16
Bali -le 'pasianɔn 'sɔravli 'wɩ "nɛn kɔɔn 'trɛdanɔn lɛ
-A -nan nɛn an wei 'plɛblɛ 'tʋ 'man. Wei zɩɛ e wɩɩ Bali -pan 'kɔn 'bɔ 'ji, ɛn yaa 'vɩ Bali -le 'pasianɔn 'sɔravli "lɛ 'nan: «'Ka 'kʋ Bali -le nyran -blɩdɩ 'sɔravli "nɛn 'kulenɛnnun -ji 'labɛ -a -sran 'trɛda.»
Bali -le 'pasiazan tɛdɛ -kʋ ɛn e 'yee 'kulenɛn 'wun sɔɔn 'trɛda. -A -nan nɛn mlɔnnun -sɛn minnun nɛn -wi 'tɔ 'crɛn plɔ a o man ɛn 'o "po -sɔɔnmlan -wi zɩɛ -a min yiba 'wlu -e 'o bɔ bɛ o man. Mlɔnnun zɩɛ o ya "wlidɩ 'kpa ɛn o ya "nyian 'o 'lɛ 'sidɩ.
"Bɛ -sru ɛn -a "flizan 'kʋ, e 'yee vɛ -wun sɔɔn jemie -va. Jemie zɩɛ e 'nyin "le 'nan min -kadɩ nyɛn -le 'wɩ 'zʋ. -A -nan nɛn fɛnun pɛɛnɔn nɛn "va te o yiɛ a "man "bɛ, o kaa.
"Bɛ -sru -a yaagazan 'kʋ, ɛn e 'yee vɛ -wun sɔɔn 'yi banun 'lee 'yi kunun va. -A -nan nɛn o pɛɛnɔn lila nyɛn -a. Ɛn Bali -le 'pasiazan nɛn -te e 'wɩ 'vɩ 'yi lɛ yaa dra bɛ, maan wei 'man. Yaa 'vɩ 'nan:
«Bali, yiɛ cɩ Bali -a,
ɛn i ya -nan 'li 'e 'cɛn,
ɛn yiɛ cɩ 'saun.
'Yie 'wɩ "nɛn -kɔɔndɩ minnun lɛ bɛ,
e ya 'e 'nɔan da.
Kɔɔ o 'yie minnun tɛɛ
ɛn wei 'le 'wei vɩnɔn tɛɛ,
-yee "wɛan o tɛɛ nɛn yia 'wʋ bɛ,
yia drɛ 'e nɔan da.»
Ɛn an wei -tʋ 'man, e 'si Bali -pan "davɛ va zia. Wei zɩɛ e 'nan:
«'Kʋ "tɩ Bali,
yiɛ cɩ 'kʋ 'san -a,
ɛn yiɛ cɩ 'plɛblɛ pɛɛnɔn 'san -a,
ɛn 'yie tin -tɛdɩ min da bɛ,
'wɩ 'kpa, e ya 'e 'nɔan da.»
"Bɛ -sru Bali -le 'pasiazan sinjɛnzan -kʋ, ɛn e 'yee 'kulenɛn -wun sɔɔn yidɛ da. 'Nun tɔɔn Bali 'plɛblɛ 'nɔn yidɛ lɛ 'nan -yee 'bidɩ 'e minnun 'tɛ 'blɩ. -A -nan nɛn yidɛ 'bidɩ 'sia 'kpa 'plɛblɛ, ɛn e minnun 'tɛ 'blɩdɩ 'sia. Bali 'bɔ nɛn -yɛɛ cɩ 'wɩ "nɛn -kɔɔnnan minnun lɛ 'e 'bɔ 'a bɛ, waa "srɔndɩ 'sia, 'pian wa'a 'silɛ 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man -e 'o Bali 'tɔ -dan vɩ dɩ.
10 "Bɛ -sru Bali -le 'pasiazan 'sooluzan 'kʋ, ɛn e 'yee 'kulenɛn 'wun sɔɔn -wi nɛn waa min yiba drɛ bɛ -yee mingɔnnɛn pɛin -da. 'Nun tɔɔn klun -trɔa -wi 'bɔ 'le mingɔnnɛn trɛda "fo. Ɛn minnun 'o yra yɩdɩ 'sia 'wlidɩ te o 'shɛ wʋʋman 'o nrɛn man. 11 Mlɔnnun nɛn o -sɛn o man bɛ, 'lee yra nɛn o cɩ -a yɩnan -wlidɩ "bɛ -yee "wɛan o Bali nɛn laji lou "bɛ -a "srɔndɩ 'sia. 'Pian wa'a 'o 'pɛ 'silɛ 'o drɛ wɩ -wlidɩnun -sru "dɩ.
12 "Bɛ -sru ɛn Bali -le 'pasiazan 'shɛɛdʋzan -kʋ, ɛn e 'yee 'kulenɛn 'wun sɔɔn 'yi -dan nɛn waa laabo Efra bɛ -a da. 'Nun tɔɔn 'yi zɩɛ 'e bee "ji, 'nan -e mingɔnnɛnnun nɛn o "sia yidɛ wluan "nan 'zia bɛ -wee -si 'e 'lɛ 'sʋ. 13 Ɛn an fɛ -wlidɩ yaaga 'yɩ. O ya "le 'nan yolunun -le 'wɩ 'zʋ. -A -tʋ 'bɔla -mlɛngan -dan 'le, ɛn -a -tʋ 'bɔla -wi nɛn waa min yiba drɛ bɛ -a 'le, ɛn -a -tʋ 'bɔla min nɛn e 'wlu -sɛan te yaa ve 'nan 'e ya Bali 'lewei vɩnan bɛ -a 'le. 14 -Yʋ -wlidɩnun nɛn o 'lɛbo "fɔ wɩnun dra bɛ o 'bɔ nɛn. O yaaga zɩɛ o -kʋ 'trɛda mingɔnnɛnnun cin yɩlɛ 'nan -e 'o 'man wʋʋ -kuli -tandɩ da. -Kuli zɩɛ waa -taan Bali man, yi -dan nɛn 'plɛblɛ pɛɛnɔn 'san Bali -a 'pla bɛ -a da.
15 'Ka 'ci "nrɔn 'wɩ nɛn Minsan -a 'vɩ bɛ -a da. Yaa 'vɩ 'nan: «'Mɛn -tadɩ dra kligli. E dra "le crinzan -le vɛ 'zʋ, ma'an yi paa dɩ. Min nɛn -a yiɛ 'fʋ "man ɛn 'e 'man wʋʋ bɛ, Bali -le -fɛa a -a san man. 'Pian min nɛn ya'a 'e 'man wʋʋlɛ dɩɛ, an bɔa "man 'e plʋdɩ, -e 'yra 'e san -tɛ min pɛɛnɔn yiɛ man.»
16 -Yʋ -wlidɩ yaaga zɩɛ o 'trɛda mingɔnnɛnnun cin 'yɩ fɛnan nɛn waa laabo Ebre wei -ji «Armajedɔn» bɛ -a -nan.
17 "Bɛ -sru ɛn Bali -le 'pasiazan 'sɔravlizan 'kʋ, ɛn e 'yee 'kulenɛn 'wun sɔɔn fɛnan 'wein nɛn labli 'lee 'trɛ yei "bɛ -a va. 'Nun tɔɔn an wei 'plɛblɛ 'tʋ 'man Bali -pan 'kuin. Wei zɩɛ e 'si Bali -le mingɔnnɛn pɛin -va zia, ɛn yaa 'vɩ 'nan: «'Bɛ nɛn 'gʋɛ, e -nyan "mɛn "fo!» 18 Ɛn laa 'e 'wlei -wlei -fɔdɩ 'sia, ɛn laa -paan -klundɩ 'sia, ɛn 'trɛ 'nyɔɔndɩ 'sia 'kpa 'plɛblɛ. Zɩ Bali blamin sɔɔnla 'li 'trɛda bɛ, -a sʋman 'trɛ 'ka tian 'nyɔɔnlɛ dɩ. 19 Babilɔn 'fla -dan bɛ, e cɛɛn 'e cin man yaaga. Ɛn 'fla pɛɛnɔn nɛn 'trɛda bɛ, o -nan -nyan. Bali 'yee nyran -blɩdɩ -ci kɔɔn Babilɔn lɛ 'plɛblɛ, kɔɔ 'wɩ 'wlidɩnun nɛn yaa drɛ bɛ, -a -cin 'ka 'sanlɛ "ji "dɩ. 20 'Yi yei 'trɛnun pɛɛnɔn saan, ɛn pɔn -tʋ 'ka "nyian yɩlɛ 'trɛda dɩ. 21 Ɛn lalo 'wlɛ -dandan -srandɩ 'sia 'trɛda. -A 'wlɛnun cibɛn a -wlidɩ. -A -tʋ -kɔlaman e bɔa kilo -fuba 'soolu. Lalo nɛn e cɩ -srannan -wlidɩ zɩɛ, -yee "wɛan minnun Bali "srɔndɩ 'sia.