'Fluba nɛn Pɔl -a crɛn -tɛ
Filemɔn
1
'An 'bɔ Pɔl bɛ, Zozi Crizi -le 'nyranman 'padɩ man nɛn an ya -pʋ 'kuin. Mɛɛn 'fluba 'gʋɛ -a crɛn -tɛ 'kʋ 'vale -kaa "bʋɩ Zozizan Timote -a.
Kʋa crɛn -tɛ 'i 'bɔ Filemɔn lɛ. I ya 'kʋe min 'kpa -a, ɛn i Bali -le 'nyranman "paa "le 'kʋe 'wɩ 'zʋ. Kʋi 'tɔ bo. Ɛn e ya "nyian -kaa "blu Zozizan Apia -le vɛ -a, kʋa 'tɔ bo. Ɛn e ya "nyian Azip nɛn e cɩ -kuli -tʋwli zɩɛ -a man "le 'kʋe 'wɩ 'zʋ bɛ, -yee vɛ -a. Kʋa 'tɔ bo. Ɛn e ya "nyian Zozinɔn nɛn 'o cin ye 'i 'bɔ Filemɔn -le 'kuin bɛ, -wee vɛ -a. Kʋ 'o 'tɔ bo.
-Kaa "tɩ Bali 'lee -kaa san Zozi Crizi 'o 'wee "yi 'lee 'wee -fʋdɩ -trɔɔ -nɔn 'cɛɛ.
Pɔl Bali trʋ 'ba Filemɔn lɛ
Filemɔn, -te an ya Bali trʋ 'banan 'yiɛ bɛ, tʋ pɛɛnɔn man te an Bali muo -fɔa. Kɔɔ 'yie yi -tɛradɩ Minsan Zozi da, 'lee 'yie Zozinɔn yɩdɩ "yi "bɛ, -a 'wɩ -sɛanla 'an da 'gʋ. -Yee "wɛan -te an ya Bali trʋ 'banan bɛ, maan laabo -yrɔ 'nan, 'yie yi -tɛradɩ Zozi da bɛ 'yei "koe "tɔ 'i da 'padɩ -a Zozinɔn 'va. "Yi 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn nɛn o drɛ -cee vɛ -a -kaa drɛ Crizi -le vɛ -a -le "wɛan bɛ, 'i -kɔnnɛn "yɩ! 'An "bʋɩ Zozizan, 'yie min yɩdɩ "yi "nɛn yia drɛ ɛn Zozinɔn 'ci yra "tra "bɛ, e ci "nran -nɔn 'mɛn -dan, ɛn yaan "koe "tɔ 'an da.
Pɔl Filemɔn -le nɔan 'li 'e da -yrɛ
Filemɔn, 'wɩ nɛn kɔ 'i drɛ bɛ, Crizi -a -si -nɔn 'mɛn -e 'an 'tɔ 'i man -sa -a, 'nan 'i drɛ. 'Pian min yɩdɩ "yi "le "wɛan bɛ, toba -ji nɛn an -ciala. 'An 'bɔ Pɔl bɛ, an drɛ ceje, ɛn 'bɛ nɛn 'gʋɛ Zozi Crizi -le 'nyranman 'padɩ man nɛn an ya -pʋ 'kuin 'gʋ. -Yee "wɛan 'i 'wɩ 'mɛn toba 'gʋɛ -a man! 10 Toba zɩɛ -nyrɛn 'yie nɔan Onezi -le 'wɩ 'a. -Pʋ 'kuin 'gʋ nɛn an Zozi 'le 'wɩ 'vɩ -yrɛ, ɛn e wɩɩ "man. E drɛ 'siɛn "le 'an 'pɔn -ji nɛn -le 'wɩ 'zʋ. 11 'Wɩ 'kpa, maan -tɔa 'nan, 'e tɛdɛ bɛ Onezi 'wɩ 'wlidɩ drɛ 'yiɛ. 'Pian 'bɛ nɛn 'gʋɛ, e drɛ min nɛn e -kɔlaman e "paa 'kʋ 'va 'kpa bɛ -a.
12 E drɛ 'siɛn "le 'nan 'an 'man mɛn -tʋ -le 'wɩ 'zʋ. An "ta -a lia 'e da 'yiɛ. 13 'Bɛ nɛn an ya -pʋ 'kuin Zozi Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩdɩ man 'gʋɛ, an ya "vale 'e 'fʋ 'an "srɔn 'gʋ, te e "paa 'an 'va "le yiɛ cɩ -a drɛnan. 14 'Pian an 'ka "vale 'nan 'an 'wɩ zɩɛ -a dra, te yiɛ "cɛɛ -si -nɔn 'mɛn dɩ. An ya "vale 'nan, -te i "ta 'wɩ "yi "dra 'mɛn bɛ, 'e 'si 'i 'bɔ 'a, 'pian te 'e drɛ 'nan 'an 'tɔ 'i man -sa -a dɩ.
15 -A -mie dra bɛ, Onezi -tɛ -ji 'i 'lɔ tʋ "wɛnnɛn 'a 'nan, -e 'lʋ nɛn e "ta -a wo bɛ, 'e 'fʋ 'i 'va 'li "fo "le vɛ -a. 16 Fɛ nɛn maan ve zɩɛ -yɛɛ cɩ 'nan, 'bɛ nɛn 'gʋɛ Onezi 'ka "nyian 'i 'lɔ "le nɔan "tun "le 'wɩ 'zʋ dɩ. 'Pian -a "yi "mlian min lɔ nɔan da, kɔɔ e drɛ 'siɛn 'i "bʋɩ Zozizan nɛn yia ye "yi "bɛ -a. Onezi -nan wɩ a 'an man 'kpa tɩglɩ, 'pian maan -wɛɛman 'nan 'yie vɛ 'e 'ciɩla "da! Kɔɔ 'i 'lɔ min nɛn ɛn e drɛ "nyian 'i "bʋɩ Zozizan 'tʋ -a.
17 An ya 'i "bʋɩ Zozizan 'tʋ -a, mɛin trʋ "baa 'nan Onezi "ta "lo "bɛ, 'i 'kun 'i 'pɛ "fli "a, "le zɩ yia dra paan 'mɛn bɛ -yee 'wɩ 'zʋ! 18 'Wɩ oo 'wɩ nɛn yaa drɛ 'yiɛ bɛ, 'yian 'pɛn -a! Ɛn te 'yie fiɛn nɛn "da oo, 'yian 'pɛn -a! 19 'Wɩ nɛn an "ta 'bɛ ve 'yiɛ 'gʋɛ, mɛɛn 'bɛ crɛn -tɛa 'an 'fli -a. Maan ve 'yiɛ 'nan, maan 'lɛji bɔala 'yiɛ. 'Pian -a -cin 'e 'kɔn "yie 'ji 'nan, 'mɛn fiɛn a 'i da "nyian, kɔɔ 'mɛn "wɛan nɛn i 'belidɩ 'yɩ.
20 'An "bʋɩ Zozizan, mɛin trʋ "baa 'nan, 'wɩ "yi "nɛn maan laabʋ 'i 'lɔ bɛ 'i drɛ Minsan 'tɔ 'ji. Kʋ ya Zozinɔn 'a, -yee "wɛan 'i yra 'si, 'i 'ci "nrandɩ -nɔn 'mɛn 'wɩ zɩɛ -a drɛdɩ -a. 21 An 'fluba 'gʋɛ -a crɛn -tɛ 'yiɛ, kɔɔ an yi -tɛala 'i da 'nan, 'wɩ nɛn maan laabo 'i 'lɔ bɛ yia dra. 'Wɩ 'kpa, maan -tɔa 'nan, i -taa -a drɛlɛ e -ciala "da.
22 'Wɩ nɛn 'bɛ cɩ 'an 'bɔ 'le vɛ -a bɛ, -nyrɛn 'gʋ. Maan laabo 'i 'lɔ 'nan 'i 'kɔn "bʋ "tʋ man drɛ 'an nyinnan -a, kɔɔ -a -cin a 'an 'ji 'nan, 'cee Bali trʋ 'badɩ -le "wɛan bɛ, Bali "we "man -e 'o 'si 'an man, te an "ta "lo 'ka 'va nun.
23 Epafra "e 'nan, 'yei 'tɔ bo. Zozi Crizi -le 'nyranman 'padɩ -le "wɛan kʋɛ cɩ -a -pʋ 'kuin 'gʋ. 24 Mark 'lee Ariza 'lee Dema 'lee Luk nɛn, o "paa 'an 'va Bali -le 'nyranman 'panan bɛ, o 'nan, 'wei 'tɔ bo.
25 Minsan Zozi Crizi -le "yi 'e 'kɔn 'ka pɛɛnɔn 'va!