15
'Bla nɛn e 'san bɛ waa 'yɩ
(Mt 18.12-14)
Yi -tʋ da 'sukɔlɛ 'sinɔn "kaga pli Zozi man 'nan -e 'o wei man. Ɛn minnun nɛn o 'tɔ 'wlidɩ "a "nyian minnun 'le bɛ, o "kaga "ta "nyian. 'Wɩ zɩɛ ya'a Farizɛn 'nɔn 'lee 'fluba 'ci vɩnɔn 'ci 'sɔlɛ "fo "dɩ. -A -nan nɛn waa vɩdɩ 'sia 'nan: «Min 'labɛ, e ta -kli "wɩ dra. E 'wɩ 'wlidɩ "drɛnɔn "kuan 'e 'pɛ "fli "a, ɛn o fɛ -ble waa 'e cin va.»
-A -nan nɛn Zozi -kɔnnɛn "fɔdɩ 'sia -wlɛ. E 'nan: «Min -tʋ -le 'bla a -yaa tʋ, ɛn -a -tʋwli "cɛ 'san "va. Min zɩɛ yaa dra 'kɔ? Maan ve 'cɛɛ 'nan e 'bla -fuba 'sɔrasiɛn 'wlɛ 'sɔrasiɛn "tʋe "bui "da, -e 'e 'kʋ -a -tʋwli "nɛn e 'san bɛ -a -wɛɛ. -Njɛɛ dʋʋ? -Te yaa yɩ bɛ, -a ci "nranman 'kpa tɩglɩ. Yaa "sia -e 'e -fɔ 'e 'plabei da. -Te e 'bɔla "kɔnnɛn "bɛ, 'e beenun 'lee 'e "srɔnnɔn laabo 'e va. Yaa ve -wlɛ 'nan: ‹'Ka 'ta -e -kaa ci 'e "nran 'e cin va! An 'mɛn 'bla nɛn e 'san bɛ -a 'yɩ.›
'Wɩ 'tʋwli zɩɛ -yɛɛ dra Bali lɛ. -Te min -tʋwli "cɛ 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man, ɛn 'e 'fli -nɔn Bali lɛ bɛ, Bali ci "nranman. Ci "nran nɛn min -tʋwli zɩɛ, yaa -nɔan Bali lɛ bɛ, e "mlian min -fuba 'sɔrasiɛn 'wlɛ 'sɔrasiɛn nɛn o ya tɩglɩ 'va bɛ -wee ci "nran nɛn waa -nɔan Bali lɛ bɛ -a da.»
'Lein 'wlɛ nɛn e 'san bɛ waa 'yɩ
Ɛn Zozi -a 'vɩ "nyian -wlɛ 'nan: «-Te lɩmɔn -tʋ -le 'lein 'wlɛ a -fu, ɛn -a -tʋwli "cɛ 'san "va "bɛ, e -kannɛn -fɔa "nɛn, -e 'e 'yee 'kuin "koodɩ 'sia. Yaa -wɛɛman -trilii, -e 'e yɩ. -Te yaa 'yɩ bɛ, 'e "luenun 'lee 'e "srɔnnɔn laabo 'e 'va. Yaa ve -wlɛ 'nan: ‹'Ka 'ta -e -kaa ci 'e "nran 'e cin va! An 'mɛn 'lein 'wlɛ nɛn e 'san bɛ -a 'yɩ.›
10 'Wɩ 'tʋwli zɩɛ -yɛɛ dra Bali 'le 'pasianɔn nɛn laji bɛ -wlɛ. -Te min -tʋwli "cɛ 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man, ɛn 'e 'fli -nɔn Bali lɛ bɛ, Bali -le 'pasianɔn 'ci "nranman.»
'Nɛn "tɩ 'lee 'yee 'nɛnnun "fli "le 'wɩ
11 Zozi -kɔnnɛn "tʋ -fɔ "nyian -wlɛ. E 'nan: «Min -tʋ a, ɛn -yee 'nɛnnun a "fli. 12 Yi -tʋ da bɛ, ɛn -a "tiɛnnɛnzan -a 'vɩ 'e "tɩ "lɛ 'nan: ‹'An "tɩ, 'an 'blɩnan nɛn e -taa "kɔnlɛ 'mɛn vɛ -a bɛ, 'i -nɔn 'mɛn!› -A -nan nɛn o "tɩ 'e yɩfɛ cɛɛn 'e cin man -wlɛ.
13 Yi "fli, yaa, "bɛ -sru ɛn -a "tiɛnnɛnzan 'bɔ 'yee vɛ pɛɛnɔn 'tan. Yaa man "lala 'si, ɛn e -kʋ -a -blɩlɛ 'fla 'kɔɔbli 'tʋ da, te 'e 'ci 'sɔ wɩnun dra. 14 "Yɛɛ 'cɛn -a -blɩdɩ man bɛ, te dra -dan 'lɛ "so 'fla zɩɛ -a da. -A -nan nɛn 'e yra yɩdɩ 'sia. 15 Ɛn e -kʋ toba -fɔlɛ 'fla zɩɛ -a da min -tʋ lɛ, 'nan -e 'e 'nyranman "va. Min zɩɛ 'bɛ 'pa 'sia 'nan 'e 'kʋ 'e yiɛ 'tɔ 'yee 'srunun va lua. 16 Dra -a -tɛa, e ya "vale 'e 'srunun -blɩfɛ -ble, 'pian min -tʋ 'ka -a -nɔan -yrɛ "fo "dɩ.
17 Ɛn 'e 'wulo 'ji "nrɔndɩ "sia. Yaa 'vɩ 'e 'ji 'nan: ‹'An "tɩ "le 'nyranman 'panɔn 'bɛ fɛ -ble -miɛn, te e o "kle. 'Pian mɛɛn -kaa "dra lɔ 'gʋ. 18 'Wɩ nɛn an -taa -a drɛlɛ bɛ -nyrɛn 'gʋ. An lia 'an da 'an "tɩ 'va -e 'an vɩ -yrɛ 'nan: «'An "tɩ, 'i yra 'si! 'An 'wɩ 'wlidɩ drɛ Bali wlu, ɛn 'an 'wɩ 'wlidɩ drɛ 'yiɛ. 19 E 'ka "le 'waan laabʋ "nyian 'yie 'nɛn "fo "dɩ. 'I yra 'si, 'yian drɛ 'yie 'nyranman 'pazan 'tʋ -a!» ›
20 -A -nan nɛn e 'li 'e da 'e "tɩ 'va. E -fʋ "kɔnnɛn "man -kɔɔbli, ɛn -a "tɩ -a 'yɩ. -Yee 'nɛn nyrinda -sɛn "da, ɛn e -kʋ -a 'lɛ flan -a. Yaa 'kun, ɛn e -atu -tɛ "man.
21 -A -pɩ "e -yrɛ 'nan: ‹'An "tɩ, an 'wɩ 'wlidɩ drɛ Bali wlu, ɛn an 'wɩ 'wlidɩ drɛ 'yiɛ. E 'ka "le 'waan laabʋ "nyian 'yie 'nɛn "fo "dɩ.›
22 'Pian -a "tɩ -a 'vɩ 'yee nɔannun lɛ 'nan: ‹'Ka 'ta "nyiandʋ sɔ -trɛ fɛnyian -a, -e 'ka wʋ 'mɛn 'nɛn 'gʋɛ -a da! 'Ka sɔɔnwlɛ wʋ -a -pɛ 'wlɛ man, -e 'ka 'manwua "wʋ -a cɛin -man! 23 'Ka 'ta tri -blonɛn bɔadɩ bɛ -a, -e 'kaa -tɛ -yrɛ! E ya "le -kaa "fɛdi -blɩ, -e -kaa ci 'e "nran 'e cin va. 24 Kɔɔ 'an 'pɩ nɛn kaa ye 'gʋɛ, e -ka, ɛn e fuʋ. E 'san, ɛn maan 'yɩ.› Tɔɔn ɛn o "fɛdi drɛdɩ 'sia.
25 Tʋ zɩɛ -a wlu bɛ, te -yee 'nɛn cejenɛnzan a tian fei. Zɩ e 'si fei, e ya -tanan bɛ, "yɛɛ -pli "kɔnnɛn "man bɛ, ɛn e "dre 'man. 26 -A -nan nɛn e nɔan -tʋ laabʋ, ɛn e "kɔnnɛn "wɩ laabʋ -yrɔ. 27 'Bɛ 'vɩ -yrɛ 'nan: ‹'I -suannɛn 'bɛ 'ta. 'I "tɩ tri -blonɛn bɔadɩ bɛ -a -tɛ -yrɛ, 'nan 'wɩ 'tʋ 'ka drɛlɛ -yrɛ "dɩ -le "wɛan.›
28 'Wɩ zɩɛ e 'bli 'fɔ "ji, ɛn e 'ka "vale 'e -wlamlan "kɔnnɛn "dɩ. Tɔɔn ɛn -a "tɩ 'bɔla. E toba -fɔdɩ 'sia -yrɛ 'nan 'e -wla "kɔnnɛn. 29 'Pian e 'nan 'e "tɩ "lɛ 'nan: ‹'An lɛ "kaga 'kpa nɛn 'gʋ, te 'an 'nyranman "paa 'yiɛ, ɛn ma'an tian 'li -a vɩlɛ 'yie 'wɩ 'tʋ man -cɛjɛ dɩ. 'Pian yi'a tian bo 'nɛn 'tʋwli "nɔnlɛ 'mɛn, -e 'kʋ "fɛdi -blɩ "va 'kʋ 'vale 'an beenun -a dɩ. 30 "I 'yiɔ, 'wɩ nɛn yia drɛ bɛ -a! 'I 'pɩ nɛn e 'yie "lala pɛɛnɔn blɩ lɩmɔnnun man bɛ, zɩ e -ta bɛ, ɛn i tri -blonɛn bɔadɩ bɛ -a -tɛ -yrɛ.›
31 Ɛn -a "tɩ "e -yrɛ 'nan: ‹'Mɛn 'nɛn, tʋ pɛɛnɔn man bɛ, i ya 'an 'va 'gʋ, ɛn 'an yɩfɛ pɛɛnɔn bɛ e ya 'yie vɛ -a. 32 E ya "le -kaa "fɛdi -blɩ, -e -kaa ci 'e "nran 'e cin va. -Ka'a 'kɔlaman -e -kaa 'wɩ 'pee drɛ "fo "dɩ, kɔɔ 'i -suannɛn 'gʋɛ e -ka, ɛn e fuʋ, e 'san, ɛn maan 'yɩ.› »