3
Min nrɛn 'le 'wɩ
'An "bʋɩ Zozinɔn, te 'ka vɩnan 'ka pɛɛnɔn 'e drɛ Bali wei "paanɔn 'a dɩ. Kɔɔ kaa -tɔa 'nan, 'kʋ Bali wei "paanɔn bɛ, Bali 'kʋe 'wɩ tin "baa 'plɛblɛ 'e "mlian min peenun -le vɛ da. -Kaa pɛɛnɔn -pɛ "saanman 'wɩ 'wlidɩ 'va 'wɩ "kaga "ji. -Te min 'lewei 'ka "saanlɛ -tʋwli 'wɩ 'wlidɩ 'va dɩɛ, te min nɛn -a drɛ wɩ a 'e 'lɛ sɔɔdɩ bɛ, -nyrɛn. Te e -kɔlaman 'e 'fli 'kundɩ -a "fo.
'Ka 'ci "nrɔn 'wɩ 'gʋɛ -a da. -Kaa -bulalɛ wlɛ wo -sʋnun 'le, 'nan -e 'o -kaa wei man, -e -kaa -kɔla "o pladɩ -a. Ɛn "nyian bɛ, 'ka 'ci "nrɔn -klʋ -dandannun da. -Te -klʋ a -dan 'kɔ oo, -a -trɔa "vɛ -si yra a "wɛnnɔn. -Te fulɔ 'plɛblɛ a 'ta 'tɔnan "man "bɛ, -a -trɔa "vɛ -si yra "wɛnnɛn zɩɛ -yɛɛ -maan -e -a -fɔzan 'e -trɔa -si yra. -A -tʋwli "nɛn "nyian min nrɛn 'le vɛ -a. E ya min man mɛnnun va "wɛnnɔn, 'pian -yɛɛ -maan -e 'wɩ -dan 'e 'fɔla.
Ɛn "nyian bɛ 'ka 'ci "nrɔn plɔ -dan nɛn 'tɛ "wɛnnɛn -fɔala 'ji bɛ -a da. Min nrɛn a "le 'tɛ 'le 'wɩ 'zʋ. -A da nɛn 'wɩ 'wlidɩ 'tɔ -tʋdʋ pɛɛnɔn cɩ. E ya -kaa man mɛnnun va, ɛn -yɛɛ -kaa munmuan "tri -tɔa. Maan ve 'cɛɛ 'nan, -e 'e 'sia yi nɛn o min -yaa "da "trilii, -e -a -ka yi 'e bɔ bɛ, -a nrɛn 'bɛ 'tɛ wo -yee 'trɛda va. 'Tɛ zɩɛ Satan -va nɛn e "sia.
Min -kɔlaman -e 'e luji wi pɛɛnɔn, 'lee "lomannun, 'lee pɔnɛnnun, 'lee fɛ pɛɛnɔn nɛn o 'ta wʋla 'o 'kɔlɛnɛn "bɛ, o 'lɛbʋ. 'Pian min -tʋ 'ka 'kɔlaman 'e nrɛn pladɩ -a "fo "dɩ. Fɛ -wlidɩ "nɛn, ya'a 'tɔa 'e "pa 'ji flɩɩ dɩɛ, -nyrɛn. E ya 'e fadɩ min -tɛ 'yile -a.
Nrɛn zɩɛ -a 'bɔ 'a nɛn -kaa Minsan nɛn e cɩ -kaa "tɩ "a bɛ, -a 'tɔ bɔa. Ɛn -a 'bɔ 'a nɛn -kaa wei "paala blamin nɛn Bali -a drɛ "le 'yee 'wɩ 'zʋ bɛ, -a man. 10 Min 'le 'a nɛn min -fɛa ve min man. Ɛn min 'le 'tʋwli zɩɛ -a 'bɔ 'a nɛn min 'e wei "paala min man. 'An beenun, te 'cee vɛ 'e 'kɔn zɩɛ dɩ! 11 Fɛnan nɛn 'yi bɔala bɛ, 'e drɛ 'cee 'wɩ -kɔɔn "manvɛ -a! 'Yi 'nɔnnɔn 'lee 'yi nyrannyran 'ka 'bɔala fɛ -tʋwli zɩɛ -a -nan 'e cin -a dɩ. 12 Ɛn "nyian bɛ, -lomin yiba 'ka 'baa -voga -a dɩ, ɛn -mango yiba 'ka 'baa -lomin -a dɩ. Ɛn 'yi 'wɛwɛa 'lee 'yi 'nɔnnɔn 'ka bɔala 'yi bɔlanan 'tʋwli "nan dɩ.
Laji 'wɩ 'tɔdɩ
13 -Te min -tʋ a 'ka yei, te 'wɩ pɛɛnɔn 'cin a "ji, ɛn e 'wɩ -tɔa "bɛ, 'e -kɔɔn 'yee -kɔndɩ "yi 'lee 'e drɛ wɩnun tɩglɩ 'a. 14 'Pian -te man bʋdɩ -nɔnnɔan -cin a 'ka 'ji bɛ, te 'ka 'fli -kɔɔn 'cee 'wɩ 'tɔdɩ -a "fo "dɩ. Ɛn -te bɔɛ "blɩdɩ -cin a 'ka 'ji bɛ, te 'ka 'fli -kɔɔn 'cee 'wɩ 'tɔdɩ -a "fo "dɩ. Kɔɔ -te 'ka 'fli -kɔɔn 'nan ka ya 'wɩ 'tɔnɔn 'a bɛ, te ka 'wlu -sɛan. 15 'Wɩ 'tɔdɩ zɩɛ, Bali "cɛɛ 'bɛ -nɔan "dɩ. E "sia 'trɛda 'gʋ, ɛn min 'bɔ -wulo -ji nɛn e -tɔala. Satan -va nɛn e "sia. 16 Fɛ nɛn maan ve zɩɛ -yɛɛ cɩ 'nan, -te man bʋdɩ a fɛnan, ɛn bɔɛ "blɩdɩ a fɛnan bɛ, fɛ zɩɛ -a -nan 'ka flɩɩ "fo "dɩ. 'Wɩ 'wlidɩ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn a -nan.
17 'Pian 'wɩ 'tɔdɩ nɛn e "sia Bali va bɛ, e ya 'wɩ 'tɔdɩ tɩglɩ 'a. E min dra min -trɔɔ -a, ɛn e min dra min ci "yizan 'a. Min zɩɛ e min wei maan, min nyrinda -sɛan "da, ɛn e "yi "dra min lɛ. Ya'a min bo "va "dɩ, ɛn ya'a 'wɩ 'dra -dawli a dɩ. 18 Minnun nɛn waa -wɛɛman -trɔɔ 'nan minnun yei 'e 'fʋ -trɔɔ bɛ, -a 'le 'srannan "bɛ 'wɩ "yi "drɛdɩ nun 'bɛ -taa "bɔlɛa.