4
Fɛnun pɛɛnɔn nɛn laji bɛ o Bali bɔa
Zɩ e cɛɛn 'wɩnun zɩɛ -a tin 'badɩ man 'mɛn bɛ, ɛn an fɛ pee yɩdɩ 'sia "nyian. An -kpɛin "tʋ 'yɩ 'e 'lɛ 'sʋdɩ laji. Wei nɛn maan 'man paan 'e tɛdɛ 'plɛblɛ "le 'bei 'le 'wɩ 'zʋ bɛ, e wɩɩ "nyian. E 'nan: «'I 'ta 'an 'va lou 'gʋ! 'Wɩnun nɛn o -taa "drɛlɛ "bɛ -sru "bɛ -e 'an -nan -kɔɔn 'yiɛ.» 'Nun tɔɔn Bali lei -sɛn 'an da, ɛn an mingɔnnɛn pɛin -tʋ 'yɩ laji. Bali a 'e -nyrandɩ "da. E "bia -nyrannyran, ɛn -a crɛn 'bɔ a fɛnyian 'e -ciala "da. -Yee mingɔnnɛn pɛin zɩɛ -pɔblɛn a 'e 'sʋdɩ "ta lou te e "bia. -Pɔblɛn zɩɛ -a crɛn a fɛnyian 'e -ciala "da. Mingɔnnɛn pɛin zɩɛ e ya 'e 'si -fɔdɩ mingɔnnɛn pɛin -yɔ -tʋ 'wlɛ sinjɛn -a. Mingɔnnɛn pɛinnun zɩɛ min cejenun yra 'o -nyrandɩ "da, te sɔ 'fuvu a o pɛɛnɔn da. -Siga kle "a o pɛɛnɔn 'wulo -man. Mingɔnnɛn pɛin zɩɛ laa 'wlei -wlei -fɔdɩ "sia "va 'zia te e -ko -pɛ pɛɛnɔn da, te laa -paan "we. Ɛn -kannɛn -pɔ 'sɔravli "nɛn o "bia 'plɛblɛ 'kpa bɛ, o ya 'o -trɔadɩ -a 'lɛ. Lei 'sɔravli "nɛn Bali lei 'saun 'a bɛ -nyrɛn. Mingɔnnɛn pɛin zɩɛ -a 'lɛ bɛ, jemie a -nan. E ya 'e siadɩ "da.
Ɛn pɛin 'bɔ zɩɛ -a "srɔn -e 'e si -fɔ "da "bɛ, fɛnun sinjɛn a 'o -tɔɔdɩ -nan. O yiɛ a "kaga, ɛn e ya o fɛ pɛɛnɔn 'nan. Fɛnun zɩɛ -a -tʋ a "le -jra -le 'wɩ 'zʋ, ɛn -a -tʋ a "le tri -kɔnnɛn -le 'wɩ 'zʋ, ɛn -a -tʋ yra a "le blamin -le 'wɩ 'zʋ, ɛn -a -tʋ a "le kɔɛbo -le 'wɩ 'zʋ. "Loman zɩɛ e ya 'sʋnan. Fɛnun zɩɛ o -pɛ "jɛ "a 'shɛɛdʋ, 'shɛɛdʋ 'o pɛɛnɔn. Yiɛ "kaga "a o -pɛ "jɛ "ta lou, ɛn -a -mie a o -pɛ "jɛ 'wlu. Wa'a 'flian "dre -fɔdɩ -a dɩ. Bodrun funnin te o "dre -fɔa, waa -fɔa 'nan:
«Minsan Bali a 'saun 'saun 'saun.
-Yɛɛ cɩ 'plɛblɛ pɛɛnɔn 'san -a.
E ya -nan tʋ pɛɛnɔn man,
e ya -nan 'li 'e 'cɛn, ɛn e -taa.»
Fɛnun sinjɛn 'bɔ zɩɛ, "dre "nɛn waa -fɔa "bɛ, min nɛn -a yiɛ a "man 'li 'trilii ɛn e ya 'e -nyrandɩ mingɔnnɛn pɛin -da bɛ, -a 'tɔ nɛn waa dra -dan, te waa bɔa, te waa muo -fɔa. 10 -Te o ya "dre zɩɛ -a -fɔnan bɛ, min ceje -yɔ -tʋ 'wlɛ sinjɛn bɛ, 'o "po -sɔɔnman min nɛn -a yiɛ a "man 'li 'trilii ɛn e ya 'e -nyrandɩ mingɔnnɛn pɛin -da bɛ, -a wlu. O 'wee -siga klenun -sɛanla -a 'lɛ te waa bɔa "drenun -a. Waa -fɔa 'nan:
11 «'Kʋ 'san, yiɛ cɩ 'kʋe Bali -a.
Yiɛ fɛ pɛɛnɔn drɛ,
ɛn fɛnun pɛɛnɔn nɛn 'trɛda 'gʋɛ,
'i 'ci 'sɔ wɩnun da nɛn i o drɛ.
-Yee "wɛan -a -nɔan da nɛn
-e min 'e 'tɔ -dan 'nɔn 'yiɛ,
ɛn -a -nɔan da nɛn
-e min 'e 'i bɔ,
ɛn -a -nɔan da nɛn
-e min 'e vɩ 'nan 'plɛblɛ pɛɛnɔn a 'yie vɛ -a.»