6
Bali -le 'bla 'fluba -yrɩvɛnun "cɛɛndɩ 'sia "man
"Bɛ -sru ɛn an Bali -le 'bla 'yɩ, te e ya 'fluba -yrɩvɛ 'sɔravli "bɛ -a tɛdɛ 'cɛnnan. Zɩ yaa cɛɛn bɛ, -a -nan nɛn fɛnun sinjɛn bɛ, -a tɛdɛ paan 'kpa 'plɛblɛ "le laa -paan 'bɛ wɩɩ. Yaa 'vɩ fɛ -tʋ lɛ 'nan: «'I 'ta!» 'An yiɛ 'tɔ, ɛn an -sʋ 'fuvu 'yɩ 'tanan. Min nɛn -sʋ zɩɛ -a da bɛ, "sa "a -yrɔ. Fɛ pɛɛnɔn 'klɩzan nɛn ɛn e "ta -ko "nyian o 'klɩlɛ. Bali -siga kle 'wʋ -a -wulo -man.
Zɩ Bali -le 'bla 'fluba -yrɩvɛ "flizan cɛɛn bɛ, ɛn fɛnun sinjɛn bɛ -a "flizan paan. Yaa 'vɩ fɛ -tʋ lɛ 'nan: «'I 'ta!» Ɛn an -sʋ pee 'yɩ "nyian -tanan. E ya 'tɛndɛn "le 'tɛ nyin -le 'wɩ 'zʋ. Min nɛn -sʋ zɩɛ -a da bɛ, Bali sɛn -plɔun -nɔn -yrɛ, 'nan -e 'e 'kuli -fɔla 'trɛdanɔn yei. Yaa dra zɩɛ 'nan -e 'o cin -tɛɛ.
Zɩ Bali -le 'bla 'fluba -yrɩvɛ yaagazan cɛɛn bɛ, ɛn fɛnun sinjɛn bɛ -a yaagazan paan. Yaa 'vɩ fɛ -tʋ lɛ 'nan: «'I 'ta!» 'An yiɛ 'tɔ, ɛn an -sʋ tiidii 'yɩ 'tanan. -Yee tiidii "a "le 'tɛ -drɛn 'zʋ. Min nɛn -sʋ zɩɛ -a da bɛ, fɛ -kalɩ "vɛ a -yrɔ. Ɛn an wei -tʋ 'man fɛnun sinjɛn bɛ o yei. Yaa 'vɩ 'nan: «'I drɛ -e -blɩfɛnun pɛɛnɔn 'flɛ 'e drɛ 'plɛblɛ, 'pian 'nyrɔn 'lee -wɛn bɛ, te o 'flɛ 'e 'pa "da "dɩ!»
Zɩ Bali -le 'bla 'fluba -yrɩvɛ sinjɛnzan cɛɛn bɛ, ɛn fɛnun sinjɛn bɛ -a -nyranman paan. Yaa 'vɩ fɛ -tʋ lɛ 'nan: «'I 'ta!» 'An yiɛ 'tɔ, ɛn an -sʋ 'yɩ 'tanan. -A crɛn min -tɛa "klan -a. Min nɛn -sʋ zɩɛ -a da bɛ, -a 'tɔ nɛn -ka. -Yremo fla a -a -sru, te e -taa. Bali 'plɛblɛ 'nɔn -wlɛ 'nan 'o 'trɛ 'fʋɩ 'tʋ da minnun -tɛɛ, kɔɔ e 'trɛ 'bɔ cɛɛn 'e cin man sinjɛn. Waa -mie -tɛɛman sɛn -a, ɛn waa -mie -tɛɛman dra -tɛdɩ -a, ɛn waa -mie -tɛɛman -cɛ -tʋ nɛn e min "saa bɛ -a, ɛn waa -mie -tɛɛman plɔ winun -a.
Zɩ Bali -le 'bla 'fluba -yrɩvɛ 'sooluzan cɛɛn bɛ, ɛn an min leinun 'yɩ Bali -pan "davɛ wlu. Minnun nɛn o -tɔ Bali -le 'wɩ -sru 'kpa tɩglɩ minnun yiɛ man, ɛn minnun o tɛɛ bɛ, o leinun nɛn. 10 Min leinun zɩɛ, o -paandɩ 'sia 'kpa 'plɛblɛ. O -paanman 'nan: «'Kʋ 'san, i ya 'saun, ɛn i ya tɩglɩ. Tʋ "cɛn "nɛn i cɩ -a -pɛnnan, -e 'i 'wɩ "nɛn -kɔɔn 'trɛdanɔn lɛ, 'wɩ nɛn waa drɛ 'kʋɛ bɛ -a man?» 11 Bali sɔ 'fuvu 'wʋ o pɛɛnɔn da, ɛn yaa 'vɩ -wlɛ 'nan, 'o man -pɛn tian "nyian. Kɔɔ o "blu 'lee o "bʋɩnun nɛn o 'nyranman -tʋwli zɩɛ -a "paa bɛ, minnun -taa "o -tɛɛlɛ "le -wee 'wɩ 'zʋ. Ɛn o pɛɛnɔn 'ka tian 'o cin yɩdɩ dɩ.
12 Zɩ Bali -le 'bla 'fluba -yrɩvɛ 'shɛɛdʋzan cɛɛn bɛ, 'an yiɛ 'tɔ ɛn an 'trɛ nyɔɔndɩ -dan 'yɩ. Yidɛ yra drɛ tiidii "le -cɛ bʋ sɔ -le 'wɩ 'zʋ, ɛn mlɛn drɛ 'tɛndɛn "le nyɛn -le 'wɩ 'zʋ. 13 -A -nan nɛn mlɛn crɛnnun 'sidɩ 'sia laji te o -tɛɛmlan "tra. O -sɛanla "le 'nan -te fulɔ 'plɛblɛ yiba nyɔɔn -a 'blʋ -sɛanla bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 14 Ɛn labli 'sandɩ 'sia 'sɛzɛnɔn "le 'nan 'fluba nɛn o cɩ -a 'bunan bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. Pɔnnun pɛɛnɔn 'lee 'yi yei trɛ pɛɛnɔn 'san 'o 'tɔnan.
15 Zɩ 'trɛ nyɔɔndɩ 'sia bɛ, 'trɛda blamin pɛɛnɔn yɔɔ. -Te e ya mingɔnnɛn a oo, ɛn -te e ya minnun tazan a oo, ɛn -te e ya 'sounjanun tazan a oo, ɛn -te e ya fɛzan a oo, ɛn -te e ya min 'plɛblɛ 'a oo, ɛn -te e ya nɔan -a oo, ɛn -te e 'ka nɔan -a dɩ oo, o pɛɛnɔn yɔɔ 'tredre. O -mie yɔɔ kunun ji, ɛn o -mie yɔɔ -kɔlɛ -dandannun yei, ɛn o -mie yɔɔ pɔnnun yei. 16 Waa ve pɔnnun 'lee -kɔlɛ -dandannun lɛ 'nan: «'Ka 'tɛ 'kʋ da -e 'kʋ 'ta 'e 'san, "tɔgɔ min nɛn 'e -nyrandɩ mingɔnnɛn pɛin -da bɛ 'e 'kʋ yɩ, ɛn "tɔgɔ Bali -le 'bla 'le nyran -blɩdɩ 'e bɔ 'kʋ man. 17 Kɔɔ -wee nyran -blɩ yi -dan bɛ, -yɛɛ 'bɔ. Min -tʋ 'ka 'kɔlaman -e 'e 'tɔ o 'lɛ dɩ.»