7
Bali 'yee minnun -kɔnnɛn 'pla
"Bɛ -sru ɛn Bali -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ, an o sinjɛn 'yɩ. -A -tʋ a 'e 'tɔdɩ yidɛ wluan "nan 'zia, ɛn -a -tʋ a 'e 'tɔdɩ yidɛ 'fɔ -nan "va 'zia, ɛn -a -tʋ a 'e 'tɔdɩ 'trɛda "tre 'zia, ɛn -a -tʋ a 'e 'tɔdɩ 'trɛda lou 'zia. Waa drɛ zɩɛ 'nan -e fulɔ 'e vɩlɛ 'e "fɛɛn 'trɛda dɩ, ɛn -e fulɔ 'e vɩlɛ 'e "fɛɛn jemie da dɩ, ɛn -e fulɔ 'e vɩlɛ 'e "fɛɛn yiba "tʋwli "man dɩ. Ɛn Bali -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ, maan pee 'yɩ "nyian, te e ya 'sinan yidɛ wluan "nan 'zia. Bali nɛn -a yiɛ a "man "bɛ, -yee fɛ -kɔnnɛn pla "vɛ a -yrɔ. -A -nan nɛn e paan wei 'plɛblɛ 'ji Bali -le 'pasianɔn sinjɛn bɛ -wlɛ, kɔɔ o lɛ nɛn Bali 'plɛblɛ 'nɔn 'nan 'o 'trɛ 'lee jemie srɛ. E paan -wlɛ 'nan: «Te 'ka klɛ tian 'trɛ man dɩ! Ɛn te 'ka klɛ tian jemie man dɩ! Ɛn te 'ka klɛ tian yibanun man dɩ! 'Ka ta -pɛn, 'kʋ 'cɛn -kaa "tɩ Bali 'sunɔn -kɔnnɛn pladɩ man 'o yra 'vaa -e 'ka drɛ.»
-A -nan nɛn minnun nɛn Bali -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ, o o -kɔnnɛn 'pla Izraɛl kunnin -wulo -tʋdʋ pɛɛnɔn da bɛ, an o "nɛn 'man. O ya min -kpi yaa tʋ 'e 'ta le min -fuba sinjɛn 'wlɛ sinjɛn (144.000).
Zuda -le kunnin -wulo da minnun "nɛn "nɛn 'gʋ,
o ya min -kpi fuda 'fiili (12.000),
ɛn Rubɛn -le vɛ nɛn 'gʋ,
o ya min -kpi fuda 'fiili (12.000),
ɛn Gad -le vɛ nɛn 'gʋ,
o ya min -kpi fuda 'fiili (12.000).
Ɛn Aser -le vɛ nɛn 'gʋ,
o ya min -kpi fuda 'fiili (12.000),
ɛn Nɛfʋtali -le vɛ nɛn 'gʋ,
o ya min -kpi fuda 'fiili (12.000),
ɛn Manase -le vɛ nɛn 'gʋ,
o ya min -kpi fuda 'fiili (12.000).
Ɛn Simeɔn -le vɛ nɛn 'gʋ,
o ya min -kpi fuda 'fiili (12.000),
ɛn Levi -le vɛ nɛn 'gʋ,
o ya min -kpi fuda 'fiili (12.000),
ɛn Izaka -le vɛ nɛn 'gʋ,
o ya min -kpi fuda 'fiili (12.000).
Ɛn Zabulɔn -le vɛ nɛn 'gʋ,
o ya min -kpi fuda 'fiili (12.000),
ɛn Zozɛfʋ -le vɛ nɛn 'gʋ,
o ya min -kpi fuda 'fiili (12.000),
ɛn Bɛnzamɛn -le vɛ nɛn 'gʋ,
o ya min -kpi fuda 'fiili (12.000).
'Lɛglɔn -tʋdʋ pɛɛnɔn 'ji minnun "kaga 'o cin 'yɩ Bali 'lɛ
"Bɛ -sru ɛn an min "kaga 'kpa 'yɩ. Blamin 'ka 'kɔlaman o "nrɔndɩ -a "fo "dɩ. 'Lɛglɔn 'tʋdʋ pɛɛnɔn nɛn 'trɛda 'gʋɛ -a -ji minnun nɛn waa. Ɛn o wei -tʋdʋ pɛɛnɔn nɛn 'trɛda 'gʋɛ -a -fɔa. O ya 'o 'sɛndɩ mingɔnnɛn pɛin 'lee Bali -le 'bla 'lɛ. Sɔ 'fuvu nɛn o pɛɛnɔn da ɛn lo 'la a o pɛɛnɔn 'lɔ. 10 O -paanman wei 'plɛblɛ 'ji 'nan:
«'Kʋ "tɩ Bali nɛn
'e -nyrandɩ 'yee mingɔnnɛn pɛin -da bɛ,
'o 'vale 'yee 'bla 'a
-wɛɛ -maan kʋ 'si 'wɩ 'ji.»
11 -A -nan nɛn Bali -le 'pasianɔn pɛɛnɔn nɛn laji bɛ, 'lee min cejenun, 'lee fɛnun sinjɛn bɛ, o mingɔnnɛn pɛin zɩɛ -a si -fɔ. O pɛɛnɔn 'ta "blulɛa mingɔnnɛn pɛin zɩɛ -a 'lɛ ɛn o Bali 'bɔ. 12 Waa 'vɩ 'nan:
«'Wɩ tɩglɩ nɛn.
'Kʋ "tɩ Bali bɛ,
kʋi 'tɔ "yi "ve,
ɛn kʋi 'tɔ -dan ve,
ɛn kʋ 'yie 'wɩ 'tɔdɩ ve,
ɛn kʋi muo -fɔa,
ɛn kʋi 'tɔ bɔa,
ɛn kʋa ve 'nan
'plɛblɛ 'lee -kɔladɩ a 'yie vɛ -a 'li 'trilii.
Amɛn!»
13 -A -nan nɛn min ceje -tʋ 'wɩ laabʋ 'an 'lɔ. Yaa laabʋ 'nan: «Minnun nɛn sɔ 'fuvu 'ji 'labɛ, -tɩnun nɛn waa? Ɛn o "sia nyin zia?»
14 Ɛn maan 'vɩ -yrɛ 'nan: «'An 'san, ma'an 'kɔlaman -e 'an -tɔ dɩ, 'pian 'i 'bɔ yia -tɔa. 'I yra 'si, 'i vɩ 'mɛn!»
Ɛn e 'nan 'mɛn 'nan: «Minnun nɛn o "sia 'o yra yɩnan -dan bɛ o nɛn. Bali -le 'bla nyɛn -wee sɔ ci 'bɔla. 15 -Yee "wɛan nɛn o ya 'o 'sɛndɩ Bali -le mingɔnnɛn pɛin 'lɛ, te o Bali "sua bodrun, funnin -yee 'kuin. Bali nɛn 'e -nyrandɩ pɛin zɩɛ -a da bɛ, 'e yiɛ -tɔa "o va. 16 Dra 'ka "nyian o tɛa dɩ, ɛn 'yi dra 'ka "nyian o tɛa dɩ, ɛn yidɛ 'ka "nyian o tɛa dɩ, ɛn 'tɛdɛ 'ka "nyian o tɛa dɩ. 17 Kɔɔ Bali -le 'bla nɛn Bali -le mingɔnnɛn pɛin "srɔn "bɛ, e -blɩfɛ -nɔan -wlɛ, ɛn e 'yi nɛn e 'belidɩ -nɔan "min lɛ bɛ, -a -nɔan -wlɛ, ɛn Bali o yiɛ 'yi pɛɛnɔn bʋʋman.»