15
Bali 'wɩ "nɛn "nyranman -kɔɔnman 'trɛdanɔn lɛ 'kɔ?
"Bɛ -sru ɛn an 'lɛbo "fɔ wɩ -dan 'yɩ "nyian laji. An Bali -le 'pasianɔn 'sɔravli 'yɩ. Bali o 'pla 'nan -wɛɛ 'wɩ "nɛn "nyranman -kɔɔnman 'trɛdanɔn lɛ. -A -tʋ 'yee vɛ -kɔɔnman, "bɛ -sru -e -a -tʋ 'e 'yee vɛ -kɔɔn. Bali -le nyran -blɩdɩ -nyranman 'leda nɛn zɩɛ.
Ɛn an fɛ -tʋ nɛn e ya "le jemie -le 'wɩ 'zʋ bɛ -a 'yɩ "nyian. 'Pian e ya 'e siadɩ "da, ɛn 'tɛ a "va. Ɛn "nyian bɛ, an minnun 'yɩ. Minnun zɩɛ -wɛɛ 'ka 'o "po -sɔɔnlɛa -wi nɛn waa min yiba drɛ bɛ -a wlu dɩ, ɛn -wɛɛ 'ka 'o "po -sɔɔnlɛa -a min yiba 'bɔ 'wlu dɩ, ɛn -wɛɛ 'ka -wi 'bɔ 'tɔ 'crɛn -tɛlɛ 'o man dɩ, ɛn -wɛɛ 'ka "nyian -wi 'bɔ 'tɔ 'crɛn 'fluba 'wlɛ 'tʋdʋ -tɛlɛ 'e cin da, -e 'o 'pla 'o man dɩ. O ya 'o 'tɔdɩ jemie 'bɔ da lou. Bali "dre "fɔ "davɛ nɛn e ya "le -gɔɛdi -le 'wɩ 'zʋ bɛ, -a -nɔn o pɛɛnɔn lɛ. Ɛn o "dre "nɛn Moizi nɛn Bali 'suzan 'a bɛ yaa 'pa bɛ, -a -fɔdɩ 'sia. "Dre zɩɛ e ya "nyian Bali -le 'bla 'le "dre "a. Waa -fɔa 'nan:
«Bali, yiɛ cɩ 'kʋ 'san -a,
ɛn 'plɛblɛ pɛɛnɔn 'san nɛn 'yia,
'i drɛ 'wɩnun a -dandan,
ɛn o ya 'lɛbo "fɔ wɩnun -a.
Yiɛ cɩ 'kʋ 'san -a
ɛn 'plɛblɛ pɛɛnɔn 'san nɛn 'yia.
-Si tɩglɩ nɛn yia -kɔɔnman minnun lɛ,
ɛn -yɛɛ cɩ -a 'kpa -a.
Yiɛ cɩ mingɔnnɛn -a
'lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji 'nɔn da.
-Tɩɛ 'ka 'klanman 'i 'lɔ dɩ?
Ɛn -tɩɛ 'ka 'i 'tɔ -dan 've dɩ?
-A san "ka "fo "dɩ.
Kɔɔ yiɛ cɩ 'saun 'i -tʋwli.
'Lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji 'nɔn
'o "po -sɔɔnmlan 'i 'wlu -e 'wei bɔ.
Kɔɔ o -taa -a -tɔlɛ 'nan
'wɩnun nɛn o cɩ tɩglɩ bɛ,
-nyrɛn yia dra.»
"Bɛ -sru, ɛn an Bali -pan 'kɔn 'yɩ 'e 'lɛ 'sʋdɩ laji, te -tandan yra 'e -trɔadɩ fɛnan 'saunzaun 'kpa -nan. Ɛn Bali -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ, an o 'sɔravli 'yɩ bɔlanan -tandan zɩɛ -a -ji. -Wɛɛ "ta -daa 'wɩ "nɛn "tʋdʋ 'sɔravli -kɔɔnlɛ 'trɛda 'nɔn lɛ 'gʋ. Sɔ 'fuvu 'yrɩyrɩ nɛn 'e wʋdɩ o da, ɛn -tiɛn 'kɔlɛ nɛn e ya -siga -a bɛ, -a 'bɔ nɛn 'e 'tɔdɩ o kugu da. -A -nan nɛn fɛnun sinjɛn nɛn Bali 'lɛ bɛ, -a -tʋ -siga 'kulenɛnnun -nɔn Bali -le 'pasianɔn 'sɔravli 'bɔ lɛ. Yaa -nɔn o pɛɛnɔn lɛ 'sɔravli. Ɛn 'kulenɛnnun zɩɛ, Bali nɛn -a yiɛ a "man 'li 'trilii bɛ, -yee nyran -blɩdɩ nɛn -a pɛɛnɔn 'ji. 'Nun tɔɔn ɛn Bali -le 'plɛblɛ 'lee -yee -dan -le "wɛan bɛ, 'tɛ -goei Bali -pan 'kɔn 'bɔ 'ci 'si. -Te Bali -le 'pasianɔn 'sɔravli zɩɛ wa'a tian 'cɛnlɛ 'wɩ "nɛn -kɔɔndɩ man 'trɛdanɔn lɛ dɩɛ, min -tʋ 'ka 'kɔlaman -e 'e -wla Bali -pan 'kɔn 'bɔ 'ji dɩ.