14
Zozi min -tʋ beli 'flinla "yi da
Zuif 'nɔn 'le 'flinla "yi nɛn waa laabo Saba bɛ -a -tʋ da nɛn, Zozi wlala Farizɛn 'nɔn 'tazan -tʋ -le 'kuin 'nan -e 'e fɛ -blɩ. Minnun nɛn 'kɔn zɩɛ -a -ji bɛ, te o yiɛ a Zozi 'va. Ɛn min -tʋ -ta -tɔlɛ Zozi 'lɛ. Min zɩɛ -a 'kɔlɛ pɛɛnɔn a 'e -tɔɔladɩ -cɛ -tʋ -lɔ. Tɔɔn ɛn Zozi -a laabʋ 'fluba 'ci vɩnɔn 'lee Farizɛn 'nɔn 'lɔ 'nan: «-Mɛ "wɩ nɛn -cee -pei -a 'vɩ? -Si a 'e 'nɔndɩ min lɛ 'nan 'e 'cɛ 'si min man 'flinla "yi da?» 'Pian o 'ka "vale 'o 'wɩ "sia "da "fo "dɩ. Tɔɔn Zozi klɛ -cɛzan zɩɛ -a man, ɛn yaa beli. E -si -nɔn -yrɛ, ɛn e -kʋ.
-A -nan nɛn Zozi -a vɩdɩ 'sia 'fluba 'ci vɩnɔn 'lee Farizɛn 'nɔn lɛ 'nan: «Min -tʋ 'ka 'ka yei, -te -yee 'nɛn 'fɔ 'yi 'klu -ji 'flinla "yi da bɛ, -e 'e vɩlɛ 'e 'si dɩ. Ɛn -te -yee tri -fɔ 'yi 'klu -ji 'flinla "yi da bɛ, -e 'e vɩlɛ 'e 'si dɩ. -Njɛɛ dʋʋ?» Wa'a -kɔlalɛ -e 'o 'wɩ zɩɛ -a -zi -fɔ -yrɛ "dɩ.
-Tɩ lɛ nɛn Bali -nyrannan fɛnyian -nɔan?
Zozi -a 'yɩ 'nan minnun nɛn o -taa "bɛ, o -nyrannan tɩglɩ tɩglɩ "sia, te o -nyɛanla. -A -nan nɛn e -kɔnnɛn 'gʋɛ -a -fɔdɩ 'sia -wlɛ. E 'nan: «-Te min 'i laabʋ 'nan 'i 'lʋ "fɛdi -blɩ 'e 'va bɛ, te 'i 'nyrannan tɩglɩ 'si dɩ! Kɔɔ -a -mie da bɛ, te min nɛn 'bɛ a min -dan a e -cia 'i da bɛ, wɛɛ laabʋ "nyian. Min nɛn e 'ka laabʋ bɛ, yaa ve 'yiɛ 'nan: ‹'I pɛin 'labɛ -a -nɔn min 'gʋɛ -yrɛ!› Tɔɔn te i "ta wuanla 'yra -a, -e 'i 'kʋ -nyran pɛin -fɔla "dazan da. 10 -Yee "wɛan -te min 'i laabʋ 'nan, 'i 'lʋ "fɛdi -blɩ 'e 'va bɛ, 'i -nyran pɛin -fɔla "dazan da! Min nɛn yei laabʋ bɛ, -te yei 'yɩ bɛ, -e 'e 'ta -a vɩ 'yiɛ 'nan: ‹An bee, 'i 'ta -nyrannan tɩglɩ 'gʋɛ -a 'si!› -Te e drɛ zɩɛ, min pɛɛnɔn nɛn ka "ta -nyɛanla waa bɛ, 'yra "sia 'i yiɛ man o yei.»
11 Ɛn Zozi -a 'le 'sran 'nan: «Min nɛn 'e 'fli drɛ -dan bɛ, Bali -a dra "wɛnnɔn. Ɛn min nɛn 'e 'fli drɛ "wɛnnɔn bɛ, Bali -a dra -dan.»
12 "Bɛ -sru ɛn Zozi 'wɩ tin 'badɩ 'sia min nɛn e Zozi 'bɔ laabʋ 'nan 'e 'lʋ "fɛdi -blɩ 'e 'va bɛ, -yrɛ. Yaa 'vɩ -yrɛ 'nan: «-Te 'i "ta minnun laabo "fɛdi fɛ man bɛ, te 'i beenun laabʋ dɩ! Ɛn te 'i "bʋɩnun laabʋ dɩ! Ɛn te 'i 'mangulinun laabʋ dɩ! Ɛn te 'i bɔɛnun fɛnɔn laabʋ dɩ! "Tɔgɔ -wee vɛ da, -e 'wei laabʋ te 'e drɛ fɛ 'lɛji bɔladɩ -a. 13 'Pian -te 'i "ta minnun laabo "fɛdi fɛ man bɛ, 'i 'yalɛ -tɛnɔn laabʋ! Ɛn minnun nɛn -cɛ cɩ o man bɛ 'i o laabʋ! Ɛn minnun nɛn o "tun "bo bɛ 'i o laabʋ! Ɛn minnun nɛn o yiɛ 'wi bɛ 'i o laabʋ! 14 -Te i 'wɩ zɩɛ -a drɛ bɛ, Bali -fɛa ve 'i man, kɔɔ wa'a 'lɛji bɔala 'yiɛ dɩ. 'Pian Bali -a 'lɛji bɔala 'yiɛ, tʋ nɛn min tɩglɩ nun wuanla -kanɔn 'va bɛ, -a man.»
"Fɛdi -dan man -kɔnnɛn
(Mt 22.1-10)
15 -A -nan nɛn min -tʋ nɛn fɛ zɩɛ -a -nan bɛ yaa 'vɩ Zozi lɛ 'nan: «Min nɛn e fɛ -ble Bali -le mingɔnnɛn trɛda bɛ, Bali -le -fɛa a -a san man.»
16 Ɛn Zozi -kɔnnɛn "tʋ -fɔdɩ 'sia -yrɛ. E 'nan: «Min -tʋ 'bɛ "ta "fɛdi -dan dra, ɛn yaa 'wɩ 'vɩ min "kaga "lɛ. 17 Zɩ "fɛdi yi 'bɔ bɛ, ɛn 'e 'suzan 'tʋ 'pa 'sia 'nan 'e 'kʋ o laabʋ. 'E vɩ -wlɛ 'nan: ‹'Ka 'ta! O cɛɛn fɛnun drɛdɩ man.›
18 'Pian o -tʋdʋ pɛɛnɔn 'wɩ 'tʋ 'yɩ, ɛn waa 'vɩ -yrɛ. Min tɛdɛ -a 'vɩ -yrɛ 'nan: ‹An "sia fei -tʋ 'lɔnan. An "ta -ko -a -nanjɛnlɛ. -Yee "wɛan 'i yra 'si, ma'an 'kɔlaman 'lʋdɩ -a dɩ.›
19 Ɛn -a -tʋ "e 'vɩ -yrɛ 'nan: ‹An tri 'lɔ -fu. An "ta -ko o -nanjɛnlɛ, -te o 'nyranman "paa 'kpa -o. -Yee "wɛan 'i yra 'si, ma'an 'kɔlaman 'lʋdɩ -a dɩ.›
20 Ɛn -a pee "e 'vɩ 'nan: ‹An "sia lɩ 'panan. -Yee "wɛan ma'an 'kɔlaman 'lʋdɩ -a dɩ.›
21 Min 'suzan zɩɛ e 'li 'e da 'e 'tazan -va. 'Wɩ nɛn o pɛɛnɔn -a 'vɩ bɛ yaa 'sinan 'pa -yrɛ. -A -nan nɛn 'bli 'fɔ -a tazan 'bɔ 'ji, ɛn e 'nan 'e 'suzan lɛ 'nan: ‹'I 'kʋ tada 'fla yei, -e 'i vɩ 'yalɛ -tɛnɔn lɛ, ɛn 'i vɩ minnun nɛn -cɛ cɩ o man bɛ -wlɛ, ɛn 'i vɩ minnun nɛn o yiɛ 'wi bɛ -wlɛ, ɛn 'i vɩ minnun nɛn o "tun "bo bɛ -wlɛ, -e 'ka 'ta waa!›
22 Ɛn min 'suzan zɩɛ e -kʋ "nyian. Fɔɔnɔn, ɛn e -ta -a vɩlɛ 'e 'tazan lɛ 'nan: ‹'An 'san, 'wɩ nɛn yia 'vɩ bɛ, maan drɛ, 'pian -nyrannan -mie a tian 'nan.›
23 -A -nan nɛn -a tazan -a 'vɩ "nyian -yrɛ 'nan: ‹'I 'kʋ -siblʋ 'nɛnnun da, ɛn 'i 'kʋ fei -paannun da, -e 'i vɩ minnun lɛ 'nan 'o 'ta. 'I 'tɔ o man, -e 'o 'wɩ "man, 'dʋ -e 'mɛn 'kuin 'e fa!› »
24 Ɛn Zozi -a 'le 'sran 'nan: «Maan ve 'cɛɛ 'nan, minnun nɛn Bali o laabʋ, ɛn wa'a 'wɩlɛ "man "dɩɛ, o -tʋ 'ka 'taa "fɛdi -blɩlɛ 'an 'va dɩ.»
-Tɩɛ -kɔlaman drɛdɩ -a Zozi -sruzan -a?
(Mt 10.37-38)
25 "Bɛ -sru ɛn Zozi Zeruzalɛm si 'sia "nyian. Min yra -a -sru "kaga 'kpa. -A -nan nɛn Zozi 'e 'man lila, ɛn e 'nan -wlɛ 'nan: 26 «Min nɛn e ya "vale 'e -sɔɔnmlan 'an -sru "bɛ, 'yaan 'sia e 'mlin 'e "tɩ 'lee 'e "bʋ "da. Ɛn 'yaan 'sia e 'mlin 'e nan 'lee 'yee 'nɛnnun da. Ɛn 'yaan 'sia e 'mlin 'e "bʋɩnun 'lee e "blunun "da. Ɛn 'yaan 'sia e 'mlin 'e 'bɔ 'le 'belidɩ da. -Te ya'a drɛlɛ zɩ dɩɛ, ya'a 'kɔlaman -e 'e drɛ 'an -sruzan 'a "fo "dɩ. 27 Ɛn "nyian bɛ, min nɛn e ya "vale 'e -sɔɔnmlan 'an -sru "bɛ, 'e 'wɩ yra yɩdɩ man, ɛn 'e 'wɩ -kadɩ man yiba "plan da! -Te ya'a drɛlɛ zɩ dɩɛ, ya'a 'kɔlaman -e 'e drɛ 'an -sruzan 'a "fo "dɩ.
28 -A -kɔɔn "man wɩ -tʋ nɛn 'gʋ. Min -tʋ a 'ka yei, ɛn e ya "vale 'e 'yee 'kɔn -dan -tɔa. Min zɩɛ zɩ 'kɔ 'e drɛ bɛ, yaa "nrɔnman 'e 'ji 'vaa, ɛn yaa -si "siala. E 'yee "lala -nanjɛan, -te e bɔa -yee 'kɔn 'tɔvɛ -a -o. 29 "Tɔgɔ -te e 'yee 'kɔn 'pʋ -fɔ 'trɛ 'ji bɛ, -e 'e vɩlɛ 'e 'cɛn "man "dɩ. Tɔɔn minnun nɛn o 'wɩ zɩɛ -a -nan ye bɛ, waa sɛɛ wʋdɩ "siala -a vɩdɩ -a 'nan: 30 ‹Min 'labɛ e 'kɔn 'tɔdɩ 'sia, 'pian ya'a -kɔlalɛ 'cɛndɩ -a "man "dɩ.›
31 Ɛn -a -kɔɔn "man wɩ -tʋ nɛn "nyian 'gʋ. Mingɔnnɛn -tʋ "ta -ko -kuli man mingɔnnɛn -tʋ -va. Mingɔnnɛn zɩɛ zɩ 'kɔ 'e drɛ bɛ, yaa "nrɔnman 'e 'ji 'vaa, ɛn e -kuli -si "siala. 'E 'ci "nrɔnman 'nan, 'yee minnun -kpi fu (10.000) 'gʋɛ, o -pɛ "sɔa min -kpi yɔ -tʋ (20.000) -a? 32 -Te yaa -tɔ 'nan 'e 'pɛ 'ka 'taa 'sɔlɛ -kuli -a dɩɛ, e minnun "paa 'sia mingɔnnɛn -tʋ zɩɛ -a va, te 'bɛ a tian 'kɔɔbli. E toba -fɔa -yrɛ 'nan, te 'o 'kuli -tan "nyian dɩ.»
33 Ɛn Zozi -a 'le 'sran 'nan: «'Wɩ 'tʋwli zɩɛ -nyrɛn 'e drɛ 'cee vɛ -a! -Te min 'ka 'e 'bli 'silɛ 'yee fɛ pɛɛnɔn da dɩɛ, ya'a 'kɔlaman -e 'e drɛ 'an -sruzan 'a "fo "dɩ.
34 'Wɩ 'kpa, -wɛ a fɛ "yi "a. 'Pian -te -wɛ 'nɔnnɔn 'si "man "bɛ, -a drɛ vɛ "ka "nyian 'nɔnnɔn dɩ. 35 E 'ka "nyian "yi fɛ -tʋ drɛ vɛ -a 'trɛda dɩ. Ɛn e 'ka -anglɛ -a dɩ. 'Pian waa wɛɛnman 'e "tun. Min nɛn 'wɩ man "trɔɛn cɩ -a -wulo -man bɛ, -a san 'e man!»