15
Annana hermanos ruréxa'a' latsi' le ca titsa' nu cca qui' Señor Jesucristua, tì'a nu chi benia' predicar lani le dèsdeba neru loti' huíalatsi' le, ą'hua hàstaba annana tsìttsì ba tse'e le. Por la'a mísmuba titsa' qui'e nna chi ná le salvo, canchu hua runi ba le tì'a nu chi pá'a' le, pero canchu labí nna entonces rulue' qui'ni labí huíalatsi' le lani itute latsi' le. Iyate nu belue'ni Tata Dios inte' nna, la'a mísmuba ca nua' chi belué'nia' le: primérute, qui'ni Cristua nna gùttie por causa de ca tul·la' qui' ri'u tì'ba ra lo titsa' qui' Tata Dios. Làniana becàttsi' cą ne le' yèrubàa, pero bitsa tsùnna nna beyáthèe de lo lù'uti, tì'a ra lo titsa' quì'e qui'ni ccá lani e. Bilá' tènì Pedro ne, bitola nna gùdue lahui' ca discípulua de tse'e cabi juntu ba. Bitola nna hua téelá gayu' gayua' ca hermanos bilá'ni cabi e, porqui'ni huíe làti tse'e cabi. Entre iyaba ca enne' bilá'ni cabi e nna iỹéru cabi bàni, pero adí cabi nna chi gùtti cabi. Bitola nna bilá' huáni Jacóbua ne; làniana bilá'ni iyaba ca discípulua ne attu vuelta. Inte' Pablo nna bitò ỹíatení tì'atsi ttu nu gùlia fuera de tiempo ba nna, bilá' huáti' e. Entre iyaba ca apóstol qui' Señor nna, inte' ná' nu bitò tè. Nìdirubani làa dàcca'a' para cca' apóstol, porqui'ni yala betsía látsa'a' ca creyente qui' Cristua. 10 Pero por la' tsi'ilatsi' qui' Tata Dios lani inte' nna, acca chi ná' nu ná yì'į. La' tsì'ilatsi' qui'e nna bihua nì'i ccą nì cuenta bá lani inte', sino adila tsina chi benia' tì'chula iyaba ca apóstol; pero álahua inte', sino por la'huacca qui' Tata Dios lani inte'. 11 Porqui'ni màsqui'ba inte' o ca apóstol bá l·le nna, ttùba ná nu riquixá'a iyaba tu', anía bá huíalatsi' le.
12 Intu' nna riquixá'a tu' qui'ni Cristua nna chi beyáthèe de lo lù'uti nna bàni rùe nna labiru gattie attu. Ti'álá modo áccá rena ttu te le qui'ni labí eyátha canu yatti cá. 13 Cáalá hualigani labí posible té eyátha canu yatti nna, entonces nìhua Cristua nna labí beyáthèe de lo lù'uti cá. 14 Cáalá lahuábí beyátha Cristua de lo lù'uti nna, entonces lahuábí dacca' nu riquixá'a tu' cá, ą'hua lebi'į nna en vano ba ríalatsi' le cá. 15 Cáalá hualigani Cristua nna ná bée yatti, entonces rilá'ló qui'ni huenitsìna falso ba ná tu' ru'a lo Tata Dios, porqui'ni ribèqquia lí tu' qui'ni chi belìthèe Cristua de lo lù'uti, pero beỹia ba ná nuą' canchu álahua ná lí qui'ni eyàcca bàni canu yatti para labiru gatti cą. 16 Porqui'ni cáalá bihua eyátha canu yatti nna, entonces nìhua Cristua nna bihua beyáthèe cá. 17 Cáalá hualí bihua chi beyátha Cristua de lo lù'uti nna, entonces bihua líácca té fe qui' le lani e nna àtsabá tse'e le le' ca tul·la' qui' le cá, 18 tì'atsi chi gunìtti ba iyaba ca hermanos canu chi gùtti màsqui'ba huíalatsi' quį Cristua, cáalá hua lí bihua beyáthèe. 19 Ri'u canu rebeda qui'ni Cristua nna gúnnée qui' ri'u nu ná tse', pero canchu álahua ná huą́ para attu vida, entonces tì'ani modo gata' la' redacca' latsi' qui' ri'u de chi ná ri'u canu ríalatsi' cá.
20 Pero hualigani qui'ni Cristua nna chi beyáthèe de lo lù'uti. Primérute lèe chi beyáthèe de lo iyaba canu chi gutti. 21 Porqui'ni tì'a lù'uti gùl·lanią por causa qui' ttu enne', ą'hua por ttu teruba enne' nna eyátha iyaba canu chi gùtti de lo lù'uti. 22 Porqui'ni tì'a iyaba ri'u ná ri'u nu dacca' gatti porqui'ni iyaba ri'u nna ná ri'u descendiente qui' Adán, ą́' bá ná qui'ni iyaba ri'u eyátha de lo lù'uti, quiere decir ri'u canu ná ri'u ttùba lani Cristua. 23 Pero ttu ttu tsa ca enne' nna eyátha cą según tiempo nu chi benie señalar; quiere decir yà'la tè Cristua enne' chi beyáthèe, làniana iyaba ri'u ca enne' ná qui'e, canchu chi íl·lanie attu. 24 De chi gutùe iyaba ca la' rigú'ubia' nna la'huacca nna poder nu té nna, làniana gútie itute nu ná qui'e lani Dios Padrea nna ccá cumplir itute. 25 Porqui'ni naduél·la' qui'ni lèe nna cu'úbi'e hàsta qui'ni gunie vencer iyábani canu làa cca guyu cą ne. 26 Lù'uti nna ną́ último contrario para itùą. 27 Porqui'ni chi bete Tata Dios iyábani ca cosa latsi' ná' Ỹi'ni áa para cu'úbi'e. De ra qui'ni iyaba ca cosa chi yù'u cą latsi' né'e nna, pues claru bá yù ri'u qui'ni bíttuhuá cuenta rè' hàstaa propio gani enne' betie ca cosį latsi' né'e. 28 Porqui'ni de chi yù'u iyábani ca cosa bajo la' rigú'ubia' qui' Ỹi'ni áa nna, pero la'a mísmuba Ỹi'ni áa nna ccá huée bajo la' rigú'ubia' qui' enne' betie iyaba ca cosį latsi' né'e, para qui'ni làteruba Tata Dios nna thálianie lo iyáte ní. 29 Tì'ala ccá canu cca bautizar parte qui' canu chi gùtti cá, cáalá hualigani labí eyátha canu yatti nna, biala cca ca enne' nna cca cą bautizar parte qui' canu yatti ni'i.
30 Cáalá labí attu vida té, biálácca riria latsi' tu' cuerpo qui' tu' para gatti tu' de runi tu' Cristua servir cá. 31 Hermanos, por la' redacca' latsi' nu té quia' por lebi'i qui'ni chi ná ri'u ttùba lani Xana' Ri'u Jesucristua nna, nia' le qui'ni dua' lo peligro de lù'uti tulidàba. 32 Loti' gutìl·la' lani ca animal túxú tse'e yétsi Éfesua, cáalá belaba latsa'a' tì'a ca enne' qui' yétsiloyu, biani gana ní gunia' de riria látsa'a' la'labàni quia' por Cristua cáalá bihua attu vida té, pues tì'a rena cą: I'ya go chì ri'u nu té qui' ri'u porqui'ni xiaba guxtíla tè chi gùtti ri'u. 33 Pero lebi'i nna, bittu gute le lugar qui'ni guthacca'ỹí cą le lani díchuą', porqui'ni chi yù ri'u attu dicho nu ra íį: Canchu ccá tsè' ri'u ttu enne' mal, làniana bétsi bétsi bá ítua la' rulábalatsi' tsè' qui' ri'u. 34 Chi ná qui'ni gulaba latsi' le tsè' nna bíttuúru guni le tul·la', porqui'ni tse'e canu labí chi nabia'ni cą Tata Dios. Ná qui'ni ccá le sentir de riyénini le nia' le nui.
35 Xiaba huarìà ccà'a ttu nu inàbatitsa' nna íną: Tì'ani modo eyátha canu yatti cá. Biani cuerpo ní él·lani lani ą cá. 36 Pero inte' nna nia' lu': Tsí ína ri'u bihua chi yù lu' qui'ni ttu semilla to' nna labí eyáttsą canchu labí gada ỹa lu' ą. 37 Ą'hua semilla to' nu rada lu' nna labí chi ną́ tì'a planta nu chì' íl·lani lá, sino ttu semilla to' teruba ną́, por ejemplo ttu íyya ỹua'xtíla o bíỹaáruhua attu semilla to'. 38 Làniana Tata Dios nna gunie qui'ni íl·lanią lani forma quì'į según bá la' rulábalatsi' tsè' quì'e, ttu ttu clase de semilla to' nna lani propio gani forma quì'į. 39 Ą'hua ca forma de la'labàni nna álahua iyábani cą ná cą tulappa, sino yètsi' ná forma qui' ttu enne' lani forma qui' ttu animal. Ą'hua yètsi' huá ná bèla' yù'u láti ca bél·la lani bèla' yù'u láti canu tsìa xìla quį; 40 ą'hua ca enne' tse'e ỹiabara' lani ri'u canu tse'e le' yétsiloyu nna. Por ejemplo, yala catìttini cuerpo qui' ca ángel, pero yà'latsi' ná latsitte qui' cuerpo qui' ri'u canu tse'e le' yétsiloyu. 41 Ą'hua yètsi' ná la'yani' qui' bitsą' lani la'yani' qui' biuá'ą'. Yètsi' huá ná la'yani' qui' ca bélia nna según bá ná ttu ttu bélia nna ą́' bá rudàni' cą. 42 Ą'hua ccá canchu chi gal·la' tsá eyátha canu yatti de lo lù'uti. Acca ri'u nna canchu chi gatti ri'u nna igàttsi' bá ri'u nna cuerpo qui' ri'u nna gutsu' bą́, pero canchu chi gal·la' tsá qui'ni eyátha ri'u de lo lù'uti, entonces chi té attu cuerpo cubi qui' ri'u nna labiru gutsu'ą. 43 Canchu chi gùtti ttu enne' nna rigattsi' bą́ porqui'ni cuerpo quì'į nna labiru biỹa íỹu'ą, pero de eyàcca bànią nna làniana ccą́ ttu cuerpo adiru tsè'. Labiru fuerza té qui' ttu cuerpo canchu chi rigàttsi'ą, pero de eyáthą de lo lù'uti nna eyàccą ttu cuerpo de la'huacca cubi.
44 Cuerpo nu rigàttsi' nna, pues cuerpo de bèla' ba ną́, pero de eyáthą nna chi ną́ cuerpo espiritual nu labiru gatti. Porqui'ni hua té cuerpo para yétsiloyu nna, hua téhuá cuerpo para ỹiabara' nna. 45 Chi ga'na escrito: Adán nubeyu' nérua nna belùbi Tata Dios ru'a ỹiní'į nna uccuą nu bàni. Pero attu Adán, quiere decir Cristua nna té la'huacca qui'e para echìthèe canu yatti para ccabàni cą tulidàni. 46 Acca yù ri'u qui'ni labí ná yà'la cuerpo espiritual, sino primérute nu cca qui' cuerpo para yétsiloyu, laníalá nna eyátha ri'u lani ttu cuerpo cubi. 47 Primero nubéyu'a nna uccuą gùnà' qui' yétsiloyuį, pero segundo ènne'yu'a, es decir Señor nna, née enne' de ỹiabara'. 48 Tì'a uccua la' rulábalatsi' qui' nu nérua nu ná de guna', ą́' ná iyaba ca enne' qui' yétsiloyu. Pero ri'u canu té la' rulábalatsi' qui' Enne' ná de ỹiabara' nna, eyàcca ri'u tì'a lèe née enne' de ỹiabara'. 49 Annana ná ri'u tì'a nu uccua de gùnà'a, pero hui'yu tsá ccá ri'u tì'a lèe née enne' de ỹiabara'. 50 Íį nua' calátsa'a' epà'a' le: Labí posible té tse'e ri'u lani Tata Dios de rigú'ubi'e tì'a chì ná ri'u annana, porqui'ni cuerpo nu de bèla' nna réni yù'u ri'u nna labí ccabànią para siempre sino gattią nna gutsu'ą nna.
51 Annana quixa'ánia' le ttu enseñanza nu labí chi bina le: Alàa iyaba ri'u gatti ántesca íl·lani fin, pero iyaba ri'u etsiání cuerpo qui' ri'u para ccą́ attu cuerpo cubi. 52 Quetha taá tì'a ttu rixua rinna' lo ttu enne' ccá nua' canchu chi cuetsi trompeta final, porqui'ni hua ná qui'ni cuetsi trompétaá, làniana eyátha ca enne' de lo lù'uti para labiru gatti cą, pero ri'u canu bàni ru nna etsiá huání cuerpo qui' ri'u. 53 Porqui'ni cuerpo nu rutù ba qui' rí'uį nna, naduél·la' qui'ni etsiáníą para ccą́ nu labiru etù. Ą'hua cuerpo nu ná qui'ni gatti nna ná qui'ni etsiáníą para cca bànią tulidàba. 54 Cuerpo qui' ri'u nu retù ba nna té qui'ni tté bá quì'į, pero canchu chi betsiáníą para ccą́ ttu cuerpo nu labiru etù nihua labiru gatti nna, entonces ccá cumplir nu ra lo Escritura:
Labiru lù'uti té para siempre,
55 Labiru dolor ná lù'uti para lani ri'u,
Ą'hua labiru la'huacca té qui' yerubà para lani ri'u.
56 Porqui'ni por ca tul·la' qui' ri'u nna té qui'ni gatti ri'u, ą'hua por ca mandamiento nu ra lo ley nna acca yala poder té qui' ca tul·la' lani ri'u. 57 Pero quíỹaru Tata Dios por Xana' Ri'u Jesucristua, porqui'ni por lèe nna chi runi ri'u vencer lo iyáte ní. 58 Acca ỹa hermanos to' quia', litsé'e tsìttsì tulidàba, lihue'èl·la' latsi' le adírulá guni le tsina qui' Señor, bittu gudùtsi le guni li e servir, porqui'ni chi yù le qui'ni tsina nu runi le para lèe nna labí ną́ tsina cuenta bá.