17
Zozi 'wɩ 'pla 'e -srunɔn lɛ
(Mt 18.6-7, 15, 21-22; Mk 9.42)
"Bɛ -sru ɛn Zozi -a 'vɩ 'e -srunɔn lɛ 'nan: «'Wɩnun nɛn o -kɔlaman o min "sia Bali -sru "bɛ, o ya 'trɛda "kaga. 'Pian min nɛn yaa drɛ ɛn 'wɩ zɩɛ 'e bɔ min -tʋ man bɛ, 'wɩ -taa "bɔlɛ -a san man. E ya "le 'o -kɔlɛbu -fɔ min zɩɛ -a 'klan, -e 'o tuʋ jemie -va. 'Bɛ "yi mlin, "tɔgɔ 'e drɛ -e 'mɛn 'nɛn 'tʋ 'e 'si 'an -sru. 'Ka drɛ "yi 'ka 'fli -va!
-Te 'i "bʋɩ -tʋ 'wɩ 'wlidɩ drɛ bɛ, 'i 'wɩ tɩglɩ tin 'ba -yrɛ. -Te yaa -tɔ 'e 'fli -lɔ bɛ, -e 'i man wɩ 'cɛ! Ɛn -te e 'wɩ 'wlidɩ drɛ 'yiɛ 'e 'pa -a 'sɔravli yidɛ 'wlɛ 'tʋwli 'wlu, te e lia 'e da 'i 'va 'e 'pa -a 'sɔravli, te yaa ve 'yiɛ 'e 'bɔ 'a bɛ, 'i man wɩ 'cɛ!»
-A -nan nɛn Zozi 'le 'pasianɔn -a 'vɩ Minsan 'bɔ lɛ 'nan: «'I 'kʋe yi -tɛradɩ 'i da 'pa "da!»
Ɛn Minsan "e 'nan: «-Te 'cee yi -tɛradɩ Bali da a "wɛnnɔn "le fei fɛ 'wlɛ 'tʋ -le 'wɩ 'zʋ bɛ, kaa ve yiba -dan 'gʋɛ -yrɛ 'nan: ‹'I 'sʋra, 'i 'kʋ -tɔ jemie -va›, yaa dra.»
Zozi -sruzan 'nyranman "paa 'e 'ci -a -tʋwli
«'Ka 'ci "nrɔn 'wɩ 'gʋɛ -a da! 'Cee nɔan a, ɛn e 'nyranman "paa 'cee fei, -te 'bɛ "cɛɛ dɩ, 'e yiɛ -tɔa 'cee -winun va. Min -tʋ 'ka 'ka yei, -te nɔan zɩɛ e 'si lua, e -ta bɛ, -e 'e vɩ -yrɛ 'nan: ‹'I 'ta "nyiandʋ -nyran fɛ -sru "dɩ?› 'Pian yaa ve -yrɛ 'nan: ‹'I fɛnun -tɔɛn "nyiandʋ, 'i 'man wʋʋ, -e 'i 'ta 'mɛn fɛ 'pa! -Te an fɛ blɩ, an 'kan, ɛn an 'yi mlin bɛ, -e 'i 'yie vɛ -blɩ.› Ɛn "nyian bɛ, min -tʋ 'ka 'yee nɔan muo 'fɔa 'nyranman nɛn yaa 'pa bɛ -a man dɩ. 10 Zɩ ka cɩ Bali lɔ zɩɛ. -Yee "wɛan -te ka cɛɛn Bali -le 'nyranman nɛn e 'nan 'ka 'pa bɛ -a man bɛ, 'ka vɩ 'nan: ‹Nɔan "tun "nɛn 'kʋa. 'Wɩ nɛn e cɩ "le 'kʋ drɛ bɛ, -a 'bɔ nɛn kʋa drɛ.› »
Zozi -kogobe 'si min -fu man
11 Te Zozi a -kʋnan Zeruzalɛm zia bɛ, e ciɩladɩ 'sia Samari 'lɛglɔn 'lee Galile 'lɛglɔn yei. 12 Zɩ Zozi "ta bɔala 'fla 'tʋ da bɛ, ɛn -kogobe -tɛnɔn 'fu -ta -a 'lɛ. O -fʋ "man "kɔɔbli, 13 ɛn o -paandɩ 'sia -yrɛ. Waa 'vɩ 'nan: «'Kʋ 'san Zozi! 'I yra 'si! 'I 'kʋ nyrinda 'si!»
14 Zɩ Zozi o 'yɩ bɛ, ɛn e 'nan -wlɛ 'nan: «'Ka 'kʋ 'ka 'fli -kɔɔn Bali -pannɔn lɛ.» "Wɛɛ -kɔn -kʋnan -sia bɛ, ɛn -kogobe 'si o pɛɛnɔn man.
15 Zɩ o va min -tʋ -a 'yɩ 'nan, -kogobe 'si 'e man bɛ, ɛn e 'li 'e da Zozi 'va. E Bali 'tɔ bɔdɩ 'sia wei 'plɛblɛ 'a. 16 Zɩ e 'bɔ Zozi man bɛ, ɛn e "po sɔɔn "wlu, 'e yra blula, ɛn yaa muo "fɔdɩ 'sia. Min zɩɛ e "sia Samari, Zuif min "cɛɛ dɩ.
17 Ɛn Zozi -a laabʋ minnun lɔ 'nan: «-Kogobe 'si min -fu bɛ, o pɛɛnɔn man. Ɛn min 'sɔrasiɛn a nyin zia? 18 -Mɛ "le "wɛan nɛn min nɛn e 'ka Zuif min -a dɩɛ, -yɛɛ 'si o yei, ɛn e -ta Bali 'tɔ "yi "vɩlɛ?» 19 -A -nan nɛn Zozi -a 'vɩ min zɩɛ -yrɛ 'nan: «'I 'wluan, 'i 'kʋ! I yi -tɛra 'an da, -yee "wɛan 'i beli.»
Bali mingɔnnɛn -ble min da 'kɔ?
(Mt 24.23)
20 Farizɛn 'nɔn -a laabʋ Zozi 'lɔ 'nan: «Tʋ "cɛn "man nɛn Bali mingɔnnɛn -blɩdɩ "siala?» Ɛn e -wlɛ 'nan: «Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ 'ka 'taa "le fɛ nɛn waa ye bɛ -yee 'wɩ 'zʋ dɩ. 21 Ɛn wa'a 'kɔlaman -e 'o vɩ 'nan, -yɛɛ 'bɔla -miɛn dɩ, ɛn -yɛɛ 'bɔla 'gʋ dɩ. Maan ve 'cɛɛ 'nan Bali mingɔnnɛn -blɩdɩ 'sia 'ka yei 'va.»
Zozi 'le -tadɩ pee dra 'kɔ?
(Mt 24.26-28, 37-41)
22 "Bɛ -sru ɛn Zozi -a 'vɩ 'e -srunɔn lɛ 'nan: «Tʋ -tʋ -taa "bɔlɛ bɛ, te ka ya "va 'nan 'ka Blamin -pɩ ye. -Te e ya yi -tʋwli "cɛ "a oo, ka ya "vale 'ka ye -kpɔ, 'pian ka'a 'kɔlaman -a yɩdɩ -a "fo "dɩ. 23 Tʋ zɩɛ -a man nɛn minnun -a ve 'cɛɛ 'nan, e ya -miɛn, ɛn e ya 'gʋ. 'Pian te 'ka 'kʋ -nan dɩ, ɛn te 'ka sɔɔnla o -sru "dɩ. 24 Kɔɔ tʋ nɛn Blamin -pɩ -taa "man "bɛ, e -taa "le laa -paan "le 'wɩ 'zʋ. E 'wlei -wlei -fɔa, -e -a -san 'e labli 'cɛn 'ji "fo. 25 'Pian e ya "le Blamin -pɩ 'e yra yɩ, ɛn -naagʋnɔn 'o 'nan "man 'vaa, -e 'wɩ zɩɛ 'e drɛ.
26 Tʋ nɛn Blamin -pɩ -taa "man "bɛ, 'wɩnun nɛn minnun -a drɛ 'li Noe tʋ va bɛ, waa dra "nyian. 27 Kɔɔ Noe tʋ va bɛ, minnun fɛ blɩ, o -wɛn mlin, o lɩ 'pa, ɛn o -kɔnnɛn 'pa. Waa drɛ zɩɛ -trilii, ɛn tʋ nɛn Noe -wlamlan -klʋ -dan ji bɛ e 'bɔ. Tʋ zɩɛ -a man nɛn laa -dan fɛndɩ 'sia, ɛn o pɛɛnɔn 'nan -nyan.
28 Ɛn "nyian bɛ, 'wɩnun nɛn minnun -a drɛ 'li Lɔt tʋ va bɛ, waa dra "nyian. Minnun fɛ blɩ, o -wɛn mlin, o fɛnun lɔɔ, o fɛnun taan, o feinun paa, o 'kɔnnun tɔɔ. 29 'Pian yi nɛn Lɔt 'si Sodɔm bɛ, -a -nan nɛn Bali 'tɛ 'lee 'tɛ nyin nɛn -a -koei "min -tɛa "bɛ, -a -fɛn laa 'a 'fla zɩɛ -a da. Ɛn o pɛɛnɔn 'nan -nyan.
30 'Wɩ 'tʋwli zɩɛ -a 'bɔ nɛn minnun -kɔan -a drɛnan, ɛn Blamin -pɩ -taa. 31 Tʋ zɩɛ -a man bɛ, min nɛn e cɩ 'yee 'kɔn 'lɛ "nɛn "bɛ, te 'e -wla 'kuin fɛ -tʋ 'sinan dɩ! Ɛn min nɛn fei bɛ, te 'e li 'e da 'fla dɩ! 32 'Wɩ nɛn 'li e 'bɔ Lɔt nan man, te 'e yiɛ 'tɔ 'e koda bɛ, 'e 'wɩ 'cin -trɔa 'ka 'ji! 33 Min nɛn e cɩ 'e 'ladɩ 'yee 'trɛda da bɛ, ya'a ye dɩ. 'Pian min nɛn 'e 'pɛ 'si 'yee 'trɛda da "fo, ɛn yaa -nɔn 'mɛn bɛ, -a san 'bɛ 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ -a ye.»
34 Ɛn Zozi -a 'le 'sran 'nan: «Maan ve 'cɛɛ 'nan, -pei zɩɛ -a man bɛ, min "fli -kɔan 'o nyinnandɩ -saa -tʋwli "da, waa -tʋ "siala, -e -a -tʋ "e -fʋʋ. 35 Ɛn lɩmɔn "fli -kɔan "fɛ -sɔnnan, waa -tʋ "siala, -e -a -tʋ "e -fʋʋ. 36 [Ɛn min "fli -kɔan fei -tʋwli "da, waa -tʋ "siala, -e -a -tʋ "e -fʋʋ.»]
37 -A -nan nɛn Zozi -srunɔn -a laabʋ -yrɔ 'nan: «'Kʋ 'san! 'Wɩ zɩɛ nyin zia nɛn e dra?»
Ɛn e 'nan -wlɛ 'nan: «Fɛnan nɛn -wi -kadɩ cɩ 'e pladɩ bɛ, -a ta lou "nɛn -wi pɛa "blɩ "lomannun 'o 'ble!»