13
-A -nan nɛn an -wi -tʋ 'yɩ, te e ya bɔlanan jemie -va. -Wi zɩɛ -a 'bei a -fu, ɛn -a -wulo a 'sɔravli. Ɛn -siga kle "a 'e wʋdɩ -a 'bei pɛɛnɔn man. Ɛn "nyian bɛ 'tɔnun nɛn e ya Bali sɛɛ wʋdɩ -a bɛ, e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ -a -wulonun 'bɔ man. E ya "le 'nan kɔanɛn 'le 'wɩ 'zʋ. -A cɛinnun a -dandan, ɛn -a srɔɛn a 'e trʋdɩ. Ɛn -a 'le a "le -jra 'le 'zʋ. -Mlɛngan 'yee 'plɛblɛ 'nɔn -wi zɩɛ -yrɛ, ɛn e 'yee mingɔnnɛn pɛin 'bɔla -yrɛ 'nan 'e mingɔnnɛn -blɩ "da. -Wi 'bɔ zɩɛ -a -wulo -tʋ tuo 'plɛblɛ, 'pian -a mlɔn "a 'e 'nyandɩ, -a "pa 'ji "tun "nɛn -nan. 'Wɩ zɩɛ e 'trɛdanɔn pɛɛnɔn 'lɛbo "fɔ, -yee "wɛan o sɔɔnla -a -sru. -A -nan nɛn o pɛɛnɔn 'o "po sɔɔn -mlɛngan zɩɛ -a wlu, ɛn waa 'bɔ, kɔɔ -yɛɛ 'plɛblɛ 'nɔn -wi lɛ. Ɛn o pɛɛnɔn 'o "po sɔɔn "nyian -wi 'bɔ 'wlu, ɛn waa 'bɔ -a vɩdɩ -a 'nan: «Min -tʋ 'ka 'kɔlaman -e 'e 'fli -kɔɔn -wi 'gʋɛ -a man dɩ. Ɛn min -tʋ 'ka 'kɔlaman -a 'klɩdɩ -a dɩ.»
-Si a e 'lɛ 'sʋdɩ -wi zɩɛ -yrɛ -e 'e 'fli 'sia -dandan, ɛn "nyian -e 'e 'wɩ Bali man -wlidɩ. -Si a 'e 'nɔndɩ -yrɛ mlɛn -fuba sinjɛn 'wlɛ "fli (42) 'wlu. -Yee "wɛan nɛn e Bali "srɔndɩ 'sia. E wɩɩ Bali man -wlidɩ, ɛn e wɩɩ fɛnan nɛn Bali -nyɛanla bɛ -a man -wlidɩ, ɛn e wɩɩ minnun nɛn o -nyɛanla laji bɛ o man -wlidɩ. Ɛn -si a 'e 'lɛ 'sʋdɩ "nyian -wi zɩɛ -yrɛ -e 'e Bali -le minnun 'klɩ -kuli -a. Ɛn "nyian -si a 'e 'nɔndɩ -yrɛ -e 'e mingɔnnɛn -blɩ 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'jinɔn da. -Yee "wɛan nɛn 'trɛdanɔn pɛɛnɔn 'o "po sɔɔn "wlu ɛn waa 'bɔ. 'Pian Bali -le minnun 'ka "o "drɛlɛ dɩ. Kɔɔ Bali o 'tɔ 'crɛn -tɛ min 'beli 'fluba 'ji 'vaa ɛn Bali 'trɛ drɛ. 'Fluba zɩɛ Bali -le 'bla nɛn waa 'nɔn 'sraga -a bɛ, e ya -yee vɛ -a.
Min nɛn 'wɩ man "trɔɛn "cɩ -a -wulo -man bɛ, -a san 'e "trɔɛn "tɔ 'wɩ nɛn an "ta -a ve 'gʋɛ -yrɛ! 10 Min nɛn Bali -a 'pla 'nan 'e 'pʋ 'kɔn 'blɩ bɛ, e -pʋ 'kɔn 'ble. Ɛn min nɛn Bali -a 'pla 'nan 'e 'ka -kuli 'tan sɛn "nɛn "bɛ, waa -tɛa -kuli 'tan sɛn -a. -Yee "wɛan nɛn e ya "le Bali -le minnun -pɔan 'e 'sɔ. Te -wee yi -tɛradɩ Bali da 'le 'e 'tɔ dɩ!
Satan -wi pee 'pa 'sia 'trɛda
11 "Bɛ -sru ɛn an -wi pee 'yɩ, te e ya bɔlanan 'trɛ 'ji. -Wi zɩɛ -a 'bei a "fli, ɛn o ya "wɛnwɛnnɔn "le 'bla 'nɛn 'bei 'le 'wɩ 'zʋ. 'Pian -a wei min -tɛa "klan -a "le -mlɛngan wei -le 'wɩ 'zʋ. 12 -Wi tɛdɛ nɛn -a -wulo -tʋ tuo 'plɛblɛ, ɛn -a mlɔn 'bɔ 'nyan bɛ, e 'yee 'plɛblɛ pɛɛnɔn 'nɔn -wi "flizan zɩɛ -yrɛ. -A -nan nɛn e -tɔ 'trɛdanɔn pɛɛnɔn man -sa -a, 'nan 'o "po -sɔɔn -wi tɛdɛ wlu -e 'o bɔ. 13 E 'lɛbo "fɔ wɩnun -dandan drɛ, e 'tɛ 'si laji minnun pɛɛnɔn yiɛ man, ɛn yaa -sran 'trɛda. 14 'Lɛbo "fɔ wɩnun nɛn -wi tɛdɛ -a -si -nɔn -yrɛ 'nan 'e drɛ bɛ, -a 'bɔ 'a nɛn e kɔla 'trɛdanɔn 'ci srɛdɩ -a. Yaa 'vɩ -wlɛ 'nan, -wi nɛn waa tuo sɛn -a ɛn ya'a 'kalɛ dɩɛ, 'o -a min yiba "nyaan. 15 Ɛn -wi tɛdɛ -a -si -nɔn -yrɛ "nyian 'nan, 'e 'belidɩ -nɔn min yiba 'bɔ lɛ. Zɩ yaa drɛ bɛ, ɛn min yiba 'bɔ 'wɩdɩ 'sia. Ɛn minnun nɛn wa'a 'o "po -sɔɔnlɛa "wlu -e 'o bɔ dɩɛ, min yiba 'bɔ o tɛɛ. 16 Yaa drɛ ɛn min -tʋdʋ pɛɛnɔn plɔ 'pla 'o 'pɛ "yi "man, -te 'bɛ "cɛɛ dɩɛ waa 'pla 'o nyrɛnbɔn da. -E 'e 'sia min -dan man, 'lee min nɛn e 'ka -dan dɩɛ -a man, 'lee fɛzan man, 'lee 'yalɛ -tɛzan man, 'lee min nɛn e ya nɔan -a bɛ -a man, 'lee min nɛn e 'ka nɔan -a dɩɛ -a man, o pɛɛnɔn plɔ zɩɛ -a 'pla 'o man 'tredre.
17 Min oo min nɛn plɔ zɩɛ e ya "man "bɛ, -a san -kɔlaman fɛnun 'lɔdɩ -a, ɛn -a san -kɔlaman fɛnun -tandɩ -a. 'Pian min nɛn plɔ 'ka "man "dɩɛ, ya'a 'kɔlaman -e "e "drɛ dɩ. -Wi 'bɔ 'tɔ nɛn waa 'pla 'o man. -Te 'bɛ "cɛɛ dɩɛ, waa 'tɔ 'bɔ 'fluba 'wlɛ -tʋdʋ -tɛ 'e cin da, ɛn waa crɛn -tɛ 'o man. Kɔɔ -a 'tɔ 'crɛn 'fluba 'wlɛ 'tʋ "we fɛ "nrɔndɩ -a, ɛn -a -tʋ "we fɛ "nrɔndɩ -a.
18 'Wɩ 'tɔdɩ -a nɛn min -kɔlaman 'wɩ zɩɛ -a -ci mandɩ -a. -Yee "wɛan min nɛn e 'wɩ -tɔa "bɛ, 'e -wi zɩɛ -a 'tɔ 'crɛn 'fluba 'wlɛ -tʋdʋ -tɛ 'e cin da, -e 'e -tɔ. E -tiala min 'tɔ 'le vɛ -a. Ɛn -a "nɛn "nɛn 'gʋ, e ya -yaa 'shɛɛdʋ -fuba 'shɛɛdʋ 'wlɛ 'shɛɛdʋ (666).