn bun ma.

2:3: Eden nakɔna fe sɛbɛxi Dunuɲa Fɔlɔn 2.8-9 kui. E nun Esekiyɛli 36.35.