'Fluba nɛn min -tʋ -a crɛn -tɛ
Ebre
'nɔn lɛ
1
Bali 'e 'fli kɔɔn minnun lɛ 'e 'pɩ -a
'Li 'e tɛdɛ bɛ, Bali ciɩla 'e 'lewei vɩnɔn 'va, ɛn e 'wɩ tin 'ba -kaa tranun lɛ. E 'wɩ tin 'ba -wlɛ 'e 'pa -a "kaga, ɛn e ciɩla 'pɛ "kaga "ji te yaa tin "baa -wlɛ. 'Pian tʋ -nyranman nɛn -kaa cɩ -ji 'gʋɛ, Bali 'e 'fli kɔɔn -cɛɛ 'e 'pɩ -a. Bali ciɩla "va, ɛn e fɛ pɛɛnɔn drɛ. Fɛ pɛɛnɔn 'bɔ zɩɛ Bali -a -nɔn -yrɛ -yee vɛ -a. Bali -pɩ zɩɛ, -yɛɛ Bali -le -dan kɔɔn -cɛɛ, ɛn e Bali 'sia -pɛ pɛɛnɔn 'ji. 'Plɛblɛ nɛn -a wei -lɔ bɛ -yɛɛ -maan labli 'lee 'trɛ a -nan tian. -A -pɩ -tʋwli zɩɛ -yɛɛ 'trɛdanɔn pɛɛnɔn 'le 'wɩ 'wlidɩ fui, ɛn e -kʋ -nyɛnlɛa Bali nɛn 'plɛblɛ pɛɛnɔn 'san -a bɛ -a -pɛ "yi "da laji lou.
Bali -pɩ a -dan
Bali -pɩ zɩɛ -a -dan "mlian Bali -le 'pasianɔn pɛɛnɔn nɛn laji bɛ o da. Kɔɔ 'tɔ -dan nɛn e "mlian o pɛɛnɔn 'le vɛ da bɛ, -a 'bɔ nɛn Bali -a -nɔn -yrɛ. Maan ve zɩɛ 'nan -e 'wɩ nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji bɛ, -a -cin 'e -trɔa 'ka 'ji. Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:
«Yiɛ cɩ 'mɛn 'nɛn 'a,
-e 'e 'sia cɛɛgʋ man bɛ
an drɛ 'i "tɩ "a.»
Ɛn "nyian 'nan:
«An -kɔan -a "tɩ "a,
ɛn e -kɔan 'an 'pɩ -a.»
'Wɩ zɩɛ Bali 'ka tian 'li -a vɩlɛ 'yee 'pasiazan -tʋ man "fo "dɩ. Ɛn "nyian bɛ Bali -taa 'yee 'nɛn flin 'palɛ -sia 'trɛda 'e 'pee. 'Wɩ nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ tʋ zɩɛ -a -ji 'wɩ 'a bɛ -nyrɛn 'gʋ.
«Bali "e 'nan 'yee 'pasianɔn pɛɛnɔn nɛn laji bɛ
'o "po sɔɔn "wlu, -e 'o bɔ!»
'Wɩ nɛn Bali -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ -wee vɛ -a bɛ, -nyrɛn 'gʋ.
«Bali 'yee 'pasianɔn drɛ
"le fulɔ 'plɛblɛ 'zʋ,
ɛn e 'e 'sunɔn drɛ
"le 'tɛ nrɛn -le 'wɩ 'zʋ.»
'Pian 'wɩ nɛn Bali -a 'vɩ 'e 'pɩ man bɛ, -nyrɛn 'gʋ. E 'nan:
«I ya Bali -a,
ɛn 'yie mingɔnnɛn -blɩdɩ 'leda "ka "dɩ.
'Wɩ tɩglɩ drɛdɩ -a nɛn
i mingɔnnɛn -ble 'yie minnun da.
Yi'a 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ ye "yi "dɩ,
'wɩ tɩglɩ drɛdɩ nɛn yia ye "yi.
-Yee "wɛan 'an 'bɔ nɛn 'yie Bali -a bɛ,
mɛin 'si "va,
ɛn ci "nrandɩ nɛn e "mlian
'i bɔɛnun pɛɛnɔn 'le vɛ da bɛ,
maan -nɔn 'yiɛ.»
10 Ɛn Bali -a 'vɩ "nyian 'e 'pɩ man 'nan:
«I ya Minsan -a.
Fɛ pɛɛnɔn drɛdɩ pou sianan "bɛ,
i 'trɛ drɛ, ɛn i labli drɛ.
11 'Trɛ 'lee labli 'nyan tʋ a,
'pian "i "ya wo -nan 'li 'trilii.
-Te sɔ 'mɔn bɛ, e srɛman.
'Wɩ 'tʋwli zɩɛ,
-yɛɛ dra 'trɛ 'lee labli lɛ.
12 -Te sɔ 'mɔn bɛ,
waa ta -fɔɔman sɔ -trɛ -a.
'Wɩ 'tʋwli zɩɛ,
-a 'bɔ nɛn yia dra 'trɛ
'lee labli lɛ.
'Pian 'yie vɛ bɛ,
i -fo -nan 'li 'trilii,
ɛn 'yie 'belidɩ 'leda "ka "dɩ.»
13 'Wɩ nɛn Bali 'ka tian 'li -a vɩlɛ 'yee 'pasianɔn nɛn laji bɛ -a -tʋ lɛ dɩɛ, yaa 'vɩ 'e 'pɩ lɛ. Yaa 'vɩ -yrɛ 'nan:
«'I 'nyran 'an 'pɛ "yi "da!
'I 'fʋ -nan zɩɛ, -trilii
-e 'an 'cɛn 'i 'nanmannɔn 'klɩdɩ man.»
14 Bali -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ -wee vɛ a "mɛ 'kɔ? O ya Bali 'sunɔn 'a, ɛn Bali o "paa -sia 'nan 'o 'pa minnun nɛn Bali o "sia 'wɩ 'ji bɛ o va.