19
Zashe -le 'wɩ
"Bɛ -sru ɛn Zozi 'bɔla Zeriko 'fla. E 'fla zɩɛ -a 'cɛndɩ 'sia 'ji. Fɛzan -tʋ a 'fla 'bɔ da, waa laabo Zashe. 'Sukɔlɛ 'sinɔn 'tazan nɛn. Min zɩɛ e ya "vale 'e Zozi ye. 'Pian e ya tounɔn, ɛn min "kaga "le "wɛan ya'a 'kɔlaman -a yɩdɩ -a dɩ. -A -nan nɛn e -trɔa o 'lɛ flan -a, ɛn e yiba "tʋ nɛn waa laabo Sikomor bɛ -a tri. Yaa drɛ zɩɛ 'nan -te Zozi a ciɩnan "wlu "bɛ -e 'e yɩ.
Zɩ Zozi 'bɔ fɛ zɩɛ -a -nan bɛ, ɛn 'e yiɛ 'tɔ lou. Yaa 'vɩ Zashe lɛ 'nan: «Zashe, 'i -sɔɔnla tada! Kɔɔ e ya "le cɛɛgʋ 'an -nyran 'yie "kɔnnɛn.» Ɛn Zashe sɔɔnla "nyiandʋ. E -kʋ Zozi 'a 'yee "kɔnnɛn, ɛn e "yi drɛ -yrɛ ci "nrandɩ -a.
Minnun nɛn waa -nan 'yɩ bɛ, o Zozi 'man wɩ vɩdɩ 'sia. Waa 'vɩ 'nan: «E wla 'wɩ 'wlidɩ "drɛzan zɩɛ -yee 'kuin.»
Zashe pli Minsan man, ɛn e -yrɛ 'nan: «Minsan, an "ta 'an yɩfɛ "cɛan 'e cin man "fli, -e 'an -tʋ -nɔn 'yalɛ -tɛnɔn lɛ. Ɛn "nyian bɛ, "lala nɛn maan 'si minnun lɔ 'e 'ciɩladɩ "da "bɛ, an min -tʋ -le vɛ 'lɛji bɔala 'e 'pa -a sinjɛn.»
Tɔɔn ɛn Zozi -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «Cɛɛgʋ, Bali 'kɔn 'gʋɛ -a 'lɛ "nɛnnɔn 'si 'wɩ 'ji. Kɔɔ yia kɔɔn 'nan Abraam kluda min nɛn 'yia. 10 Blamin -pɩ -ta 'trɛda 'nan -e 'e min nɛn e 'si Bali man -kɔɔbli bɛ, -a 'si 'wɩ 'ji.»
Zozi -kɔnnɛn "fɔ nɔan yaaga man
(Mt 25.14-30)
11 Zozi a -plinan Zeruzalɛm "srɔn "kogo, -yee "wɛan 'wɩ nɛn Zozi 'sia -a vɩnan bɛ, zɩ minnun -a 'man bɛ, ɛn 'o ci "nrɔndɩ 'sia 'nan, Bali -le mingɔnnɛn -blɩdɩ 'bɔ 'kogo. Zozi -a -kɔnnɛn 'yɩ, ɛn e -kɔnnɛn "fɔdɩ 'sia -wlɛ. 12 E 'nan: «Mingɔnnɛn kluda min -tʋ 'bɛ "ta -ko 'lɛglɔn -kɔɔbli 'tʋ da. E "ta -ko 'nan -e 'wee 'tɔ mingɔnnɛn -a. "Bɛ -sru -e 'e 'ta mingɔnnɛn -blɩ 'e 'ya trɛ da. 13 "Yɛɛ -kʋ bɛ, 'e 'sunɔn laabʋ -fu, ɛn e -siga 'wlɛ nɛn -a 'flɛ -kɔan tɩglɩ bɛ, -a pli o man -tʋdʋ. E 'nan -wlɛ 'nan: ‹'Ka fɛ -wɛɛ "a -trilii, -e 'an 'tadɩ 'e bɔ.›
14 Min zɩɛ -yee 'lɛglɔn 'jinɔn 'ka -a ye "yi "dɩ, -yee "wɛan o minnun 'pa 'sia -a -sru 'nan 'o 'ka "vale 'e 'tɔ 'o da mingɔnnɛn -a dɩ.
15 'Pian e drɛ mingɔnnɛn -a, ɛn e 'li 'e da.
Zɩ e 'bɔla bɛ, ɛn 'e 'sunɔn nɛn e -siga pli o man bɛ o laabʋ. Yaa drɛ zɩɛ 'nan, -e 'o 'nyranman nɛn waa 'pa bɛ -a -sru "vɩ 'yrɛ.
16 -A tɛdɛ -ta, ɛn e -yrɛ 'nan: ‹'An 'san, -siga nɛn yia -nɔn 'mɛn bɛ, an -siga 'yɩ "man "fu.›
17 Ɛn -a tazan -a 'vɩ -yrɛ 'nan: ‹'I muo, yia drɛ "yi. I ya 'an 'suzan 'kpa -a. Fɛ "wɛnnɛn nɛn maan -pɛba 'wʋ 'i 'lɔ 'gʋɛ, i 'wɩ "yi drɛ 'a. -Yee "wɛan an 'fla 'fu -nɔan 'yiɛ -e 'mɛin 'tɔ o tazan -a.›
18 "Bɛ -sru ɛn -a "flizan 'ta. E -yrɛ 'nan: ‹'An 'san, 'yie -siga nɛn yia -nɔn 'mɛn bɛ, an -siga 'yɩ "man 'soolu.›
19 Ɛn -a tazan -a 'vɩ -yrɛ 'nan: ‹'I muo, yia drɛ "yi "nyian. -Yee "wɛan an 'fla 'soolu -nɔan 'yiɛ -e 'mɛin 'tɔ o tazan -a.›
20 "Bɛ -sru ɛn -a pee -ta. "Bɛ 'vɩ -yrɛ 'nan: ‹'An 'san, 'yie -siga nɛn yia -nɔn 'mɛn bɛ, maan 'pa sɔ -ji ɛn maan 'pla 'yiɛ. -Nyrɛn 'gʋ. 21 "Klan -fʋ 'an 'ji 'i 'va zia, kɔɔ 'yie 'wɩ a 'tɔndɔn. Fɛ nɛn 'yie vɛ "cɛɛ dɩɛ, yia "sia. Ɛn -te min 'yie 'nyranman 'pa bɛ, -a ta -trɔn pɛɛnɔn nɛn yaa ye bɛ yia "sia -yrɔ.›
22 Ɛn -a tazan -a 'vɩ -yrɛ 'nan: ‹I ya 'an 'suzan 'wlidɩ "a. 'I wei 'i -tɛa. Yia -tɔa 'nan, 'mɛn 'wɩ a 'tɔndɔn, ɛn yie 'nan: «Fɛ nɛn e 'ka 'mɛn vɛ -a dɩɛ, maan "sia. Ɛn -te min 'mɛn 'nyranman 'pa bɛ, -a ta -trɔn pɛɛnɔn nɛn yaa ye bɛ, maan "sia -yrɔ.» 23 -Te i 'wɩ zɩɛ -a -tɔa "bɛ, -mɛ "le "wɛan nɛn yia 'mɛn -siga 'palɛa fɛnan nɛn -a man "paa "bɛ -a -nan dɩ? Yia dra paan zɩɛ -e "mɛn vɩnan 'an 'ta bɛ, te -a man 'pa.›
24 Tɔɔn ɛn mingɔnnɛn zɩɛ yaa 'vɩ minnun nɛn o cɩ -nan bɛ, -wlɛ 'nan: ‹'Ka -siga bɛ -a 'si -yrɔ, -e 'ka -nɔn min nɛn -siga -fu a -yrɔ "bɛ -yrɛ!›
25 Ɛn minnun 'bɔ -a 'vɩ -yrɛ 'nan: ‹'Kʋ 'san, -siga a -yrɔ -fu 'va.›
26 -A -nan nɛn mingɔnnɛn -a 'vɩ 'nan: ‹Min nɛn e ya -yrɔ "bɛ, -a lɛ nɛn waa -nɔan. 'Pian min nɛn -yee "ka "dɩɛ, -nyrɛn -yrɔ "bɛ waa "sia.› 27 Ɛn yaa 'vɩ "nyian 'nan: ‹'An 'nanmannɔn nɛn wa'a yɩlɛ "yi 'nan 'an 'tɔ 'o da dɩɛ, 'ka 'ta waa 'an 'lɛ 'gʋ, -e 'ka o -blɔ "cɛɛn!› »
28 Zɩ Zozi cɛɛn 'wɩ zɩɛ -a vɩdɩ man bɛ, ɛn e Zeruzalɛm si 'sia "nyian.
Zozi 'bɔla Zeruzalɛm
(Mt 21.1-11; Mk 11.1-10; Zan 12.12-16)
29 Zɩ Zozi 'bɔ Befaze 'lee Betani "srɔn "bɛ, ɛn 'e -srunɔn "fli 'pa 'sia 'o 'lɛ. 'Fla "fli zɩɛ o ya Olivie pɔn 'sɛan man. 30 E 'nan -wlɛ 'nan: «'Ka 'kʋ 'fla nɛn 'ka 'lɛ bɛ -a da. -Te ka 'bɔla 'nan nun, ka -aflumun planɛn ye 'e 'baa -tɔdɩ. Min -tʋ 'ka tian 'fɔlɛ "da "dɩ. 'Ka baa 'sʋ, -e 'ka 'ta -a 'mɛn 'gʋ! 31 -Te min -a laabʋ 'ka 'lɔ 'nan: ‹-Mɛ "le "wɛan nɛn ka cɩ -a baa 'sʋnan bɛ›, 'ka vɩ -yrɛ 'nan: ‹Minsan "e 'nan, -aflumun 'wɩ a 'e man.› »
32 Minnun nɛn e o 'pa 'sia bɛ, o -kʋ. O 'bɔ "man "le zɩ yaa 'vɩ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 33 Zɩ o ya -aflumun baa "flunan bɛ, ɛn minnun nɛn -wee vɛ cɩ -a bɛ, waa laabʋ -wlɔ 'nan: «-Mɛ "le "wɛan ka ya -a "flunan?»
34 Ɛn o 'nan -wlɛ 'nan: «Minsan "e 'nan, -aflumun 'wɩ a 'e man.»
35 -A -nan nɛn o -kʋ -aflumun zɩɛ -a Zozi lɛ. O 'wee sɔnun paala -a koda, ɛn o Zozi -nyran "da. 36 Ɛn e -kʋdɩ 'sia. Minnun 'wee sɔnun "paaladɩ 'sia "wlu, te e -kʋla "da.
37 Zɩ e Olivie pɔn sɔɔn "ji ɛn e 'bɔ Zeruzalɛm "srɔn "kogo bɛ, -a -nan nɛn -a -srunɔn pɛɛnɔn Bali 'tɔ bɔdɩ 'sia 'ci "nrandɩ -a. 'Lɛbo "fɔ wɩnun nɛn waa -nan 'yɩ bɛ, 38 -yee "wɛan waa vɩdɩ 'sia 'nan:
«Bali -le -fɛa 'e 'kɔn
mingɔnnɛn nɛn
Minsan -a 'pa 'sia bɛ -a man!
Bali -a drɛ ɛn kʋ -fʋdɩ -trɔɔ 'yɩ.
-A 'tɔ 'e drɛ -dan laji lou!»
39 Farizɛn 'nɔn -mienun a o yei. Zɩ o 'wɩ zɩɛ -a 'man bɛ, ɛn waa 'vɩ Zozi lɛ 'nan: «Bali -le 'wɩ "paazan, 'i -paan 'i -srunɔn da!»
40 'Pian Zozi "e 'nan -wlɛ 'nan: «Maan ve 'cɛɛ 'nan, -te 'o 'lɛbo 'pla "da "bɛ, -kɔlɛnun 'bɛ -taa 'wɩlɛ o "pa 'ji.»
Zozi 'wuɔ Zeruzalɛm 'nɔn 'le "wɛan
41 Zɩ Zozi Zeruzalɛm 'fla 'yɩ 'e 'lɛ bɛ, ɛn e -wuɔdɩ 'sia. 42 E 'nan: «Zeruzalɛm 'nɔn, -fʋdɩ -trɔɔ a paan 'cee vɛ -a, -mɛ "le "wɛan nɛn ka'a 'wɩlɛ "man "dɩ? 'Pian 'bɛ nɛn 'gʋɛ, ka'a "nyian -kɔlaman -a yɩdɩ -a dɩ. 43 Tʋ -tʋ -taa "bɔlɛ bɛ, 'ka 'nanmannɔn 'ka 'si -fɔa "klɔn -a, -e 'o 'kuli -tɔ 'ka man -pɛ pɛɛnɔn da. 44 O 'ka 'fla -wia, ɛn o minnun pɛɛnɔn -tɛɛman. Fɛ -tʋwli 'ka 'fo 'fla 'bɔ da dɩ. 'Wɩ pɛɛnɔn zɩɛ e bɔa 'ka man, kɔɔ tʋ nɛn Bali -ta 'palɛ 'ka 'va bɛ, ka'a 'wɩlɛ "man "dɩ.»
Zozi fɛnun -tannɔn 'pin Bali -pan 'kuin
(Mt 21.10-17; Mk 11.15-19; Zan 2.13-16)
45 "Bɛ -sru ɛn Zozi 'kʋ Bali -pan 'kuin. Minnun nɛn o Bali -pan fɛnun -taan "bɛ, e o -pindɩ 'sia 'kɔn zɩɛ -a -ji, 'nan 'o bɔla bei. 46 Yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «E ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji 'nan, Bali "e 'nan:
‹'Mɛn 'kɔn -kɔan 'an trʋ 'ba 'kɔn 'a.›
'Pian kaa drɛ crin wʋnan -a.»
47 "Bɛ -sru te Zozi 'ko Bali -le 'wɩ "paalɛ yi -tʋdʋ pɛɛnɔn man Bali -pan 'kuin. Ɛn Bali -pannɔn 'tanɔn 'lee 'fluba 'ci vɩnɔn 'lee minnun tanɔn Zozi 'man -wɛɛdɩ 'sia, 'nan -e 'o -tɛ. 48 'Pian 'wɩ nɛn 'kɔ 'o drɛ -e 'o -kɔla -a man yɩdɩ -a bɛ, wa'a tɔa dɩ. Kɔɔ Zozi 'le 'wɩ "paadɩ 'sɔ min pɛɛnɔn lɛ, ɛn "nyian bɛ o Zozi 'bɔ ye "yi.