16
Annana nu cca qui' ofrenda para ca enne' chi ríalatsi'. Liguni tì'hua nu chi gutixa'ánia' iyaba ca iglesia anta' le' región nu lá Galacia. Primero tsá qui' ttu ttu semana nna, cueqquia le yà'latsi' según runna Tata Dios qui' le nna guni li ą prevenido, bittu cueda le hàsta'na íl·lania' nna thulo le gutùppa le ofrenda. Canchu chi íl·lania' làti tse'e le nna, làniana ca hermanos nu beni le nombrar nna, ithél·la' ya' cą por medio de carta para tahua' cabi ofrenda qui' lía Jerusalén. Canchu adila tsa' tsà'a huá' nna, entonces làcabi nna thá' cabi lani inte'.
Íl·lania' huèni le visitar le' ciudad Corinto canchu chi tsa'á' le' región Macedonia, porqui'ni níalá ná qui'ni ttí'a' yà'la. Aỹa huacca eyà'na sà' lani le, xiaba eyà'na' hàsta qui'ni tté tiempo idìl·la', bitola nna ithèl·la' le inte' según gáỹalá ná qui'ni tsa'á'. Labí calátsa'a' néda de téebá ttía' làti tse'e le, porqui'ni adiru calátsa'a' eyà'na sà' tìà' lani le canchu ą' nani Tata Dios. Pero eyà'na rùà' le' yétsi Éfesuį hàstaá qui'ni huíin tu' celebrar tsá Pentecostés. Porqui'ni chi biyàlia ttu néda tsè' nì para gunia' adí tsina qui' Señor, màsqui'ba iỹetse' ca contrario quia' tse'e. 10 Canchu chi íl·lani hermano qui' ri'u Timotéua làti tse'e le nna, guni le qui'ni lą nna thúą lani le sin biỹa la' rulábalatsi', porqui'ni ná huą́ huenitsìna qui' Señor tì'ba inte'. 11 Bittu cani le qui'ni labí ná gą́ enne' dacca', sino guni li ą recibir tsè' para qui'ni gappą la'ỹeni nna ethél·la' li ą para qui'ni el·lanią làti dua', porqui'ni inte' lani adí ca hermano nna ribèda tu' ą. 12 Acerca de hermano qui' ri'u Apolos nna, yala gutta'yúnia' bi qui'ni thá' bi lani adí ca hermano qui' ri'u de itá cą làti tse'e le, pero labí uccua qui' bi porqui'ni labí ná voluntad qui' Tata Dios para itá bi anna. Pero canchu chi gappa bi néda nna, làniana itá bi.
13 Litsé'e al tanto, litsé'e tsìttsì lani ca enseñanza nu chi ríalatsi' le, ligàppa valor nna ccá le enne' tsìttsì espiritualmente taá. 14 Iyaba nu runi le nna, liguni cą lani la' tsì'ilatsi'. 15 Ą'hua rinába'a' attu favor lani le, hua yù bá le qui'ni Estéfanas lani familia qui' bi nna ná cabi enne' huíalatsi' primérute le' ituba región Acaya làti tse'e lią', ą'hua hua yù ba le qui'ni tulidàba yala runi cabi servir ca enne' qui' Tata Dios. 16 Acca rinába'a' qui'ni gudà naga' le nu rena cabi, ą'hua qui'ni gudà tsè' naga' le nu rena iyaba adí ca hermano canu runi huá cą cualàni le' tsina qui' Señor lani itute latsi' quį. 17-18 Yala redacca' te' qui'ni bèl·lani hermano qui' ri'u Estéfanas, ą'hua ca hermano Fortunato nna Acaico nna, pues làcabi nna beni cabi vez qui' le porqui'ni lanú lebi'i tse'e tiempo lanía, pero por làcabi nna uccuaỹén tabání latsi' lóstu'a', ą'hua losto' le. Acca liguni cabi estimar, ą'hua adí ca hermano tì'a làcabi. 19 Ca hermano qui' iyaba ca iglesia anta' nì le' región Asia nna rithel·la' cabi la' rinàbatitsa' lani le. Lani nombre qui' Señor nna rithel·la' hermano qui' ri'u Aquila lani niula qui' bi Priscila la' rinàbatitsa' lani lebi'į, ą'hua iglesia nu re' le' litsi' cabi nna rithel·la' huá cabi la' rinàbatitsa' qui' le. 20 Pues iyaba ca hermano tsè'e nì nna yala saludo rithel·la' cabi lani le. Liguni saludar luetsi le lani la' tsì'ilatsi' tì'a ná qui'ni guni ca enne' qui' Tata Dios. 21 Annana la'a mísmuba inte' nna rudíania' le lani propio gani nàya' nna rithél·la' huá' la' rinàbatitsa' quia' lani le. 22 Canchu entre lebi'į dù ttu nu labí catsi'ínią Señor, pues ica'rútsi'íruą porqui'ni chi ną́ condenado. Maranatha, tì'a rena ri'u: Chì' taáduą el·lani Señor. 23 Xana' Ri'u Jesucristua nna gunie le cualàni. 24 Rithél·la'a' iỹeni la' tsì'ilatsi' nu té lo lóstu'a' lani iyaba le, lani nombre qui' Cristo Jesús.
Ą' bá ná.