14
Minnun nɛn Bali -le 'bla o 'si 'wɩ 'ji bɛ o "dre "fɔ
"Bɛ -sru ɛn an Bali -le 'bla 'yɩ 'e 'tɔdɩ pɔn nɛn waa laabo Ziɔn bɛ -a da. Pɔn zɩɛ e ya Zeruzalɛm fla yei. Min -kpi yaa tʋ 'e 'ta le min -fuba sinjɛn 'wlɛ sinjɛn (144.000) a 'o 'tɔdɩ -a "srɔn. Bali -le 'bla 'tɔ 'lee -a "tɩ 'tɔ a 'e 'crɛn -tɛdɩ o pɛɛnɔn nyrɛnbɔn da. Ɛn an wei -tʋ -klundɩ 'man laji. E wɩɩ "le 'nan 'yi -dan 'bɛ cɩ 'yrʋnan, ɛn e wɩɩ "nyian "le 'nan laa -paan 'bɛ wɩɩ 'plɛblɛ. Ɛn e wɩɩ "nyian 'nɔnnɔn "le 'nan "dre "nɛn min "kaga "cɩ -a -fɔnan -gɔɛdi -ji. Bali -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ, o ya 'o 'tɔdɩ Bali -le mingɔnnɛn pɛin 'lee min cejenun 'lee fɛnun sinjɛn bɛ o 'lɛ, ɛn o "dre zɩɛ -a -fɔa. Min -tʋ 'ka 'kɔlaman -e 'e "dre 'bɔ -tranladɩ. 'Pian min -kpi yaa tʋ 'e 'ta le min -fuba sinjɛn 'wlɛ sinjɛn (144.000) bɛ, -wɛɛ -fɔa "sidɔ. Minnun nɛn Bali o 'si 'wɩ 'ji 'trɛda bɛ, o 'bɔ nɛn. 'Wɩ 'kpa, minnun zɩɛ Bali o 'si 'wɩ 'ji 'nan -e 'o 'kɔn Bali -le vɛ -a, ɛn "nyian -e 'o 'kɔn Bali -le 'bla 'le vɛ -a. Te o ya "le 'nan fei fɛ 'wlɛ tɛdɛ nɛn waa -nɔan Bali lɛ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. Fɛnan pɛɛnɔn nɛn Bali -le 'bla 'ko bɛ, te o -ciala -a -sru. Minnun zɩɛ wa'a lɩmɔn -tɔlɛ dɩ. Wa'a 'o 'fli "tri "tɔlɛ Bali 'lɛ nyinnandɩ -a lɩmɔn -sru "dɩ. Wa'a 'wlu -tʋwli "sɛnlɛ "fo "dɩ. Ɛn 'tɔ 'tʋ 'ka 'e 'padɩ o man dɩ.
Bali -le 'pasianɔn yaaga 'wɩ 'pla minnun lɛ
"Bɛ -sru ɛn an Bali -le 'pasiazan -tʋ 'yɩ, te e ya 'sʋnan laji. 'Wɩ 'nɔnnɔn nɛn ya'a 'li srɛman "fo "dɩɛ, -a vɩdɩ -a nɛn e ya ciɩnan 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji minnun 'lee minnun nɛn o wei -tʋdʋ pɛɛnɔn -fɔa "bɛ -wlɛ. Yaa 'vɩ wei 'plɛblɛ 'ji 'nan: «'Ka yiɛ 'e 'nan Bali man, ɛn 'ka Bali 'bɔ 'tɔ drɛ -dan! Tʋ nɛn e 'trɛdanɔn 'le tin "baa bɛ e 'bɔ. Bali nɛn e 'trɛ 'lee la 'lee jemie 'lee 'yi pɛɛnɔn drɛ bɛ, 'ka "po sɔɔn "wlu -e 'ka bɔ.»
Bali -le 'pasiazan "flizan sɔɔnla -a tɛdɛ -sru "nyian, te yaa ve 'nan: «Babilɔn -nan -nyan. Babilɔn -dan nɛn e -tɔ 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'jinɔn man -sa -a 'nan 'o 'si Bali -sru "bɛ, -a -nan -nyan.»
Ɛn Bali -le 'pasiazan yaagazan sɔɔnla -a "flizan -sru "nyian, te yaa ve wei 'plɛblɛ 'ji 'nan: «Min oo min nɛn 'e "po sɔɔnla -wi nɛn waa min yiba drɛ bɛ -a wlu ɛn yaa 'bɔ bɛ, Bali 'wɩ "nɛn -kɔɔnman -a san lɛ. Min nɛn 'e "po sɔɔnla -a min yiba 'bɔ wlu ɛn yaa 'bɔ bɛ, Bali 'wɩ "nɛn -kɔɔnman "nyian -a san lɛ. Ɛn "nyian bɛ min nɛn e plɔ 'pla 'e nyrɛnbɔn da, -te 'bɛ "cɛɛ dɩ yaa 'pla 'e 'pɛ -man bɛ, Bali 'wɩ "nɛn -kɔɔnman -a san lɛ. 10 Bali nyran -ble minnun zɩɛ o va 'plɛblɛ. O -taa 'o yra yɩlɛ -wlidɩ 'tɛ 'va. -Kɔlɛ nɛn e 'lɛ "sia bɛ e -kɔan "va. Bali -le 'pasianɔn 'saun nɛn laji bɛ 'lee Bali -le 'bla yiɛ man nɛn 'wɩ zɩɛ e dra. 11 O -taa 'o yra yɩlɛ bodrun funnin 'tɛ zɩɛ -a va, te -a -koei "ko laji 'li 'trilii. Ɛn -wee yra yɩdɩ 'leda "ka "dɩ.»
12 'Wɩ zɩɛ -yee "wɛan nɛn e ya "le Bali -le minnun -pɔan 'e 'sɔ. Te 'o 'ta wʋladɩ Bali -le -pei da 'le 'tɔ dɩ, ɛn te -wee yi -tɛradɩ Zozi da 'le 'e 'tɔ dɩ!
13 "Bɛ -sru ɛn an wei -tʋ 'man laji. E 'nan 'mɛn 'nan: «'I 'wɩ 'gʋɛ -a crɛn -tɛ! Minnun nɛn o -fʋ yi -tɛranan Minsan da ɛn minnun o tɛɛ bɛ, 'bɛ nɛn 'gʋɛ tʋ nɛn Bali -le -fɛa dra -wee vɛ -a bɛ 'e 'bɔ.»
Ɛn Bali lei 'saun -a 'vɩ "nyian 'nan: «'Wɩ 'kpa, o "flian 'wee 'nyranman 'padɩ -a, kɔɔ 'wɩ "yinun nɛn waa drɛ bɛ, -a "nɛn "blɩdɩ 'bɔ.»
Bali 'trɛdanɔn 'le tin 'badɩ pou "siala 'kɔ?
14 "Bɛ -sru ɛn an "lolu -koei 'fuvu 'yɩ laji. Fɛ -tʋ a 'e -nyrandɩ "lolu -koei zɩɛ -a da, e ya "le Blamin -pɩ -le 'wɩ 'zʋ. -Siga kle "a 'e wʋdɩ -a -wulo -man, ɛn fɛ -tʋ nɛn o 'saa -tɛa "a "bɛ e ya -yrɔ. Fɛ zɩɛ -a 'lɛ a "man 'kpa tɩglɩ. 15 -A -nan nɛn Bali -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ -a -tʋ 'bɔla Bali -pan 'kɔn 'bɔ 'ji, ɛn e paan 'kpa 'plɛblɛ min nɛn 'e -nyrandɩ "lolu -koei "da bɛ -yrɛ. Yaa 'vɩ 'nan: «'I 'yie 'saa 'tɛvɛ 'si -e 'i 'saa 'tɛdɩ 'sia! 'Saa 'tɛ tʋ 'bɔ, kɔɔ 'saa pɛɛnɔn tran 'trɛda.» 16 -A -nan nɛn min nɛn 'e -nyrandɩ "lolu -koei "da bɛ, e 'trɛda 'saa pɛɛnɔn 'tɛ.
17 "Bɛ -sru ɛn -a pee 'bɔla "nyian Bali -pan 'kɔn 'bɔ nɛn laji bɛ, -a -ji. 'Saa 'tɛvɛ nɛn -a 'lɛ a "man 'kpa bɛ -a -tʋ a "nyian -yee 'lɔ.
18 Ɛn Bali -le 'pasianɔn 'bɔ nɛn laji bɛ, -a -tʋ nɛn -te e 'wɩ 'vɩ 'tɛ lɛ yaa dra bɛ, e 'si Bali -pan "davɛ va zia. E paan 'kpa 'plɛblɛ Bali -le 'pasiazan nɛn 'saa 'tɛvɛ 'lɛ 'lɛa a -yrɔ "bɛ -yrɛ. Yaa 'vɩ 'nan: «'I 'yie 'saa 'tɛvɛ 'si -e 'i rɛzɛn 'blʋ "cɛɛndɩ 'sia! Kɔɔ rɛzɛn yiba pɛɛnɔn nɛn rɛzɛn fei bɛ o 'blʋ tran.» 19 -A -nan nɛn Bali -le 'pasiazan zɩɛ e rɛzɛn yiba pɛɛnɔn 'bɔ 'nan. Ɛn yaa -sɛn fɛnan nɛn o rɛzɛn "blo "bɛ -a -nan. Zɩ Bali -le nyran -blɩdɩ -taa "drɛlɛ zɩɛ. 20 O -taa "minnun -tɛɛlɛ -e 'o o pɔlɛ "bʋ. O nyɛn "yro "le 'yi ba -le 'wɩ 'zʋ. E -ko -trilii e bɔa kilo -ya yaaga da, ɛn -a klu trʋdɩ bɔa -mɛnliɛ -tʋ.