16
Doije inta ratayao vatano awa ananuge meweno mai mansamarom
Soamo wapare wapo doije ranugan indamu wapo raunanto Amisye apa kawasae una no Yerusalem mansai, weye onawamo awa ananuge meweno mansai. Syare wapo ranugan mamaisyo ananyao syo raunanto anugano Amisy nanawirati una no munijo Galatia mansai rarijati. Mingguge yanteter apa masyoto manasyin, syare weapamo nanentabo wapo doije inta ratayao vatano awa ananuge meweno mai mansamarom. Wapa doijo wapo raijaro wapa anakere rai wemamo wapo nake inta raosoro mumuimbe indamu wapo randi. Wapo doijo namije ratavuna arono risyore wasai to, weamo inta panya po ranugan akato jewenara ntami to. Arono ride nande to, risyo vatane inta matutir nanawirati wapanave mansai, indamu wo doije umawe raugav uta no Yerusalem. Muno syo nyovara waowe inta ratoe indamu wo rarorono kawasae una no Yerusalem mansai. Muno ranivara syoroto tavon omamo mamaisy, weamo risye wenawe reanta tenambe.
Paulus po apa unanui anya rapatimu
Syare syanya propinsi Makedonia raide rati, umba arono syanya raidea mewen, indati syore syo wasapan. Syore wasaije mamo rino wasarijat masyote inta yai rako, embayo ovarebe poen dati rako, syo raen dati. Naijea umba weapo rinaeranande sya unanui anya rai inda syanya tutir. Naisoamo syore wasai rainy, weye syonae syo wasapan mamaumbe vayavei. Yara Amisye po rinamayar, weamo syare rino wasarijata nugoenta. Weramu manasyimbe syare rino tawan no munijo Epesus so rai java Ono Pentakosta nande. Weye naisoamo varoro kove raugaje rinai indamu syo anakero Amisye raijar no Epesus so rai muno vatane wanui manuga rausiso sya ananyao rai. Weramu vatano manuga kantetoaro rinai onawamo wanui tavon.
10 Ranivara Timotius de wasai, wabekobe indamu wapo augav de siso wasatavon. Yara vemo po wasasyaniv nora, weye opamo po anakero Amisye raijar maisyare muno rinamai tavon. 11 Weti vemo wapo Timotius atantona wapare opamo vatano mamaisye jewene pa, wenora! Yara wapo aeranande kobe indamu po apa unanui anya rave tutir, wirati pakare rinai kovo saumane rautan. Soamo syo anyuto dei muno wama arakovo kaijinta matavon tenambe.
12 Wama arakovo Apolos pamo syo raura aive to syare ibeke dave indamu wepe arakove inta nawe wore wo wasapan. Weramu opamo po rapatimu pare soamo ponae pore. Ranivara masyote inta kovo ai, indati de wasai.
Nyovara waowe ama maran
13 Syare weapamo wana tawan irati wapa anave rai muno wasyisyaube! Weramu vemo wanjaniv inya, yara syare wasanuga mbambunin. 14 Ana rui vayave wapo rave, syare nyo muinye raroron.
15 Risya arakove, weapo raen Stepanus muno apa yavaruga wenawamo vatano manasyin dave no propinsi Akaya nanawirati wanave Yesus Kristus ai. Wenawamo manuga ntenami wo Amisye apa kawasae maeranande. 16 Maisyare wemai ti, syare wabeto irati vatano maisyare somaisye mansai muno vatano kaijo utavondi wo Amisye apa anakere raijare mansai tenambe. 17 Risyamo inananibe weye wapo Stepanus muno Portunatus muno Akaikus matutir ude wo inapan. Weapamo wano rinatavon no naiso jewen weti wo wasanigwan. 18 Muno wo inanuga raveti ranayanambe muno wo wasanuga raveti ranayanambe tavon. Vatano maisyare sonawamo syare wabekobe mansai.
19 Anugano Amisy nanawirati una no Asia wo kove raura wasai. Akwila muno Prisikila yo kove ranutu terave wasai weye wabe arakobe no Amisy Yesus ai. Muno anugano Amisy nanawirati wanugan no aya yavare wo kove ranutugore wasai tavon. 20 Wama arakove nao tenambe wo kove ranutugore wasai. Syare wapo kove raura wasai vambinibe weye wabe arakobe no Yesus Kristus ai.
21  Risyirati Paulus, taune inaneme veano nyovara waowe ama marane so ratoe: syo kove raura wasai.
22 Are pirati muinyo Amisy Yesus ai jewen, weamo syare Amisye po mangke raugaje ai! Amisy Yesus, nyavave nyakare reansai!
23 Amisy Yesus apa kove no wasautan tenambe.
24 Rimuinyo wasai tenambe weye wambe arakobe no Yesus Kristus ai.
Risy,
Paulus