17
-Kɔnnɛn pɛɛnɔn -wɛɛzan -le 'wɩ
"Bɛ -sru ɛn Bali -le 'pasianɔn 'sɔravli "nɛn 'kulenɛnnun a -wlɔ "bɛ, -a -tʋ -ta 'wɩ tin 'balɛ 'mɛn. E 'nan: «'Wɩ nɛn e -taa "bɔlɛ Babilɔn man bɛ, 'i 'ta -e 'an -kɔɔn 'yiɛ! 'Fla zɩɛ e ya 'e 'tɔdɩ 'yi -dandannun "srɔn, ɛn e drɛ -kɔnnɛn pɛɛnɔn -wɛɛzan 'a. Mingɔnnɛnnun pɛɛnɔn nɛn 'trɛda bɛ, o -fɔ -a -sru. -Yee -kɔnnɛn -wɛɛdɩ 'bɔ zɩɛ e 'trɛda minnun pɛɛnɔn 'sianan, ɛn 'o 'fli -nɔn -yrɛ.»
E drɛ 'mɛn "le 'nan nyrin -tɛnan nɛn an cɩ. Ɛn Bali -le 'pasiazan zɩɛ e -kʋ 'maan "bui "da. An lɩmɔn -tʋ 'yɩ fɛ zɩɛ -a -nan. E ya 'e -nyrandɩ -wi 'tɛndɛn 'tʋ da. -Wi zɩɛ -a -wulo a 'sɔravli, ɛn -a 'bei a -fu. 'Tɔnun nɛn e ya Bali sɛɛ wʋdɩ -a bɛ, e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ -wi 'bɔ man. Ɛn sɔ 'tɛndɛn nɛn -a 'flɛ a bɛ -a 'bɔ nɛn lɩ zɩ -a da. Min -dandannun da sɔ nɛn. -Siga 'lee fɛnun nɛn -a 'flɛ a bɛ, e lɩ zɩɛ -a man 'si 'e pɛɛnɔn. Ɛn -siga 'kulenɛn a -yrɔ. 'Wɩ 'wlidɩnun nɛn yaa drɛ -kɔnnɛn -wɛɛdɩ -a bɛ e ya 'e fadɩ 'kulenɛn zɩɛ -a. 'Wɩ 'tʋ nɛn -a -ci a 'e yɔɔdɩ bɛ, e ya 'e 'crɛn -tɛdɩ lɩ zɩɛ -a nyrɛnbɔn da. E ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:
Mɛɛn cɩ Babilɔn -dan a.
Mɛɛn cɩ -kɔnnɛn -wɛɛnɔn pɛɛnɔn "bʋ "a.
Ɛn mɛɛn cɩ 'wɩ 'wlidɩ 'tɔ 'tʋdʋ pɛɛnɔn "bʋ "a.
An lɩ zɩɛ -a 'yɩ Bali -le minnun nɛn e o tɛɛ bɛ o nyɛn mlinnan, 'lee Zozi -srunɔn nɛn e o tɛɛ bɛ o nyɛn mlinnan. Ɛn yaa -tɛdɩ 'sia "le -wɛn -le 'wɩ 'zʋ. 'Wɩ zɩɛ yaan 'lɛbo "fɔ 'e ciɩla "da.
-A -nan nɛn Bali -le 'pasiazan zɩɛ, e 'nan 'mɛn 'nan: «-Mɛ "le "wɛan 'i 'lɛbo "fɔ? Lɩ nɛn yia 'yɩ 'labɛ, e ya 'wɩ yɔɔdɩ -tʋ -a, 'pian an -taa -a -ci vɩlɛ 'yiɛ. Ɛn -wi nɛn -a -wulo a 'sɔravli, ɛn -a 'bei a -fu te lɩ 'bɔ a 'e -nyrandɩ "da 'labɛ, e ya 'wɩ yɔɔdɩ -tʋ -a, 'pian an -taa -a -ci vɩlɛ 'yiɛ. -Wi nɛn i 'sia -a yɩnan 'gʋɛ, 'li te e ya, 'pian 'bɛ nɛn 'gʋɛ e "ka "nyian dɩ. Yi -tʋ bɔa "bɛ, -wi zɩɛ e bɔala -klu nɛn -a 'leda "ka "dɩɛ -a ji, -e Bali 'e -nan -nyan "fo. Tʋ zɩɛ -a man bɛ, minnun nɛn Bali 'ka o 'tɔ 'crɛn -tɛlɛ 'yee min 'beli 'fluba 'ji 'vaa ɛn e 'trɛ drɛ dɩɛ, -wi zɩɛ -a yɩdɩ o 'lɛbo -fɔa. Kɔɔ -wi zɩɛ, 'li te e ya, 'pian 'bɛ nɛn 'gʋɛ e "ka "nyian dɩ.
'Wɩ 'tɔdɩ -a nɛn min -kɔlaman 'wɩ zɩɛ -a -ci mandɩ -a.
-A -wulo 'sɔravli "nɛn yia 'yɩ 'labɛ, pɔn 'sɔravli "nɛn lɩ 'bɔ cɩ 'e -nyrandɩ "da "bɛ -nyrɛn. Pɔnnun zɩɛ o ya "le mingɔnnɛn 'sɔravli "le 'wɩ 'zʋ. 10 Mingɔnnɛnnun zɩɛ o 'soolu yiɛ 'ka "nyian "man "dɩ. 'Pian -a -tʋ a mingɔnnɛn -blɩnan cɛɛgʋ yi -a, ɛn -a -tʋ 'ka tian 'talɛ dɩ. -Te e -ta bɛ, ya'a mingɔnnɛn -ble tʋ "kaga 'wlu dɩ. 11 -Wi 'bɔ nɛn, e ya 'li, 'pian 'bɛ nɛn 'gʋɛ e "ka "nyian dɩɛ, -yɛɛ -taa "mingɔnnɛn 'sɔrazan 'a, -e Bali 'e -nan -nyan "fo. -Wi zɩɛ e ya "nyian mingɔnnɛn 'sɔravlinɔn 'bɔ 'va.
12 'Bei 'fu nɛn yia 'yɩ bɛ, mingɔnnɛn -fu nɛn waa. 'Pian wa'a tian mingɔnnɛn -blɩdɩ 'silɛa dɩ. Bali -taa -a -si -nɔnlɛ -wlɛ 'nan 'o mingɔnnɛn -blɩ 'o 'vale -wi bɛ waa tʋ "wɛnnɛn 'a. E bɔa 'lɛri -tʋ. 13 Mingɔnnɛnnun zɩɛ 'wɩ -tʋwli "cin a o pɛɛnɔn 'ji. O 'wee -kɔladɩ 'lee 'wee 'plɛblɛ 'pa -wi zɩɛ -yee vɛ da. 14 Ɛn o -kʋ -kuli -tɔlɛ Bali -le 'bla man. 'Pian Bali -le 'bla o klɩ, kɔɔ -yɛɛ cɩ minsannun da Minsan -a, ɛn -yɛɛ cɩ mingɔnnɛnnun da mingɔnnɛn -a. Minnun nɛn Bali -le 'bla o laabʋ ɛn e o 'si "va 'yee vɛ -a bɛ, -wɛɛ -taa mingɔnnɛnnun 'klɩlɛ 'o 'vale Bali -le 'bla 'a.»
15 "Bɛ -sru ɛn Bali -le 'pasiazan zɩɛ, yaa 'vɩ 'mɛn "nyian 'nan: «I 'yi -dandannun 'yɩ, te -kɔnnɛn pɛɛnɔn -wɛɛzan a 'e -nyrandɩ -a "srɔn. 'Yinun zɩɛ -wɛɛ cɩ "le 'lɛglɔn pɛɛnɔn 'ji minnun -le 'wɩ 'zʋ, 'lee minnun nɛn o wei -tʋdʋ pɛɛnɔn -fɔa "bɛ -wee 'wɩ 'zʋ.
16 Ɛn 'bei 'fu nɛn yia 'yɩ bɛ, 'o 'vale -wi -a, o -taa 'nanlɛ -kɔnnɛn pɛɛnɔn -wɛɛzan 'bɔ man. O -taa fɛ pɛɛnɔn "koolɛ "man -e 'o 'tʋɩ 'e plʋdɩ. O -taa lɩ 'bɔ 'blɩlɛ, -e 'o -nyranman 'tɛ 'blɩ. -A fɛ -tʋ 'ka 'fo "fo "dɩ. 17 'Wɩ pɛɛnɔn nɛn o -taa -a drɛlɛ bɛ, Bali 'bɔ 'bɛ 'cin -tɔa "o ji, 'nan -e 'wɩ nɛn yaa 'pla 'e 'cɛn bɛ 'e 'lɛ sɔɔ.
18 Ɛn lɩmɔn nɛn yia 'yɩ bɛ, Babilɔn 'fla -dan 'bɔ nɛn. -Yɛɛ 'trɛda mingɔnnɛnnun pɛɛnɔn "paala.»