3
Zozi -sru 'ta wʋdɩ
'I -cin -tɔ Zozinɔn pɛɛnɔn 'ji 'nan, 'o 'ta wʋla minnun tanɔn wei da, ɛn 'wɩ nɛn waa ve bɛ 'o drɛ! Ɛn o man 'e 'kɔn 'e wʋʋdɩ tʋ pɛɛnɔn man 'wɩ "yi "drɛdɩ -a! Te 'o min 'tɔ 'tɛ dɩ! Te 'o 'wɩ 'blɩdɩ yɩ "yi "dɩ! 'Pian tʋ pɛɛnɔn man bɛ, 'o 'kɔn -trɔɔ, ɛn min -tʋdʋ pɛɛnɔn yɩdɩ "yi 'e 'kɔn o ji!
Fɛ nɛn maan ve zɩɛ -yɛɛ cɩ 'nan, -kaa 'bɔ 'gʋɛ 'e tɛdɛ bɛ, te -ka'a 'wɩ 'tɔ wɩ dra dɩ, ɛn te -ka'a yiɛ 'ka 'naan min man dɩ. Ɛn "nyian bɛ -kaa yi -tɛala 'wɩ nɛn e 'ka 'wɩ tɩglɩ 'a dɩɛ -a da. Ɛn te -kaa ya fɛ -tʋ -tʋdʋ pɛɛnɔn yɩdɩ "yi "le nɔan -a 'lee blamin ci 'sɔ wɩnun 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn 'le nɔan -a. Te -kaa nyannɛn drɛdɩ ye "yi, ɛn te -kaa min lɔ fɛ ye "yi "le 'e drɛ -cee vɛ -a. Te -kaa "naan min man, ɛn minnun "naan -cee "man.
'Pian zɩ -kaa 'sizan 'wɩ 'ji Bali 'yee "yi 'lee 'yee min yɩdɩ "yi "ta 'bɔla bɛ, -a -nan nɛn e -kaa 'si 'wɩ 'ji. Ya'a drɛlɛ 'nan 'wɩ "yinun nɛn -kaa drɛ bɛ -a man nɛn dɩ, 'pian -kaa nyrinda 'bɛ 'sɛn "da. E -kaa ya 'e 'pee Bali lei 'saun 'le 'plɛblɛ 'a 'nan -e -kaa drɛ min -trɛ -a. 'Wɩ zɩɛ -a drɛdɩ bɛ, e ya "le -kaa -srudɩ -le 'wɩ 'zʋ. 'Wɩ 'kpa Bali -ta 'yee lei 'saun 'a -cɛɛ. E ciɩla -kaa 'sizan 'wɩ 'ji Zozi Crizi -va, ɛn e -ta -a 'e 'ciɩladɩ "da. Bali -le "yi "le "wɛan bɛ, e -kaa drɛ min tɩglɩ 'a 'e 'lɛ. -Yee "wɛan -a -cin a -kaa 'ji 'nan 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ, yaa -nɔan -cɛɛ.
'Wɩ zɩɛ, e ya 'wɩ tɩglɩ 'a, ɛn e ya "le min 'e yi -tɛra "da "fo! An ya "vale 'i 'tɔ 'wɩnun zɩɛ -a da 'kpa tɩglɩ, -e minnun nɛn o yi -tɛra Bali da bɛ, 'o yiɛ -trɔa 'wɩ nɛn e cɩ "yi "bɛ -a drɛdɩ da 'kpa tɩglɩ. 'Wɩ zɩɛ -yɛɛ cɩ "yi, ɛn -yɛɛ "paa min va.
'Pian -sa -fɔdɩ nɛn ya'a 'wɩ 'paa "va "min lɛ dɩɛ 'i "paala "man! Ɛn Zuif 'nɔn tranun kluda wɩ 'lee Moizi -le -pei -tɔ wɩnun bɛ, te 'i 'wɩ 'blɩ "da "dɩ, ɛn te 'i -sa -fɔ "da "dɩ! 'I "paala "man, kɔɔ e ya 'wɩ "tun "a. 10 Min nɛn -yee 'wɩ "paadɩ min "cɛan 'e cin man bɛ, 'i 'wɩ 'pla -yrɛ! -Te yia 'pla -yrɛ 'e 'pa -a -tʋ, ɛn yia drɛ 'e 'pa -a "fli, te ya'a maan "yi "dɩɛ, 'i -nyran si -sru. 11 Kɔɔ yia -tɔ "mɛn 'nan, min zɩɛ 'e 'fli 'si -si tɩglɩ da. 'Wɩ 'wlidɩ "drɛzan nɛn, ɛn 'e 'fli 'pla Bali -le nyran -blɩdɩ wlu.
Pɔl 'wɩ 'nyranman 'vɩ
12 -Te Atema nɛn, ɛn -te Tisik nɛn, tʋ nɛn an o -tʋ "paa -sia 'yiɛ bɛ, 'i man -wɛɛ -e 'i 'bɔ "nyiandʋ 'an man Nikopoli. 'Fla zɩɛ -a da nɛn an tʋ -wlidɩ "nɛn min 'ka 'kɔlaman -e 'e 'kʋ 'ta wʋnan dɩɛ -a dra.
13 Tit, 'i yra 'si! 'I 'pa Zena 'lee Apolo -va -wee -kʋdɩ 'ta wʋnan -ji! Te fɛ -tʋ 'e klɩ o man dɩ! Zena 'bɔ a min nɛn min -fɔa -a -sru -e 'e min 'lɛji wɩ -blɩ bɛ -a. 14 Ɛn -kaa "bʋɩ Zozinɔn "nyian bɛ, e ya "le "o 'wɩ "yi "drɛdɩ -tranla fɛ nɛn -a 'wɩ a min man bɛ, -a -nɔndɩ -a -yrɛ! -Te o ya 'wɩnun zɩ -a drɛnan bɛ, te o 'ka 'trɛda 'e "tun "dɩ.
15 Minnun pɛɛnɔn nɛn kʋ cɩ waa 'gʋɛ, wei 'tɔ bo. Ɛn minnun nɛn o 'kʋ ye "yi te o yi -tɛala Bali da bɛ, 'i o 'tɔ bʋ.
Bali -le "yi 'e 'kɔn 'ka pɛɛnɔn 'va!