Nahun
Nabi Nahun Alaa Falan Naxan Sɛbɛ
Nabi Nahun yi kawandi bama Niniwa taan kala feen nan ma Asiriya yamanan manga taana. Isirayila yamanan sogeteden kɔmɛn fɔxɔn nan yi suxi yɛngɛni Asiriya kaane xɔn na waxatini. Gbalotɔ gbeen nan yi Niniwa kaane ra naxanye yi siyane nɔma yɛngɛni e muxu wuyaxi faxa ɲaxankatani. Nabi Nahun Kitabun yireni ito sɛbɛxi nɛn yanyina nde ɲɛɛ kɛmɛ sennin benun Marigi Yesu xa bari. Yanyina nde e nun Nabi Sofoni nun Nabi Yeremi nan yi walima e bode xɔn.
1
Waliyiya falan ni ito ra Niniwa taan xili ma, Nabi Nahun Elekosi kaan fe toon naxan ti alo xiyena, a yi a sɛbɛ.
 
Alatala a yamaan namarama xɔxɔlɔnna nin.* Ala xɔxɔlɔn, bayo e nun a yamaan bata yi layirin xidi alo futun xidima kii naxan yi. Na kui, Ala a yamaan masuxuma alo xɛmɛna a ɲaxanla makantanma kii naxan yi. A mi tinma a xa bira se gbɛtɛ fɔxɔ ra a batu xinla ma, a mɔn mi tinma yama xɔɲɛn xa a raxɔri. Na feen mato Xɔrɔyaan 20.5 kui.
A gbeen ɲɔxɔma nɛn.
Alatalaa xɔlɔn gbo,
a gbeen ɲɔxɔma nɛn.
A yɛngɛfane saranna fima nɛn,
a fitinaxin yi a gbeen ɲɔxɔ a yaxune ma.
Alatala mi xɔlɔn xulɛn,
a sɛnbɛn gbo!
Alatala mi yulubi kanna yatɛma tinxinden na mumɛ!
Alatala dangu funfun findixi
wuluwulu gbeen nun foye kala tiin nan na.
Kundaan yi findi gbangbanna ra a sanna bun.
A na falan ti fɔxɔ igen xili ma,
a xara, baane birin yi xɔri.
Basan nun Karemele yamanane sɛxɛne yi gbeeli,
Liban yamanan wudi fugene yi lisi a ra.
A geyane birin yimaxama nɛn a yɛɛ ra,
yire matexine birin yi xuya ayi.
Bɔxɔn yi xuruxurun a yɛtagi,
e nun dunuɲa nun a yi seene birin.
Nde nɔɛ tiyɛ a xɔlɔn yɛɛ ra nayi?
Nde kisɛ a xɔlɔn gbalon ma?
A fitinan sigama ayi alo tɛɛna
hali gɛmɛne a e birin ganma.
 
Alatala fan.
Luxunden nan a tan na tɔrɔ waxatine yi.
A yengi muxune xɔn
naxanye na e yigiya a yi.
Koni a yaxune dɔxɔden kalama nɛn
alo fufaan na dangu na xun ma.
A yi a yɛngɛfane kedi han laxira dimini.
 
Ɛ feen mundun yitɔnma Alatala xili ma?
A tan nan halagin tima fefe!
Ɲaxankatan firinden mi ɛ lima.
10 Amasɔtɔ e luma nɛn ɲali ɲansanne yi,
e xunne kelima nɛn e dɔlɔne ra,
e yi halagi alo sɛxɛ xaren na gan fefe!
11 Niniwa kaane,
muxuna nde minixi ɛ tan nan yɛ
naxan fe ɲaxini tɔnma Alatala xili ma,
naxan maxadi ɲaxine tima.
 
12 Alatala ito nan falaxi, a naxa,
“Hali e kamalixi,
e na wuya ki yo ki,
e raxɔrima nɛn, e ɲan.
Yuda kaane,
xa n bata tɔrɔn nagidi ɛ ma iki,
na ligaxi nɛn
alogo ɛ nama fa tɔrɔ sɔnɔn.
13 N na ɛ xunbama nɛn konyiyani iki,
n yi yɔlɔnxɔnne yibolon,
e ba ɛ ma.”
 
14 Niniwa kaane,
Alatala ito nan yamarixi ɛ fe yi, a naxa,
“Ɛ bɔnsɔnna muxu yo mi luyɛ.
N na ɛ wudi suxurene
nun ɛ wure suxurene kalama nɛn ɛ kidene yi.
N yi ɛ gaburune yitɔn,
bayo sese mi ɛ ra.”

*1:2: Ala xɔxɔlɔn, bayo e nun a yamaan bata yi layirin xidi alo futun xidima kii naxan yi. Na kui, Ala a yamaan masuxuma alo xɛmɛna a ɲaxanla makantanma kii naxan yi. A mi tinma a xa bira se gbɛtɛ fɔxɔ ra a batu xinla ma, a mɔn mi tinma yama xɔɲɛn xa a raxɔri. Na feen mato Xɔrɔyaan 20.5 kui.