20
Zozi 'le -kɔladɩ "sia nyin zia?
(Mt 21.23-27; Mk 11.27-33)
Yi -tʋ da Zozi a Bali -le 'wɩ "paanan minnun ji Bali -pan 'kuin. Ɛn e Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩdɩ 'sia -wlɛ. -A -nan nɛn Bali -pannɔn 'tanɔn 'lee 'fluba 'ci vɩnɔn 'lee min cejenun -ta "va, ɛn waa laabʋ -yrɔ 'nan: «-Kɔladɩ "cɛn "a nɛn i 'wɩnun zɩɛ -a dra? Ɛn -tɩɛ -si -nɔn 'yiɛ? 'I vɩ 'kʋɛ!»
Ɛn Zozi "e 'nan -wlɛ 'nan: «'An 'bɔ "nyian an "ta 'wɩ 'tʋwli "cɛ laabo 'ka 'lɔ. -Tɩɛ Zan 'pa 'sia 'nan 'e 'ta min -batize drɛ? Minnun 'bɛ 'pa 'sia, -baa Bali 'bɛ 'pa 'sia? 'Ka vɩ 'mɛn!»
-A -nan nɛn waa vɩdɩ 'sia 'o cin yei 'nan: «-Te -kaa 'vɩ 'nan, Bali 'bɛ 'pa 'sia bɛ, yaa laabo -kaa 'lɔ 'nan: ‹-Mɛ "le "wɛan nɛn ka'a yi -tɛlɛa -a wei -da dɩ?› Ɛn -te -kaa 'vɩ 'nan, minnun 'bɛ 'pa 'sia bɛ, min pɛɛnɔn 'kɔlɛ wɛɛndɩ "siala -kaa 'va -e 'o -kaa -tɛɛ. Kɔɔ -a -cin a o pɛɛnɔn 'ji 'nan Zan a Bali 'lewei vɩzan -a.»
-A -nan nɛn waa 'vɩ Zozi lɛ 'nan: «Min nɛn e Zan 'pa 'sia bɛ, kʋ'a tɔa dɩ.»
Ɛn Zozi "e 'nan -wlɛ 'nan: «'An 'bɔ "nyian min nɛn e -si -nɔn 'mɛn, ɛn an 'wɩnun zɩɛ -a dra bɛ, ma'an -ci sia 'cɛɛ dɩ.»
Zozi -kɔnnɛn "fɔ rɛzɛn fei 'panɔn man
(Mt 21.33-46; Mk 12.1-12)
Ɛn Zozi -kɔnnɛn 'gʋɛ -a -fɔdɩ 'sia minnun lɛ. E 'nan: «Min -tʋ 'bɛ 'yee rɛzɛn fei 'pa, ɛn yaa -nɔn minnun lɛ 'nan 'o 'nyranman 'pa "da, te o 'yee vɛ -nɔan. Yaa drɛ zɩɛ, ɛn e -kʋ 'lɛglɔn 'kɔɔbli 'tʋ da, e "mɔan -nan nun. 10 Zɩ rɛzɛn nan tʋ 'bɔ bɛ, ɛn min zɩɛ 'e 'suzan -tʋ 'pa 'sia, 'nan 'e 'kʋ 'yee vɛ 'si. Fei 'panɔn -a 'suzan zɩɛ -a 'kun, waa -sɔn, ɛn o 'si "man. Wa'a fɛ -tʋ -nɔnlɛ -yrɛ "dɩ. 11 "Bɛ -sru ɛn 'e 'suzan 'pee 'pa 'sia "nyian. Waa -sɔn, waa srɔn, ɛn waa 'li 'e da 'e 'lɔ 'a 'e "tun. 12 "Bɛ -sru ɛn yaa yaagazan 'pa 'sia "nyian. Wɛɛ 'sɔn -trilii, nyɛn 'bɔ 'bɛ da, ɛn wɛɛ 'pin.
13 -A -nan nɛn fei san 'bɔ "e 'nan: ‹Maan dra 'kɔ? -A -cin -tɔ 'an 'ji. 'An 'pɩ nɛn e 'sɔ 'mɛn tɩglɩ bɛ, -a 'bɔ nɛn maan "paa -sia o va. Maan ye "le o yiɛ -taa 'nanlɛ 'bɛ man.›
14 'Pian zɩ fei 'panɔn 'nɛn zɩɛ -a 'yɩ 'tanan bɛ, ɛn waa 'vɩ 'o cin yei 'nan: ‹'Nɛn 'labɛ, -yɛɛ -taa "drɛlɛ 'e "tɩ -ziazan -a. -Yee "wɛan -kaa -tɛ, -e fei 'e 'fʋ -kaa 'lɔ.› 15 Waa 'kun, ɛn o -kʋ -a rɛzɛn fei -sru "sa -a, ɛn waa -tɛ.
'Wɩ zɩɛ -a -ji bɛ, -mɛ "wɩ nɛn fei san -taa -a drɛlɛ minnun nɛn o -yee fei dra bɛ -wlɛ? 16 Maan ve 'cɛɛ 'nan, e -taa -e 'e 'yee fei 'panɔn zɩɛ o -tɛɛ, -e 'e 'yee rɛzɛn fei 'bɔ 'nɔn min peenun lɛ.»
Minnun nɛn -nan bɛ, o 'nan: «'Wɩ nɛn i "sia -a vɩnan 'labɛ, ya'a dra dɩ.»
17 Zozi o -nanjɛndɩ 'sia, ɛn yaa 'vɩ -wlɛ 'nan: «'Wɩ nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'ji bɛ, -a -ci nɛn 'nɔn? Kɔɔ e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:
‹-Kɔlɛ nɛn, 'kɔn 'tɔnɔn -a tuʋ 'o 'pɛla koda bɛ,
-yɛɛ drɛ 'kɔn 'pʋ -fɔ -kɔlɛ -a.›
18 Min nɛn e -tria -kɔlɛ zɩɛ -a da bɛ, e -wia. Ɛn -te -kɔlɛ zɩɛ e -tria min da bɛ, yaa pɔlɛ "bo.»
19 Zɩ 'fluba 'ci vɩnɔn 'lee Bali -pannɔn 'tanɔn 'wɩ zɩɛ -a 'man bɛ, ɛn waa -tɔ 'nan, 'wee "wɛan nɛn Zozi -kɔnnɛn zɩɛ -a -fɔ. -A -nan nɛn o ya "vale 'o Zozi "kuan -nan nun, 'pian o klan minnun lɔ.
'Sukɔlɛ -pan wʋdɩ da wɩ
(Mt 22.15-22; Mk 12.13-17)
20 Tʋ zɩɛ -a man nɛn 'fluba 'ci vɩnɔn 'lee Bali -pannɔn 'tanɔn Zozi 'man -fɔɔdɩ 'sia. -Yee "wɛan o minnun 'pa 'sia "va, 'nan 'o 'fli drɛ min tɩglɩnun -a, -e 'o Zozi wei 'kun. O ya "vale 'o 'wɩ 'tʋ ye -e 'o -kɔla Zozi 'nɔndɩ -a -kɔnmandan lɛ. 21 Minnun zɩɛ o 'wɩ laabʋ Zozi 'lɔ. O 'nan: «Bali -le 'wɩ "paazan, kʋa -tɔa 'nan, i 'wɩ "paaman 'wɩ tɩglɩ 'a. Ɛn kʋa -tɔa "nyian 'nan, yi'a min bo "va "dɩ. Ɛn "nyian bɛ, 'wɩ nɛn Bali "e 'nan blamin 'e drɛ bɛ, -a tɩglɩ 'bɔ nɛn yia "paaman minnun ji. 22 -Yee "wɛan kʋ "ta 'wɩ 'gʋɛ -a laabo 'i 'lɔ. -Nyrɛn 'nan: -Si a 'e 'nɔndɩ -cɛɛ, -e -kaa 'sukɔlɛ -pan wʋ Rɔm 'nɔn 'le mingɔnnɛn Seza lɛ, -baa te -ka'a drɛ "fo "dɩ?»
23 'Pian Zozi -wee -dawli -kɔnnɛn 'yɩ. Ɛn e 'nan -wlɛ 'nan: 24 «'Ka 'ta 'lein 'wlɛ 'tʋ -a 'mɛn -e 'an yɩ! -Tɩ -wulo -fodo nɛn 'gʋ? Ɛn -tɩ 'tɔ 'crɛn nɛn 'gʋ?» O 'nan -yrɛ 'nan: «Rɔm 'nɔn 'le mingɔnnɛn Seza nɛn.»
25 Ɛn Zozi "e 'nan -wlɛ 'nan: «Fɛ nɛn Seza -le vɛ -a bɛ, 'cɛɛ 'nɔn Seza lɛ! Ɛn fɛ nɛn Bali -le vɛ -a bɛ, 'cɛɛ 'nɔn Bali lɛ!»
26 Wa'a -kɔlalɛ Zozi wei 'kundɩ -a minnun yiɛ man "fo "dɩ. Ɛn 'wɩ 'bɔ nɛn Zozi -a 'vɩ bɛ e o 'kan, -yee "wɛan wa'a "nyian 'wɩ 'tʋ vɩlɛ "fo "dɩ.
Minnun nɛn o -kaa bɛ o wuanla -kanɔn 'va
(Mt 22.23-33; Mk 12.18-27)
27 "Bɛ -sru ɛn Saduze 'nɔn -mie pli Zozi man. Saduze 'nɔn "o "ve 'nan, -te min -ka bɛ, ya'a 'wuanla -kanɔn 'va dɩ. Zɩ o pli "man "bɛ, ɛn waa laabʋ -yrɔ 'nan: 28 «Bali -le 'wɩ "paazan, 'wɩ nɛn Moizi -a crɛn -tɛ 'kʋɛ bɛ, -nyrɛn 'gʋ: ‹-Te min lɩ 'pa, ɛn -a san zɩɛ e -ka, te wa'a tian 'nɛn 'yalɛ 'o 'vale 'e nan 'bɔ 'a dɩɛ, -yee -cale zɩɛ -a "bʋɩ 'e 'pa, -e 'e "bʋɩ klu bɔla!› 29 Min -tʋ -le 'nɛn -klɔnmɔn a 'sɔravli. -A tɛdɛ lɩ 'pa, ɛn e -ka, te wa'a 'nɛn 'yalɛ 'e nan 'bɔ 'a dɩ. 30 -A "flizan "e -cale -tʋwli zɩɛ -a 'pa, ɛn e drɛ "nyian zɩ. 31 Ɛn -a yaagazan "e -cale -tʋwli zɩɛ -a 'pa, ɛn e drɛ "nyian zɩ. 'Wɩ 'tʋwli zɩɛ e 'bɔ o 'sɔravlinɔn man. Wa'a 'nɛn 'yalɛ dɩ, ɛn o pɛɛnɔn kaa. 32 "Bɛ -sru ɛn lɩ 'bɔ "e "ka 'wʋ "nyian. 33 Tʋ nɛn minnun wuanla -kanɔn 'va bɛ, lɩ zɩɛ e -kɔan -tɩ nan -a? 'I vɩ 'kʋɛ! Kɔɔ o 'sɔravli 'bɔ -a 'pa lɩ -a.»
34 Ɛn Zozi "e 'nan -wlɛ 'nan: «Minnun nɛn 'trɛ 'gʋɛ -a da bɛ, -wɛɛ lɩ 'lee -kɔnnɛn "paa. 35 'Pian minnun nɛn Bali o 'yɩ tɩglɩ 'trɛ pee davɛ -a, ɛn e o wluan -kanɔn 'va bɛ, wa'a lɩ 'lee -kɔnnɛn 'paa dɩ. 36 Ɛn wa'a 'kɔlaman "nyian -kadɩ -a dɩ. O -kɔan "le Bali -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ -wee 'wɩ 'zʋ. Bali o wluan -kanɔn 'va, ɛn o drɛ -yee 'nɛnnun -a. 37 'Ka Saduze 'nɔn, -a -cin a 'ka 'ji 'nan, min 'ka 'wuanla -kanɔn 'va dɩ. Ka ya 'ka 'fli see "paanan, kɔɔ 'wɩ nɛn Moizi -a 'vɩ 'li bɛ, yaa -ci -kɔɔnman 'nan, minnun nɛn o kaa bɛ, o wuanla -kanɔn 'va. 'Wɩ nɛn Moizi -a -nan 'yɩ te 'tɛ nrɛn a yiba "kpizrɛnnɛn 'va bɛ, -nyrɛn 'gʋ. Yaa crɛn -tɛ 'nan: ‹Minsan "e 'nan, 'e ya Abraam -le Bali -a, ɛn 'e ya Izak -le Bali -a, ɛn 'e ya Zago 'le Bali -a.› 38 Tʋ nɛn Bali 'wɩ zɩɛ -a ve bɛ, te -kaa tranun zɩɛ o kaa -a -nan 'mɔn. 'Pian Bali "le 'va bɛ, o yiɛ a "man tian, kɔɔ Bali a minnun nɛn o yiɛ cɩ "man "bɛ -wee Bali -a, e 'ka minnun nɛn o kaa bɛ -wee Bali -a dɩ.»
39 -A -nan nɛn 'fluba 'ci vɩnɔn -mienun -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «Bali -le 'wɩ "paazan, yia -ci 'vɩ tɩglɩ.» 40 Ɛn wa'a "nyian 'wɩ 'pee laabʋlɛ Zozi 'lɔ dɩ.
-Tɩ -pɩ nɛn Crizi -a?
(Mt 22.41-46; Mk 12.35-37)
41 "Bɛ -sru ɛn Zozi -a laabʋ minnun lɔ 'nan: «E drɛ 'kɔ ɛn minnun "o 'nan, min 'sizan 'wɩ 'ji Crizi a David kluda min -a? 42 Kɔɔ David 'bɔ -a 'vɩ "dre 'fluba 'ji 'nan:
‹Minsan Bali -a 'vɩ 'an 'san lɛ 'nan:
'I 'nyran 'an 'pɛ "yi "da -trilii,
43 -e 'an 'cɛn 'i 'nanmannɔn 'klɩdɩ man.›
44 -Te David 'bɔ Crizi laabo 'e 'san bɛ, e drɛ 'kɔ ɛn 'bɛ -kɔan David kluda min -a?»
Te 'ka 'wɩ drɛ "le 'fluba 'ci vɩnɔn 'le 'wɩ 'zʋ dɩ!
(Mt 23.1, 6-7, 14; Mk 12.37-40)
45 Zɩ minnun pɛɛnɔn a Zozi wei mannan bɛ, ɛn e 'wɩ pladɩ 'sia 'e -srunɔn lɛ. E 'nan -wlɛ 'nan: 46 «Te 'ka 'wɩ drɛ "le 'fluba 'ci vɩnɔn 'le 'wɩ 'zʋ dɩ! O -tɔɔdɩ ye "yi -tralɛ -gblɔnun nɛn fɛnyian bɛ -a -ji. Ɛn waa ye "yi "le 'nan min 'e o 'tɔ bʋ -guada. -Te e ya "fɛdi da -a oo, ɛn -te e ya cin yɩ 'kuin -a oo, -nyran "nan 'kpagba nɛn waa 'sidɩ ye "yi. 47 O fɛnun "sia -calenun lɔ -dawli -a. "Bɛ -sru -e 'o Bali trʋ 'ba -plɔun 'nan -e minnun 'o o "sia min tɩglɩ 'a. 'Wɩnun zɩɛ -a drɛdɩ -le "wɛan Bali -wee tin "paa 'plɛblɛ 'kpa.»