4
Kʋ ya Bali 'lɛ, ɛn kʋ ya Zozi Crizi nɛn e -taa "minnun nɛn o yiɛ cɩ "man 'lee minnun nɛn o kaa bɛ -wee tin 'balɛ bɛ -a 'lɛ, ɛn "nyian Zozi 'bɔ -le -tadɩ, 'lee -yee mingɔnnɛn nɛn e -taa -a -blɩlɛ bɛ, -yee "wɛan mɛin trʋ "baa 'nan: 'I Bali -le 'wɩ vɩ minnun lɛ! 'Wɩ nɛn yia ve bɛ, -te waa maan "yi oo, 'i vɩ -wlɛ, -te wa'a 'maan "yi "dɩ oo, 'i vɩ -wlɛ! 'I -wee 'wɩ 'wlidɩ 'ci 'si -wlɛ! 'I vɩ -wlɛ 'nan 'o 'le 'tɔ, ɛn 'wɩ nɛn e cɩ "le min 'e drɛ bɛ -a 'bɔ nɛn 'i 'pla -wlɛ 'wɩ 'a. 'I man -sran 'wɩ pɛɛnɔn zɩɛ -a "paadɩ -a o ji.
Kɔɔ tʋ -tʋ -taa "bɔlɛ bɛ, te minnun 'ka 'we "man "nyian -e 'o "trɔɛn "tɔ Bali -le 'wɩ "paadɩ tɩglɩ lɛ dɩ. 'Pian 'o 'ci 'sɔ minnun "sia "va 'wɩ "paanɔn 'a, te o 'wɩ nɛn o cɩ "vale 'o maan "bɛ -a "paaman o ji. 'O "trɔɛn "sia 'wɩ tɩglɩ 'va, -e 'o -sɔɔnla polunun nɛn min -a "sia 'e 'wulo -ji bɛ -a -sru. Timote, 'i yiɛ 'tɔ 'i 'fli -va, te 'wei 'man yɩ dɩ. 'I 'wɩ yra yɩdɩ man. 'I Zozi 'le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩdɩ 'pa 'nyranman -a. 'Nyranman nɛn Bali -a -pɛba 'wʋ 'i 'lɔ bɛ, 'i 'pa.
Kɔɔ 'mɛn vɛ bɛ, 'an -kadɩ 'bɔ. -Kadɩ 'bɔ zɩɛ, maan "siala "le 'sraga nɛn an -taa -a bʋlɛ Bali lɛ 'an 'kɔlɛ 'a. Minsan -le -kuli bɛ, maan -tan fɛnyian, an cɛɛn flan 'blidɩ man. An yi -tɛra Zozi da -trilii, maan 'le 'sran. 'Bɛ nɛn 'gʋɛ, fɛ nɛn e cɩ 'an 'man -pɛnnan bɛ, 'wɩ tɩglɩ nɛn maan drɛ bɛ -a man -kopa nɛn. Minsan nɛn e tin "baa 'e 'nɔan da bɛ, -yɛɛ -kopa zɩɛ -a -nɔan 'mɛn yi nɛn e -taa "man "bɛ -a da. Ya'a nɔan 'an 'tʋwli "cɛ "lɛ dɩ, 'pian minnun pɛɛnɔn nɛn -yee -tadɩ dra o -tɛa "bɛ, yaa -nɔan "nyian -wee "lɛ.
Pɔl 'wɩ 'nyranman 'vɩ Timote lɛ
Timote, te 'i 'mɔn dɩ! 'I bɔ 'an man 'gʋ 'trɛlɛ! 10 Dema 'an 'tʋɩ, ɛn e -kʋ Tesalonik, kɔɔ 'trɛda fɛnun yɩdɩ "yi "cin -trɔa "ji. Cresɛn "e -kʋʋ Galatɩ, ɛn Tit "e -kʋʋ Damati. 11 Luk 'bɛ cɩ 'an 'va 'gʋ 'e -tʋwli. -Yee "wɛan 'ka 'vale Mark -a 'ka 'ta. -A -nan wɩ a 'an man 'kpa 'mɛn 'nyranman 'gʋɛ -a -ji. 12 Tisik nɛn an "ta -a "paa 'sia Efɛz nun.
13 Timote, "yiɛ vɩ 'nan 'i -taa "bɛ, 'i 'ciɩla Troas -e 'mɛn -tralɛ -gblɔ nɛn maan 'tʋɩ Karpu -lɔ bɛ, 'i 'si, 'i 'ta -a. Ɛn 'mɛn 'flubanun 'lee 'kɔlɛnun nɛn 'fluba a 'e 'crɛn -tɛdɩ "da "bɛ, 'i o 'si, 'i 'ta waa. 'Kɔlɛnun zɩɛ o 'wɩ a 'an man 'kpa tɩglɩ.
14 Alɛzandre nɛn feli bʋzan -a bɛ, e 'wɩ 'wlidɩ drɛ 'mɛn "kaga. Maan -tɔa 'nan 'wɩnun nɛn yaa drɛ 'mɛn bɛ, Minsan -a -pan wo -yrɛ. 15 'I 'bɔ "nyian, 'i drɛ "va "yi, kɔɔ e ya 'e 'tɔdɩ lou 'kʋe 'wɩ "paadɩ man.
16 Tʋ nɛn minnun -kʋ 'maan tin 'banɔn 'cɛin -da 'e tɛdɛ bɛ, min -tʋ 'ka 'kʋlɛ -nyɛnlɛa 'mɛn 'wɩ -sru "dɩ, o pɛɛnɔn 'an 'tʋɩ. Te Bali 'e 'wɩ 'tʋ drɛ -wlɛ 'bɛ man dɩ. 17 'Pian Minsan 'bɛ 'pa 'an 'va, ɛn yaan "koe "tɔ 'an da. Yaa drɛ zɩɛ 'nan -e 'an -kɔla Zozi 'le 'wɩ 'nɔnnɔn fuiladɩ -a "man, 'dʋ -e minnun pɛɛnɔn nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ 'o man. Tʋ zɩɛ -a man bɛ, 'an 'kadɩ -fɔla tʋ, 'pian Minsan 'an 'sʋ -yrɔ. 18 -Yee "wɛan maan -tɔa 'nan, 'wɩ 'wlidɩ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn nɛn, minnun -a "vale 'nan 'o dra 'mɛn bɛ, Minsan 'an "so -yrɔ "nyian, ɛn yaan "sia 'wɩ 'ji, -e 'an 'kʋ laji -yee mingɔnnɛn 'trɛda. 'Tɔ -dan 'e 'kɔn Minsan -le vɛ -a 'li 'trilii! Amɛn!
19 Timote, 'i vɩ Priskil 'lee 'e 'sran Akila lɛ 'nan, an o 'tɔ bo. Ɛn 'i vɩ Onezifor mangulinun lɛ 'nan, an o 'tɔ bo.
20 Eras "e -fʋʋ Korɛnti, ɛn an Trofi 'tʋɩ Mile -a man "yaaman -le "wɛan.
21 Timote, 'i bɔ 'an man 'gʋ 'vaa -e tʋ nɛn fulɔ "fɛɛnman 'yi yiɛ da -wlidɩ "bɛ, 'e bɔ.
Ebulu 'lee Pudɛn 'lee Linu 'lee Klodia, 'lee Zozinɔn pɛɛnɔn nɛn 'gʋɛ, o 'nan wei 'tɔ bo.
22 Minsan 'e 'pa 'i 'va, ɛn -yee "yi 'e 'kɔn 'ka pɛɛnɔn 'va!