8
Bali -le 'bla 'fluba -yrɩvɛ 'sɔravlizan cɛɛn
Zɩ Bali -le 'bla 'fluba -yrɩvɛ 'sɔravlizan cɛɛn bɛ, ɛn laji -tɔ flɩɩ. E 'mɔn fɔɔnɔn. E bɔa 'lɛri -bu -a.
"Bɛ -sru ɛn Bali -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ, an o 'sɔravli 'yɩ 'o 'tɔdɩ Bali 'lɛ. Bali 'bei 'sɔravli "nɔn -wlɛ.
Ɛn Bali -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ -a pee -ta -tɔlɛ Bali -pan "davɛ "srɔn. Fɛ -tʋ a -yrɔ, e ya 'e drɛdɩ -siga -a. Fɛ zɩɛ -a -ji nɛn o -laziglɔ 'tɛ 'ble Bali lɛ. Bali -laziglɔ "kaga "nɔn -yrɛ, 'nan -e 'e baa Bali -le minnun -le Bali trʋ 'badɩ -a. -A pɛɛnɔn zɩɛ, yaa 'tɛ blɩ Bali -pan "davɛ nɛn 'e drɛdɩ -siga -a, ɛn e ya 'e -trɔadɩ Bali -le mingɔnnɛn pɛin 'lɛ bɛ -a da. -A -koei wluan -yrɔ, te e -ko Bali va zia 'o 'vale Bali -le minnun -le Bali trʋ 'badɩ -a. "Bɛ -sru ɛn Bali -le 'pasiazan zɩɛ e fɛ nɛn o -laziglɔ 'tɛ 'ble -ji bɛ -a 'si, ɛn e 'tɛ nɛn Bali -pan "davɛ da bɛ -a -sɛn -ji. -A -nan nɛn yaa tuʋ 'trɛda. Zɩ yaa tuʋ bɛ, ɛn laa -paan 'wɩdɩ 'sia, te laa 'e 'wlei -wlei -fɔa, te 'trɛ 'nyɔɔnman.
-Te 'bei -tʋ wɩɩ bɛ 'wɩ a -a -sru
Bali -le 'pasianɔn nɛn 'bei 'sɔravli "a -wlɔ "bɛ, 'o 'man wʋʋ 'nan -e 'o 'fɛn.
-A tɛdɛ -a fɛɛn, ɛn lalo 'lee 'tɛ nyin -srandɩ 'sia 'trɛda. O ya 'e baadɩ nyɛn -a. -Te o 'trɛ cɛɛn 'e cin man yaaga bɛ, -a 'fʋɩ 'tʋ nɛn yaa 'tɛ blɩ "fo 'o 'vale 'e 'ta yibanun 'lee 'e 'ta lunun pɛɛnɔn 'a.
-A "flizan -a fɛɛn, ɛn pɔn -dan tʋ nɛn e drɛ 'tɛ 'a "fo "bɛ, e -kʋ -tɛlɛ jemie -va. -Te o jemie cɛɛn 'e cin man yaaga bɛ, -a 'fʋɩ 'tʋ nɛn yaa drɛ nyɛn -a "fo. -Winun pɛɛnɔn nɛn jemie -va bɛ, -te o cɛɛn 'e cin man yaaga bɛ, -a 'pa 'tʋ nɛn yaa -nan -nyan "fo. 'Wɩ zɩɛ -yɛɛ drɛ -klʋ -dandannun pɛɛnɔn nɛn jemie da bɛ -wee vɛ -a "nyian.
10 -A yaagazan -a fɛɛn, ɛn mlɛn crɛn -dan tʋ 'si laji 'e -tria te 'e -ble "le 'nan srɔan -le 'wɩ 'zʋ. 'Yi ba pɛɛnɔn nɛn 'trɛda bɛ 'lee 'yi ku pɛɛnɔn nɛn 'trɛda bɛ, -te waa cɛɛn 'e cin man yaaga bɛ, -a 'fʋɩ 'tʋ -va nɛn e -tɛ. 11 Mlɛn crɛn zɩɛ -a 'tɔ nɛn 'yile nyrannyran. Kɔɔ 'yi pɛɛnɔn zɩɛ yaa lila nyrannyran, ɛn minnun nɛn waa mlin bɛ o kaa.
12 -A sinjɛnzan -a fɛɛn, 'nun tɔɔn ɛn yidɛ 'le 'bidɩ -ta "tra. Kɔɔ yidɛ 'le 'bidɩ -le 'plɛblɛ cɛɛn 'e cin man yaaga, ɛn -a 'fʋɩ 'tʋ 'si "va. 'Wɩ 'tʋwli zɩɛ, -yɛɛ drɛ mlɛn 'lee mlɛn crɛnnun pɛɛnɔn lɛ. Zɩ 'wɩ zɩɛ e drɛ bɛ, klun -le tiidii 'pa "da ɛn yidɛa drɛ "le klun "ta -tɔala.
13 'An yiɛ 'tɔ ɛn an kɔɛbo 'yɩ te 'e -cia 'wɩdɩ -a laji 'plɛblɛ. Yaa ve 'nan: «'Trɛdanɔn, 'wɩ "ta bɔa 'ka man! 'Trɛdanɔn, 'wɩ "ta bɔa 'ka man! 'Wɩ "ta bɔa 'ka man, kɔɔ Bali -le 'pasianɔn yaaga "ta -daa 'wee 'beinun 'fɛnlɛ.»