11
Bali 'yee 'wɩ vɩnɔn "fli 'pa 'sia
"Bɛ -sru ɛn e -cɛan -kɔ -tʋ -nɔn 'mɛn. E ya fɛ -sunzun drɛ vɛ -a. Ɛn e 'nan 'mɛn 'nan: «'I 'kʋ Bali -pan 'kɔn 'sunzun drɛ, -e 'i Bali -pan "davɛ -sunzun drɛ! Ɛn "nyian bɛ, minnun nɛn o Bali trʋ "baa 'kɔn 'bɔ 'ji bɛ, 'i o "nrɔn! 'Pian -klɔn nɛn e -cia Bali -pan 'kɔn 'bɔ man bɛ, 'yiɛ 'tʋɩ 'e "tun, te 'yiɛ 'ci -sunzun drɛ dɩ! Kɔɔ minnun nɛn wa'a Bali tɔa dɩɛ o fɛ zɩɛ -a -nan "sia -e 'o srɛ. Bali -le 'fla 'saun zɩɛ, waa ta srɛman mlɛn -fuba sinjɛn 'wlɛ 'fiili 'wlu.»
Ɛn Bali "e 'nan: «An 'mɛn 'wɩ vɩnɔn "fli "paa -sia, -e 'o 'wɩ nɛn e -taa "drɛlɛ bɛ -a tin 'ba minnun lɛ 'an 'tɔ da. -Cɛ bʋ sɔ 'bɛ -kɔan 'e wʋdɩ o da, ɛn waa tin "baa -wlɛ yi -kpi tʋ yi -yaa 'fiili 'e 'ta le yi -fuba 'shɛɛdʋ (1.260) wlu.»
Min "fli zɩɛ, o ya "le Olivie yiba "fli "le 'wɩ 'zʋ, ɛn o ya "nyian "le -kannɛn -trɔa "davɛ "fli "le 'wɩ 'zʋ. Bali nɛn e 'trɛ "paala bɛ -a 'lɛ nɛn o cɩ 'o 'tɔdɩ. -Te min "ta 'wɩ 'wlidɩ "dra -wlɛ "bɛ, 'tɛ bɔala o 'le -e 'e min zɩɛ -a -nan -nyan. E ya 'wɩ 'kpa -a, min nɛn e ya "vale 'e 'wɩ 'wlidɩ "dra -wlɛ "bɛ, zɩ e -kaa zɩɛ. Tʋ nɛn o "ta 'wɩ nɛn e -taa "drɛlɛ bɛ -a ve minnun lɛ Bali 'tɔ da bɛ, 'plɛblɛ a -wlɔ -e 'o 'tɛ 'pa minnun da. O -kɔlaman laa 'cɛndɩ -a, ɛn "nyian bɛ o -kɔlaman -e 'o 'yi lila nyɛn -a. -Te o ya "va "bɛ, o 'wɩ 'wlidɩ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn bɔa 'trɛdanɔn man.
-Te o cɛɛn 'wɩ nɛn e -taa "drɛlɛ bɛ -a vɩdɩ man minnun lɛ bɛ, -wi -tʋ bɔala -klu nɛn -a 'leda "ka "dɩɛ -a ji, -e 'e 'kuli -tɔ o man. E o "flinɔn "kle -e 'e o -tɛɛ. O -kadɩ -fɔla 'fla -dan zɩɛ -a -guada. 'Fla 'bɔ zɩɛ -a da nɛn minnun Minsan pɛin yiba "plan da. 'Fla zɩɛ e ya "le 'o laabʋ Sodɔm, ɛn e ya "le 'o laabʋ "nyian Ezipti. Minnun 'ka 'wɩlɛ "man -e 'o min "fli zɩɛ o wʋ dɩ. 'Lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji 'nɔn 'ta o pa -nanjɛnlɛ yi -tʋdʋ yaaga 'e 'ta le 'e -bu. 10 -Wee -kadɩ bɛ, -a 'wɩ 'trɛda 'nɔn pɛɛnɔn 'ci nran. O ci "nran 'e 'ciɩla "da, ɛn waa -ci "yinun drɛ 'o cin lɛ. Kɔɔ min "fli zɩɛ o 'tɛ 'pa 'trɛdanɔn da "kaga.
11 Zɩ yi yaaga 'e 'ta le 'e -bu zɩɛ e ciɩ bɛ, lei nɛn e 'belidɩ -nɔan "min lɛ bɛ, Bali -a 'pa -sia 'yee 'wɩ vɩnɔn "fli 'bɔ lɛ. E wlala o ji ɛn o wluan lou 'o 'cɛin -da. -A -nan nɛn minnun nɛn o ya 'wɩ zɩɛ -a -nan yɩnan bɛ, nyɛn -dan o cɛɛn. 12 Ɛn o wei 'plɛblɛ 'tʋ 'man laji. Wei zɩɛ yaa 'vɩ Bali -le 'wɩ vɩnɔn "fli zɩɛ -wlɛ 'nan: «'Ka 'ta 'an 'va lou 'gʋ!» -A -nan nɛn o wluandɩ 'sia "lolu -koei 'va te o 'nanmannɔn -a -nan ye.
13 Tʋ 'bɔ 'lein zɩɛ -a wlu bɛ, 'trɛ 'nyɔɔndɩ 'sia 'kpa tɩglɩ. 'Fla zɩɛ -te waa cɛɛn 'e cin man -fu bɛ, -a 'fʋɩ 'tʋ -nan -nyan "fo. Min -kpi 'sɔravli (7.000) 'bɛ kaa 'wɩ zɩɛ -a -ji. Min -mienun nɛn o -fʋ bɛ, nyɛn o cɛɛn 'wlidɩ, -a -nan nɛn o wɩɩ "man "mɛn 'nan Bali nɛn laji lou "bɛ, -yɛɛ cɩ o da.
14 'Wɩ yɩdɩ "flizan "sia -nyannan, 'pian 'ka drɛ "yi -a yaagazan 'bɔla 'kogo.
'Bei 'sɔravlizan wɩɩ ɛn 'wɩ yɩdɩ yaagazan 'e pou 'sia
15 "Bɛ -sru ɛn Bali -le 'pasiazan 'sɔravlizan 'yee 'bei fɛɛn. -A -nan nɛn weinun 'wɩdɩ 'sia laji 'kpa 'plɛblɛ. Waa 'vɩ 'nan:
«Mingɔnnɛn trɛ pɛɛnɔn nɛn
'trɛda bɛ o drɛ "mɛn 'kʋ 'san Bali -le vɛ -a,
ɛn o drɛ -a -pɩ Zozi Crizi -le vɛ -a.
E mingɔnnɛn -ble "da 'li 'trilii.»
16 Min cejenun -yɔ -tʋ 'wlɛ sinjɛn nɛn 'o -nyrandɩ 'wee mingɔnnɛn pɛinnun da Bali 'lɛ bɛ, o blula 'o 'kɔlɛ "nɛn ɛn o Bali 'bɔ. 17 Waa 'vɩ 'nan:
«'Kʋ "tɩ Bali, kʋi muo -fɔa.
Yiɛ cɩ 'kʋ 'san -a,
ɛn 'plɛblɛ pɛɛnɔn a 'yie vɛ -a.
I ya -nan 'li 'e 'cɛn,
ɛn i ya -nan cɛɛgʋ yi -a.
I 'yie 'plɛblɛ -dan ci kɔɔn,
ɛn 'bɛ nɛn 'gʋɛ
i ya mingɔnnɛn -a fɛ pɛɛnɔn da.
18 'Lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji 'nɔn 'ka 'i wei manlɛ "yi "dɩ,
-yee "wɛan 'yie nyran -blɩ tʋ 'bɔ o va.
Ɛn "nyian bɛ,
minnun pɛɛnɔn nɛn o kaa bɛ,
-wee tin 'badɩ 'bɔ.
'I 'sunɔn nɛn 'i 'lewei vɩnɔn 'a bɛ,
'lee 'yie minnun bɛ,
'lee minnun nɛn o 'yra -tɛa 'i man bɛ,
o -ko 'pa tʋ 'bɔ.
-Te e ya 'i -sruzan "wɛnnɛn 'a oo,
ɛn -te e ya 'i -sruzan -dan a oo,
o -ko 'pa tʋ 'bɔ.
Ɛn "nyian bɛ,
minnun nɛn o 'trɛda srɛ 'trilii bɛ,
o -nan -nyan tʋ 'bɔ.»
19 -A -nan nɛn Bali -pan 'kɔn nɛn laji bɛ, Bali -a 'lɛ 'sʋ. Ɛn an Bali -le 'cezu nɛn -yee -pei -tɔ wɩnun cɩ -ji bɛ -a 'yɩ. Ɛn laa 'e 'wlei -wlei -fɔdɩ 'sia, te laa -paan -klunman, te 'trɛ 'nyɔɔnman, te lalo -sɛanla 'kpa 'plɛblɛ.