2
Zɩ kɔ Zozi -sruzan 'e 'ta wʋ bɛ Pɔl -a 'vɩ Tit lɛ
Tit, te 'i 'wɩ drɛ "le -wee 'wɩ 'zʋ dɩ! 'Pian 'yie vɛ bɛ, Bali -le 'wɩ "paadɩ tɩglɩ bɛ, -nyrɛn 'i vɩ minnun lɛ! 'I vɩ -klɔnmɔn cejenun lɛ 'nan, -wee 'wɩ 'fa 'e 'kɔn 'e 'sidɩ. 'I vɩ -wlɛ 'nan, 'o drɛ wɩ 'e maan minnun yiɛ 'e 'nan o man. 'I vɩ -wlɛ 'nan, 'o 'fli 'kun 'wɩ pɛɛnɔn 'ji. Ɛn "nyian bɛ -wee yi -tɛradɩ Zozi da, 'lee -wee min yɩdɩ "yi, 'lee -wee -pɔan 'sɔdɩ bɛ, 'i vɩ -wlɛ 'nan, tʋ pɛɛnɔn man 'wɩ zɩɛ 'e 'kɔn o man 'plɛblɛ.
'I lɩmɔn cejenun -le vɛ 'vɩ "nyian zɩ. 'I vɩ -wlɛ 'nan, o drɛ wɩ 'e -kɔɔn 'nan 'o ya Bali -le vɛ -a. Ɛn 'i vɩ -wlɛ 'nan, te 'o 'wɩ min man -wlidɩ "dɩ. Ɛn 'i vɩ -wlɛ 'nan, te 'o -wɛn mlindɩ -trɔa 'o 'win -ji dɩ. Ɛn 'i vɩ -wlɛ 'nan, 'o 'wɩ "yi "paa minnun ji. -Te o ya 'wɩ zɩɛ -a drɛnan bɛ, -a -nan nɛn o -kɔlaman 'wɩ "paadɩ -a lɩmɔnnun ji. Ɛn zɩ kɔ lɩmɔn 'e -sran yɩ "yi "bɛ, 'o "paa o ji. Ɛn zɩ kɔ lɩmɔn 'e 'yee 'nɛnnun yɩ "yi "bɛ, 'o "paa o ji. Ɛn "nyian bɛ 'o "paa o ji 'nan, 'o 'fli 'kun 'wɩ pɛɛnɔn 'ji. Ɛn 'wɩ nɛn e 'tɔ "paa lɩmɔnnun man bɛ te 'o drɛ dɩ. Ɛn 'o drɛ -kɔnnɛn wlu lɩmɔn tɩglɩ 'a. Ɛn 'o 'ci 'e 'kɔn "yi. Ɛn 'o 'ta wʋla 'o -sran wei da. 'Wɩ pɛɛnɔn zɩɛ -a 'bɔ nɛn 'o "paa o ji, "tɔgɔ minnun 'o 'wɩ 'wlidɩ Bali wei man.
'I 'wɩ 'pla "nyian -gobonun lɛ. 'I vɩ -wlɛ 'nan 'o 'fli 'kun 'wɩ pɛɛnɔn 'ji. Tit, 'i 'bɔ nɛn 'i drɛ -wee 'wɩ -kɔɔn "manzan 'a 'wɩ "yi "drɛnan. Ɛn 'yie Bali -le 'wɩ "paadɩ bɛ 'e 'kɔn 'e 'nɔan da, te 'i -tɛ srɔan -a "fo "dɩ! Bali -le 'wɩ tɩglɩ nɛn min 'ka 'kɔlaman -a -sa -fɔdɩ -a dɩɛ, -a 'bɔ nɛn 'i "paa minnun ji. 'I drɛ zɩ -e 'yra 'e -kaa 'nanmannɔn 'tɛ, te wa'a 'kɔlaman 'wɩ 'wlidɩ "tʋwli "vɩdɩ -a -kaa man dɩ.
Ɛn "nyian 'i 'wɩ 'pla nɔannun lɛ 'nan, 'o 'ta wʋla 'o 'tazan wei da 'wɩ pɛɛnɔn 'ji. 'I vɩ -wlɛ 'nan, 'o 'tazan ci 'sɔ wɩnun drɛ, ɛn te 'o 'sa -fɔ -a 'nɛan dɩ. 10 Ɛn te 'o -wee fɛ -tʋ crin wʋ dɩ. 'Pian 'o yiɛ 'trɔa 'wɩ "yi "drɛdɩ da. 'O drɛ zɩ yi pɛɛnɔn man -e minnun 'o Bali nɛn -kaa 'sizan 'wɩ 'ji -a bɛ -yee 'wɩ "paadɩ -sɩ -fɔ.
11 'Wɩ pɛɛnɔn zɩɛ -a 'bɔ nɛn 'i 'cin -tɔ minnun ji, kɔɔ Bali 'yee "yi "nɛn e cɩ blamin pɛɛnɔn 'si 'wɩ 'ji vɛ -a bɛ -a ta 'bɔla. 12 Ɛn -yee "yi zɩɛ -yɛɛ "paaman -kaa 'ji 'nan, -kaa 'si 'wɩ pɛɛnɔn nɛn e 'ka Bali ci 'sɔ wɩ -a dɩɛ -a -sru! Ɛn 'nan -kaa 'si blamin ci 'sɔ wɩnun -sru! Yaa "paaman "nyian 'nan, tʋ nɛn -kaa cɩ -ji 'gʋɛ -kaa 'ta wʋ -kaa 'fli 'kundɩ -a 'wɩ pɛɛnɔn 'ji, ɛn -kaa 'wɩ nɛn e cɩ 'kpa bɛ -a drɛ, ɛn -kaa 'yra -tɛ Bali man! 13 -Kaa drɛ zɩ, te -kaa ci "nran yi -dan bɛ -a man -pɛan. Yi zɩɛ -a da nɛn -kaa 'sizan 'wɩ 'ji Zozi Crizi nɛn -cee Bali -dan a bɛ, e -taa 'yee 'tɛ 'san -a. 14 E wɩɩ "man ɛn e -kaa 'lɛji -ka 'wʋ. Yaa drɛ zɩɛ 'nan -e 'e -kaa 'si 'wɩ 'wlidɩ pɛɛnɔn 'le nɔanba -ji. Ɛn "nyian 'nan -e 'e -kaa drɛ minnun 'saun nɛn o cɩ 'e 'saza 'le vɛ -a bɛ waa. Yaa drɛ zɩɛ 'nan, -e -kaa kɔn minnun nɛn o cɩ 'o kɔaladɩ 'wɩ "yi "drɛdɩ man bɛ waa.
15 'Wɩ pɛɛnɔn zɩɛ -a 'bɔ nɛn 'i "paa minnun ji! 'I 'pla -wlɛ 'wɩ 'a, ɛn 'i o "trɔɛn nyuɔn! 'Nyranman zɩɛ -a 'bɔ nɛn Bali -a -pɛba 'wʋ 'i 'lɔ. Te 'i 'fli 'tʋɩ -e min -tʋ 'yei drɛ 'e 'pɛla koda dɩ!