'Fluba nɛn Pɔl -a crɛn -tɛ
Tit
1
'An 'bɔ Pɔl 'bɛ 'fluba 'gʋɛ -a crɛn -tɛ. Bali 'suzan nɛn 'maan, ɛn an ya Zozi Crizi -le 'pasiazan -a. Bali 'an 'pla 'nan 'an 'pa minnun nɛn 'e o 'si "va 'nan 'o 'kɔn 'yee vɛ -a bɛ o va. 'An 'pa o va -e 'o yi -tɛra 'e da, te wee bɔa 'e tɩglɩ da. 'An 'pa o va -e o 'bli 'e 'kɔn 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ -yrɛ. Kɔɔ tʋ nɛn Bali 'ka tian 'trɛ drɛlɛ dɩɛ, yaa 'vɩ 'nan 'e 'belidɩ zɩɛ -a -nɔan "minnun lɛ. Ɛn Bali zɩɛ ya'a 'wlu 'sɛan dɩ. 'Bɛ nɛn 'gʋɛ, tʋ nɛn Bali -a 'pla 'nan 'e 'wɩ zɩɛ -a 'lɛ sɔɔman "man "bɛ e 'bɔ. -Yee "wɛan Bali nɛn e cɩ -kaa 'sizan 'wɩ 'ji -a bɛ, e 'wɩ 'nɔnnɔn zɩɛ -a -pɛba 'wʋ 'an 'lɔ 'nan 'an vɩ minnun lɛ.
Mɛɛn 'fluba 'gʋɛ -a crɛn -tɛ 'i 'bɔ Tit lɛ. Mɛɛn Bali -le 'wɩ 'vɩ 'yiɛ, ɛn i wɩɩ "man. 'Wɩ 'kpa, i drɛ "le 'an 'pɔn -ji nɛn -le 'wɩ 'zʋ.
-Kaa "tɩ Bali 'lee -kaa 'sizan 'wɩ 'ji Zozi Crizi 'o 'wee "yi 'lee 'wee -fʋdɩ -trɔɔ -nɔn 'yiɛ!
-Tɩ nɛn waa -tɔa -leglizi min ceje -a?
Mɛin 'tʋɩ Crɛt 'trɛda 'nan -e 'wɩnun nɛn o -fʋ bɛ 'i 'le 'sran. 'I -leglizi nɛn 'fla -tʋdʋ da bɛ -a -ji min cejenun -tɔɔ! 'Wɩnun nɛn maan 'vɩ 'yiɛ bɛ, -a da nɛn 'i 'ci "nrɔn -e 'i drɛ! -Nyrɛn 'nan, min nɛn waa -tɔa -leglizi min ceje -a bɛ, 'tɔ 'tʋ 'ka 'kɔan 'e 'padɩ "man "dɩ. -Yɛɛ cɩ 'nan, lɩ -kɔan -a san wlu -tʋwli, ɛn ya'a tʋe -e 'e nyin lɩ pee -sru "dɩ. -Yee 'nɛnnun yi -tɛala Zozi da, 'tɔ 'ka 'kɔan 'e 'padɩ o man lɩ -wɛɛdɩ 'lee -kɔnnɛn -wɛɛdɩ da dɩ, ɛn o yiɛ "naan min man. 'Wɩ 'kpa! E ya 'nan min nɛn 'e yiɛ -tɔa -leglizi -va bɛ, te 'tɔ 'tʋ 'e 'kɔn 'e 'padɩ "man "dɩ, kɔɔ Bali -le 'nɛnnun -pɛba a 'e wʋdɩ -yrɔ. Ɛn te 'e 'kɔn min nɛn e ya "vale 'wɩ pɛɛnɔn e 'cɛn 'yee 'wɩ da bɛ -a dɩ. Ɛn te 'bli 'e 'fɔ -a san ji tada dɩ. Ɛn te -a san 'e -wɛn mlindɩ -trɔa 'e 'win -ji dɩ. Ɛn te -a san 'e 'wɩ 'blɩdɩ yɩ "yi "dɩ. Ɛn te -a san "lala yɩ "yi "dɩ. 'Pian 'e 'kɔn min nɛn e min "kuan 'e 'pɛ "fli "a bɛ -a. Ɛn 'e 'wɩ "yi "drɛdɩ yɩ "yi. Ɛn -a san 'e 'kɔn min tɩglɩ 'a, 'e 'ta wʋla Bali wei da tɩglɩ, ɛn 'e -kɔla 'e 'fli 'pladɩ -a. Ɛn "nyian -a san 'e 'kɔn 'e kɔaladɩ Bali -le 'wɩ tɩglɩ nɛn waa paa "ji "bɛ -a man. -Te e ya min zɩɛ -a bɛ, -a -nan nɛn e -kɔlaman min -mienun "koe "tɔdɩ -a 'o da 'wɩ "paadɩ tɩglɩ zɩɛ -a. Ɛn minnun nɛn o 'ka "vale 'o maan "yi "dɩɛ, e -kɔlaman -a -ci 'sidɩ -a -wlɛ 'nan 'wee tin 'ka 'nɔnnɔn dɩ.
Pɔl -a 'vɩ Tit lɛ 'nan 'e Bali -le 'wɩ "paadɩ tɩglɩ 'ci 'si minnun lɛ!
10 Min "kaga "a ve 'o 'fli man 'nan o yi -tɛala Zozi da, te o 'ka "vale 'o 'ta wʋla 'wɩ tɩglɩ da dɩ. Minnun zɩɛ o "kaga "a Zuif 'nɔn 'a, ɛn o min ci baaman -ji 'wɩ "kaga "vɩdɩ -a, te 'wɩ 'bɔ 'ci "ka "dɩ. 11 -Yee "wɛan 'i o 'lɛbo 'pla "da! Kɔɔ 'wɩ nɛn e 'ka 'wɩ tɩglɩ 'a dɩɛ, -a 'bɔ nɛn waa "paaman minnun ji, -e 'o "lala yɩ -dawli a. -Wee "wɛan 'kɔn -mie 'lɛ "nɛn 'nɔn pɛɛnɔn 'si 'si tɩglɩ da. 12 Crɛt min -tʋ nɛn minnun -a 'sia 'wɩ 'tɔzan -a 'wɩ nɛn e -taa "drɛlɛ bɛ -a vɩdɩ man bɛ, e Crɛt 'nɔn 'le 'wɩ 'vɩ. Yaa 'vɩ o man 'nan: «Crɛt 'nɔn 'sɛn vɛ nɛn 'wlu 'a, ɛn o ya "le plɔ winun -le 'wɩ 'zʋ, ɛn kɔannɔn nɛn waa, ɛn -blɩfɛ da nɛn 'o 'ci "nrɔnman 'saza.» 13 'Wɩ nɛn yaa 'vɩ o man bɛ, 'wɩ 'kpa nɛn. -Yee "wɛan 'i 'wɩ 'pla -wlɛ 'klagla! 'I drɛ zɩ -e -wee yi -tɛradɩ Zozi da 'e drɛ tɩglɩ 'e 'pee. 14 'I drɛ zɩ -e 'o "trɔɛn 'si Zuif 'nɔn 'le polunun lɛ. Ɛn -e 'o vɩlɛ 'o 'ta wʋla minnun nɛn o 'ka "nyian Bali -le -si tɩglɩ da dɩɛ -wee 'srɔɛn wɩnun da dɩ. 15 -A -cin 'e 'kɔn 'i 'ji 'nan, minnun nɛn o ya 'saun Bali 'lɛ bɛ, fɛ -tʋ 'ka o "tri 'tɔa Bali 'lɛ dɩ. 'Pian minnun nɛn o ya 'o "tri "tɔdɩ Bali 'lɛ, te wa'a yi tɛala Zozi da dɩɛ, fɛ pɛɛnɔn o "tri -tɔa Bali 'lɛ. Kɔɔ -wee ci "nrɔndɩ pɛɛnɔn drɛ 'wlidɩ Bali 'lɛ, ɛn ya'a tin tɛa o da dɩ. 16 Waa ve 'o 'fli man 'nan o ya Bali -le vɛ -a. 'Pian 'wɩnun nɛn waa dra bɛ, yaa -kɔɔnman 'nan o 'ka Bali -le vɛ -a dɩ. Wa'a 'ta 'wʋla Bali wei da dɩ, ɛn o -pɛ 'ka 'sɔa 'wɩ "yi "tʋ drɛdɩ -a dɩ. Minnun zɩɛ Bali 'ka o ye "yi "fo "dɩ.