Malaki
Nabi Malaki Alaa Falan Naxan Sɛbɛ
Nabi Malaki kawandini ito sɛbɛxi nɛn ɲɛɛ kɛmɛ naanin ɲɔxɔn benun Marigi Yesu xa bari. A sɛbɛ waxatin naxan yi, fayida ɲɛɛ kɛmɛ nan bata yi dangu xabu Yahudiyane xɛtɛ e konni sa keli konyiyani Babilɔn yi. Suxu muxune xɛtɛ xanbini, Isirayila kaane yi lu e kɛɲaan masarɛ Ala mabinni ndedi ndedi, e tunnaxɔlɔ e ma. A lixi Nabi Xage nun Nabi Sakari bata yi yelin e kawandine bɛ xabu ɲɛɛ tonge saxan hanma ɲɛɛ tonge suulun. Isirayila kaane bata yi Nabi Xage nun Nabi Sakari a xinla ratin, e yi Ala Batu Banxin ti Yerusalɛn taani. Na xanbi ra, yamaan yi yigi nɛnɛn naxan sɔtɔxi yamana kanna Sorobabeli a mangayaan bun, na yi kala. Esirasi mɔn munma yi e dina feene yitɔnna fɔlɔ singen.
Nayi, dina feene yi xɛtɛma xanbin nan na. Sanla mi yi fa rabama, e mi yi saraxane bama a kiini. Alaa sariyan mi yi suxi.
Nabi Malaki yi yamaan nalimaniya, a Alaa xanuntenyana fe rabira e ma e nun a kitin naxan mɔn bata maso e ra. A e rakolon a Ala fama a Muxu Sugandixin nan nafadeyi. Na sɛbɛxi Malaki 3.1-4 kui. Nabi Malaki nan Yoni Marafu Tiina fe fala waliyiyani ɲɛɛ kɛmɛ naanin benun a xa fa. A naxa, a nabina nde fama Alaa Muxu Sugandixin yɛɛ ra, a kirani tɔn a xa naxan luma alo Nabi Eli. Na sɛbɛxi Malaki 3.1 kui e nun 3.23-24 kui. Ningila Yesu kui, feni ito falaxi lan Yoni Marafu Tiin nan ma naxan Marigi Yesu fa feni tɔn. Na sɛbɛxi Matiyu 17.11-13 kui e nun Luka 1.17 kui.
1
Alatala yi waliyiya falani ito ti Isirayila kaane xa Malaki xɔn.* Malaki bunna nɛɛn fa fala “N ma xɛrana.”
Ala bata a yamaan xanu
Alatala naxa, “N bata ɛ xanu.” Koni ɛ naxa, “I ya xanuntenyaan yitaxi nxu ra di?” Alatalaa falan ni ito ra, a naxa, “Esayu xunyɛn xa mi yi Yaxuba ra ba? Anu n bata Yaxuba xanu, koni n bata Esayu raɲaxu. N bata a geya yirene findi tonbonne ra, n yi a kɛɛn lu kankone xa.”
Xa Edɔn kaane a fala, e naxa, “Nxu bata halagi, koni nxu mɔn nxɔ taa kalaxine tima nɛn!”
Nayi, n tan Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa, “E na e ti, n mɔn yi e rabira. Muxune mɛnna xilima nɛn, ‘Bɔxɔ Ɲaxina,’ Alatala xɔlɔxi yamaan naxan ma habadan! Ɛ na toma nɛn, ɛ yi a fala, ɛ naxa, ‘Alatala gbo hali Isirayila yamanan fari ma!’ ”
Saraxaraline magi fena
“Diina a fafe binyama nɛn. Walikɛɛn fan a kuntigin binyama nɛn. Xa n tan nan ɛ fafe ra, na binyen sifan minɛn yi? Xa ɛ mangan nan n na, na binyen sifan minɛn yi?” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini. “Ɛ tan saraxaraline, ɛ tan nan n xinla rayelefuma. Ɛ mɔn yi a fala, ɛ naxa, ‘Nxu i xinla rayelefuxi di?’ Ɛ fama donse haramuxin nan na, ɛ yi a dɔxɔ saraxa ganden fari. Ɛ mɔn yi a fala, ɛ naxa, ‘Nxu i ya sariɲanna kalaxi di?’ A luxi nɛn alo ɛ a falama nɛn, ɛ naxa, ‘Alatalaa saraxa ganden tɔnɔ mi na’ ɛ na fa xuruse yɛɛtaren na saraxan na. Fe ɲaxin xa mi na ra ba? Ɛ na fa xuruseen na, a sanna giraxi hanma a furaxi, fe ɲaxin xa mi na fan na ba? Xa i na fi i ya yamana kanna ma, na go? A sɛwɛ i ra ba? A i yisuxɛ a faɲin na ba?” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini.
“Nayi, iki, ɛ kata ɛ Ala mafan alogo a xa hinan en na! Ɛ to na se sifane fima a ma, a a tuli matiyɛ ɛ ra ba?” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini.
10 “Hali ɛ tan nde kedenna yi Ala Batu Banxin dɛɛn nagalɛ nun alogo ɛ nama tɛɛn nadɛgɛ fuuni n ma saraxa ganden fari! N mi n sɛwa fe yo toxi ɛ yi,” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini. “N mi ɛ saraxane rasuxuma. 11 N xinla binyama nɛn siyane birin yɛ keli sogeteden ma han a biradena. E wusulanna nun kise sariɲanxine bama saraxan na n xinli yiren birin yi. N xinla binyama nɛn siyane birin yɛ.” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini.
12 “Koni ɛ tan nan n ma sariɲanna kalama, ɛ to a falama, ɛ naxa, ‘Marigina saraxa ganden haramuxi, en donseen naxan sɔtɔma a fari na yelefu.’ 13 Ɛ a falama, ɛ naxa, ‘Fitinan ni ito ra!’ Ɛ yi ɛ kutun maraɲaxuni.” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini.
“Anu, ɛ fama xuruse muɲaxine ra n xɔn saraxan na, naxanye madɔnxi hanma naxanye furaxi. N tan tinɲɛ ne rasuxɛ ɛ ra ba?” Alatala naxa na kiini.
14 “Dangan na yanfantenna xa xuruse xɛmɛ radaxaxin naxan ma kuruni, a yi a kɔlɔ a so feen na n yii, a fa fa a madɔnxin na Marigin xɔn saraxan na. Bayo manga gbeen nan n na. N xinla magaxu siyane yɛ.” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini.

*1:1: Malaki bunna nɛɛn fa fala “N ma xɛrana.”