12
Lɩmɔn -tʋ 'lee -mlɛngan -dan
Ɛn 'lɛbo "fɔ wɩ -dan tʋ drɛ laji. 'Wɩ zɩɛ -nyrɛn 'gʋ: Lɩmɔn -tʋ nɛn, yidɛ -a man 'si 'e pɛɛnɔn bɛ, -a cɛin "fli "a 'e 'tɔdɩ mlɛn da, ɛn -siga kle "nɛn mlɛn crɛn a "man 'sɔravli "bɛ, e ya 'e wʋdɩ -a -wulo -man. Lɩ zɩɛ -a -pɔn a 'e man, ɛn e -fɔ -srunan, -yee "wɛan e -paandɩ 'sia.
Zɩ e -paandɩ 'sia bɛ, ɛn 'lɛbo "fɔ wɩ pee drɛ laji. 'Wɩ zɩɛ -nyrɛn 'gʋ: -Mlɛngan nɛn, e ya -dan, ɛn e ya 'tɛndɛn. -A -wulo a "da 'sɔravli, ɛn -a 'bei a "da "fu, ɛn -siga kle "a 'e wʋdɩ -a -wulo 'sɔravli 'bɔ man. Mlɛn crɛn pɛɛnɔn nɛn Bali o cɛɛn 'e cin man yaaga bɛ, -mlɛngan zɩɛ -a wei -a 'fʋɩ 'tʋ wɛɛn 'trɛda. -A -nan nɛn -mlɛngan pli lɩ zɩɛ -a man, 'nan -te e cɛɛn 'nɛn 'yadɩ man bɛ -e 'e 'nɛn 'bɔ 'blɩ. Kɔɔ 'nɛn zɩɛ -a 'bɔ nɛn Bali -a 'pla 'nan -yɛɛ -taa "mingɔnnɛn -blɩlɛ 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji 'nɔn da "fo. Lɩ zɩɛ e 'nɛn 'bɔ 'ya -klɔnmɔn -a, ɛn Bali -kʋ -a 'e "srɔn. 'Wɩ 'kpa nɛn, e ya Bali -le mingɔnnɛn pɛin "srɔn, -mlɛngan 'ka -kɔlalɛ -a -blɩdɩ -a dɩ. -A -nan nɛn lɩ 'bɔ flan 'sia, ɛn e -kʋ "bui "da zia. E -kʋ fɛnan nɛn Bali -a man drɛ -a yɔɔnan -a bɛ -a -nan. Fɛ zɩɛ -a -nan nɛn waa 'lɛ 'bʋ 'trilii yi -kpi tʋ yi -yaa 'fiili 'e 'ta le yi -fuba 'shɛɛdʋ (1.260).
Bali -le 'pasianɔn 'kuli -tɔ Satan man ɛn waa klɩ
-Kuli 'sʋ laji. Bali -le 'pasiazan nɛn waa laabo Mishɛl bɛ, o 'vale 'yee 'pasianɔn 'a, o -kuli -tɔ -mlɛngan man. Ɛn -mlɛngan 'lee 'yee 'pasianɔn -a -tan 'o 'vale waa. 'Pian zɩ -mlɛngan -pɛ 'ka 'sɔlɛ -kuli -a dɩɛ, ɛn 'o 'vale 'yee 'pasianɔn 'a o -nyrannan 'ka yɩlɛ "nyian laji dɩ. -A -nan nɛn Bali -le 'pasianɔn o -pin laji, ɛn o 'ta 'tɔ o pɛɛnɔn man 'trɛda. -Mlɛn nɛn e blamin see paa 'li bɛ, -a 'bɔ nɛn. Waa laabo Bali 'nanmanzan, ɛn waa laabo "nyian Satan. -Yɛɛ 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ "paa 'trɛda blamin lɔ.
10 "Bɛ -sru ɛn an wei 'plɛblɛ 'tʋ 'man laji. Wei zɩɛ yaa 'vɩ 'nan:
«'Bɛ nɛn 'gʋɛ,
tʋ nɛn -kaa "tɩ Bali min "sia 'wɩ 'ji bɛ, e 'bɔ.
E 'yee 'plɛblɛ 'ci kɔɔn,
ɛn yaa -ci kɔɔn 'nan
'yɛɛ cɩ mingɔnnɛn -a.
Ɛn e 'plɛblɛ 'nɔn
'e 'pɩ Zozi Crizi lɛ
'nan 'e mingɔnnɛn -blɩ fɛ pɛɛnɔn da.
'Wɩ 'kpa nɛn 'wɩnun zɩɛ -a,
kɔɔ o Satan -pin laji.
Ya'a 'kɔlaman "nyian -tɔdɩ -a Bali 'lɛ,
-e 'e 'wɩ 'tɔ -kaa "bʋɩ
'lee -kaa "blu Zozinɔn man dɩ.
'Wɩ zɩɛ -a 'bɔ nɛn
yaa dra 'e 'cɛn bodrun funnin,
ɛn waa 'le 'tɔ -yrɔ 'siɛn.
11 Ɛn "nyian bɛ,
Bali -le 'wɩ nɛn
waa 'vɩ minnun lɛ bɛ,
'lee Bali -le 'bla nyɛn nɛn,
e -sran bɛ,
-yee "wɛan -kaa "bʋɩ
'lee -kaa "blu Zozinɔn Satan klɩ.
Wa'a "klanlɛ -kadɩ lɔ
'wee yi -tɛradɩ Zozi da -ji dɩ.
12 'Wɩ zɩɛ -yee "wɛan bɛ,
laji fɛnun 'lee 'ka pɛɛnɔn nɛn
ka -nyɛanla 'nan nun bɛ,
'ka 'ci 'e "nran!
'Pian 'trɛ 'lee jemie -le vɛ bɛ,
'wɩ -taa "bɔlɛ "wee "man,
kɔɔ Satan 'e yra 'pa o da.
'Bli a 'e 'fɔdɩ "ji -dan,
kɔɔ yaa -tɔa
'nan 'yee tʋ 'ka "nyian -fʋlɛ "kaga "dɩ.»
13 Zɩ -mlɛngan -a 'yɩ 'nan laji si a 'e 'lɛ wʋdɩ 'e 'lɔ bɛ, -a -nan nɛn e sɔɔnla lɩmɔn nɛn e 'nɛn 'ya -klɔnmɔn -a bɛ -a -sru. 14 'Pian lɩ zɩɛ, Bali kɔɛbo -pɛ "jɛ -dandan "fli "nɔn -yrɛ, 'nan -e 'e 'kʋ "bui "da, fɛnan nɛn Bali 'bɔ -a 'pla -yrɛ "bɛ -a -nan. Fɛ zɩɛ -a -nan nɛn waa 'lɛ 'bʋ 'trilii lɛ yaaga 'e 'ta le 'e -bu, ɛn -mlɛngan 'ka -kɔlalɛ -a man yɩdɩ -a dɩ. 15 Tʋ zɩɛ -a man bɛ -mlɛngan 'yi bɔladɩ 'sia 'e 'le te e "yro, 'nan -e 'yi 'bɔ 'e -kʋ lɩ zɩɛ -a. 16 'Pian 'trɛ 'pa lɩ zɩɛ -a va. E 'lɛ 'sʋ, ɛn 'yi nɛn e 'bɔla -mlɛngan 'le bɛ, e -sɛn "ji 'e pɛɛnɔn. 17 -A -nan nɛn 'bli 'fɔ -mlɛngan -ji lɩ zɩɛ -a man -wlidɩ. -Yee "wɛan e -kuli -tɔ 'siɛn lɩ zɩɛ -a kluda 'nɔn man. Minnun nɛn o 'ta wʋla Bali wei da, ɛn o -tɔ 'wɩnun nɛn Zozi 'a -ci 'si -wlɛ "bɛ -a da bɛ, -wɛɛ cɩ lɩ zɩɛ -a kluda 'nɔn 'a.
Satan -wi -tʋ 'pa 'sia 'trɛda
18 "Bɛ -sru ɛn -mlɛngan 'bɔ 'kʋ jemie man.