16
'Ka 'man wʋʋ, "trɛ "wɩ -le "wɛan!
"Bɛ -sru Zozi -kɔnnɛn "tʋ -fɔdɩ 'sia 'e -srunɔn lɛ. E 'nan: «Fɛzan -tʋ a, ɛn min -tʋ 'bɛ 'e yiɛ -tɔa -a yɩfɛ pɛɛnɔn 'va. Ɛn minnun -a -nan sɛɛ 'wʋ fɛzan zɩɛ -yrɛ 'nan, min nɛn 'e yiɛ -tɔa -a yɩfɛ va bɛ, yaa "sia "va te 'e man wɩ dra -a. -A -nan nɛn fɛzan -a laabʋ, ɛn e 'wɩ 'gʋɛ -a laabʋ -yrɔ. E 'nan: ‹-Mɛ "wɩ nɛn maan 'man 'i man 'gʋ? Yi'a 'kɔlaman -e 'i 'fʋ 'an yɩfɛ da "nyian "fo "dɩ. -Yee "wɛan 'nyranman pɛɛnɔn nɛn yia 'pa bɛ, 'i -sru "vɩ 'mɛn!›
Ɛn min nɛn 'e yiɛ -tɔa -a yɩfɛ va bɛ, 'e 'ci "nrɔndɩ 'sia. Yaa 'vɩ 'e 'ji 'nan: ‹'An 'san "ta 'mɛn 'nyranman "sia 'an 'lɔ. -Mɛ "nɛn an -taa -a drɛlɛ "mɛn? 'An "koe "ka -e 'an fei 'pa dɩ, ɛn 'tra 'tɛdɩ 'yra 'an -tɛa. 'Pian 'wɩ nɛn 'kɔ 'an drɛ -e minnun 'o 'an yɩ "yi "bɛ, maan -tɔa. 'Wɩ zɩɛ -a 'bɔ nɛn maan dra, 'bɛ 'le vɛ bɛ, -te 'an 'san 'si 'an man bɛ, -e minnun 'waan 'kun 'o 'pɛ "fli "a 'wee "kɔnnɛn.›
-A -nan nɛn minnun nɛn -a san -le fiɛn cɩ o da bɛ, e o laabʋdɩ 'sia 'tʋdʋ. Yaa laabʋ -a tɛdɛ -lɔ 'nan: ‹'An 'san -le fiɛn a 'i da wɛa?›
"Bɛ -yrɛ 'nan: ‹E ya 'nyrɔn "tugu -yaa tʋ!›
Ɛn e -yrɛ 'nan: ‹'I 'yie 'fluba 'si, 'i -nyran "nyiandʋ, -e 'i crɛn -tɛ -fuba 'soolu!›
"Bɛ -sru yaa laabʋ "nyian -a -tʋ -lɔ 'nan: ‹Bii "nun? E ya "yie 'lɔ wɛa?›
"Bɛ -yrɛ 'nan: ‹E ya 'saa 'wlɛ 'plablu -yaa tʋ.›
Ɛn e -yrɛ 'nan: ‹'I 'yie 'fluba 'si, -e 'i crɛn -tɛ -fuba 'sɔra!› »
Ɛn Zozi -a 'le 'sran 'e -srunɔn lɛ 'nan: «Min 'suzan 'wlidɩ zɩɛ, e 'wɩ 'tɔ wɩ drɛ. Maan ve 'cɛɛ 'nan, minnun nɛn wa'a Bali tɔa dɩɛ, o 'wɩ -tɔa 'o cin yei e "mlian minnun nɛn o cɩ Bali -le vɛ -a bɛ o da.
-Yee "wɛan 'wɩ zɩɛ -a da nɛn 'ka 'ci "nrɔn -e 'ka 'wɩ drɛ! 'Ka bee -wɛɛ "lala nɛn e ya 'wɩ 'wlidɩ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn pou -a bɛ -a! -Te ka 'wɩ zɩɛ -a drɛ bɛ, tʋ nɛn "lala 'wɩ 'ka 'kɔan "nyian dɩɛ, o 'ka "kuan 'o 'pɛ "fli "a Bali fla.
10 -Te min drɛ wɩ a tɩglɩ 'wɩ 'sɛzɛnɛn pɛɛnɔn 'ji bɛ, min drɛ wɩ -kɔan tɩglɩ 'wɩ -dandan ji. Ɛn -te min -dawli ye "yi 'wɩ 'sɛzɛnɛn pɛɛnɔn 'ji bɛ, min -dawli ye "yi 'wɩ -dandan ji. 11 -Yee "wɛan -te minnun 'ka yi -tɛlɛa 'ka da "lala nɛn e ya 'wɩ 'wlidɩ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn pou -a bɛ -a va dɩɛ, Bali 'ka fɛ nɛn e cɩ tɩglɩ bɛ -a nɔan 'cɛɛ dɩ. 12 Ɛn -te minnun 'ka yi -tɛlɛa 'ka da fɛ nɛn e 'ka 'cee vɛ -a dɩɛ -a va dɩɛ, fɛ nɛn Bali -a 'pla 'cee vɛ -a bɛ, ya'a nɔan 'cɛɛ dɩ.
13 Maan ve 'cɛɛ 'nan, nɔan -tʋ 'ka 'kɔlaman -e 'e min "fli 'su 'e cin -a dɩ. E lɛaman -a -tʋ man, te ya'a -tʋ ye "yi "dɩ. Fɛ -le "wɛan nɛn an 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ bɛ, min nɛn e "lala ye "yi "bɛ, ya'a 'kɔlaman -e 'e Bali yɩ "yi "dɩ.»
14 Farizɛn 'nɔn nɛn -nan bɛ, zɩ o 'wɩnun zɩɛ -a 'man bɛ, ɛn o Zozi 'shɛ blɩ. Kɔɔ o "lala ye "yi. 15 -A -nan nɛn Zozi "e 'nan -wlɛ 'nan: «'Ka 'fli dra min yiɛ lɛ min tɩglɩnun -a. 'Pian Bali 'cee ci "nrɔndɩ ye. Ɛn fɛ nɛn minnun -a "siala 'nan, ka ya 'wɩ -dan drɛnan bɛ, Bali "le 'va bɛ, e ya 'wɩ 'wlidɩ "a "fo.
16 -Pei -tɔ wɩnun nɛn Bali -a -nɔn Moizi lɛ bɛ, 'lee 'wɩnun nɛn Bali 'lewei vɩnɔn 'a 'vɩ bɛ, -a da nɛn minnun 'ta 'wʋla -trilii ɛn Zan -ta. 'Pian zɩ e -ta bɛ, ɛn Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn nɛn 'nan -yee mingɔnnɛn -blɩdɩ 'bɔ 'kogo bɛ, waa vɩdɩ 'sia minnun lɛ. -A -nan nɛn minnun "kaga -a "vale 'nan Bali 'e mingɔnnɛn -blɩ 'o da. 17 'Pian -te labli 'lee 'trɛ 'ka tian 'nyanlɛ dɩɛ, te -pei -le 'wɩ "wɛnnɛn 'tʋwli 'ka tian 'silɛ "da "fo "dɩ.
18 -Yee "wɛan min nɛn e 'si 'e nan man ɛn e lɩ pee 'pa bɛ, te e lɩ wɛɛ 'e nan ceje man. Ɛn "nyian bɛ, min nɛn e lɩ nɛn -a -sran -a 'bɔla bɛ -a 'pa bɛ, te min nan wɛɛ.»
Fɛzan -tʋ 'lee Laza man -kɔnnɛn
19 "Bɛ -sru Zozi -kɔnnɛn "tʋ -fɔ "nyian. E 'nan: «Fɛzan -tʋ a. Min zɩɛ mingɔnnɛnnun da sɔ nɛn -a 'flɛ cɩ bɛ, -nyrɛn yaa wo. Ɛn tʋ -tʋdʋ pɛɛnɔn man te -a ci a 'e 'sɔdɩ, te e "fɛdi -ble. 20 Ɛn 'yalɛ -tɛzan -tʋ a "nyian. Wɛɛ laabo Laza. Min zɩɛ mlɔn "a -a 'kɔlɛ pɛɛnɔn da. Ɛn e ya 'e nyinnandɩ fɛzan zɩɛ -yee -klɔn -yrɛ "nɛn. 21 E ya "vale 'e fɛzan 'nɛan pɔnnɛn nɛn e -sɛanla bɛ -a -ble. 'Pian min -tʋ 'ka -a -nɔnlɛ -yrɛ "dɩ. E ya 'e nyinnandɩ fɛ zɩɛ -a -nan, te -plɛnnun -a mlɔnnun 'ji flanman.
22 Yi -tʋ 'bɔ ɛn 'yalɛ -tɛzan zɩɛ e -ka. -A -nan nɛn Bali -le 'pasianɔn -a 'si, o -kʋ -a Abraam "srɔn.
"Bɛ -sru ɛn fɛzan "e "ka 'wʋ "nyian, ɛn wɛɛ 'wʋ. 23 Zɩ e 'bɔla -yremo fla bɛ, ɛn 'e yra yɩdɩ 'sia. -A -nan nɛn 'e yiɛ 'tɔ lou, ɛn e Abraam 'yɩ 'kɔɔbli, te Laza yra -a "srɔn. 24 Ɛn e -paandɩ 'sia. E 'nan: ‹'Kʋ tra Abraam, 'an nyrinda 'e 'sɛn 'i da! 'I yra 'si, 'i Laza 'pa 'sia 'e 'ta 'e 'pɛ 'wlɛ wʋ 'yia, -e 'e 'tɔ 'an 'le! Kɔɔ 'an ya 'an yra yɩnan 'tɛ 'gʋɛ -a va.›
25 Ɛn Abraam "e -yrɛ 'nan: ‹'Mɛn 'nɛn, -a -cin 'e 'tɔ 'i 'ji 'nan, tʋ nɛn i ya 'trɛda bɛ i "yi 'yɩ, te Laza "e yra ye. -Yee "wɛan 'bɛ nɛn 'gʋɛ, -a "sii tʋ 'bɔ ɛn 'yie yra yɩ tʋ 'bɔ. 26 Ɛn "nyian bɛ -klu -dan -kaa cɛɛn 'e cin man. -Te min a "vale 'nan 'e "sia 'kʋ 'va 'gʋ -e 'e 'lʋ 'ka 'va nun bɛ, ya'a 'kɔlaman -a drɛdɩ -a dɩ. Ɛn -te min a "vale 'nan 'e "sia 'ka 'va nun -e 'e 'ta 'kʋ 'va 'gʋɛ, ya'a 'kɔlaman -a drɛdɩ -a dɩ.›
27 Tɔɔn fɛzan -a 'vɩ -yrɛ 'nan: ‹'Kʋ tra Abraam, 'pian mɛin trʋ "baa, 'i Laza 'pa 'sia 'an "tɩ "le "kɔnnɛn! 28 'An "bʋɩnun a 'soolu, -e 'e 'wɩ tin 'ba -wlɛ, "tɔgɔ 'o 'ta fɛnan nɛn 'an yra ye 'gʋɛ -a -nan.›
29 Ɛn Abraam "e -yrɛ 'nan: ‹Bali -le -pei -tɔ wɩnun nɛn yaa -nɔn Moizi lɛ bɛ, e ya o va nun. Ɛn 'wɩnun nɛn Bali 'lewei vɩnɔn 'a 'vɩ bɛ, e ya o va nun. 'O "trɔɛn "tɔ -yrɛ -e 'o 'ta wʋla "da!›
30 Ɛn fɛzan -a 'vɩ -yrɛ 'nan: ‹'Kʋ tra Abraam, 'bɛ 'ka 'bɔa waa "fo "dɩ. 'Pian -te min 'si -kanɔn 'va, ɛn e -kʋ 'wɩ tin 'balɛ -wlɛ "bɛ, waa wei maan. O "sia 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man, -e 'o -sɔɔnla Bali -sru.›
31 -A -nan nɛn Abraam -a 'vɩ -yrɛ 'nan: ‹-Te wa'a 'o "trɔɛn 'tɔa Bali -le -pei -tɔ wɩnun nɛn yaa -nɔn Moizi lɛ bɛ -yrɛ "dɩɛ, ɛn -te wa'a 'o "trɔɛn 'tɔa 'wɩnun nɛn Bali 'lewei vɩnɔn 'a 'vɩ bɛ -yrɛ "dɩɛ, te wa'a 'kɔlaman "nyian -e 'o "trɔɛn "tɔ min nɛn e 'si -kanɔn 'va bɛ -a wei lɛ dɩ.› »