5
Bittu inne dí' lu' lani ttu nubeyu' chì ná adí enne' gula ti'chu lu' canchu rigú'ą biỹa falta, sino adila tsa' gá lu' ą biỹa nua ná nu gunią pero lani titsa' suave ti'átsi ną́ tàta qui' lu'. Ą'hua canu ná ató'te nu cuiti' ti'chu lu' nna, gul·luítsa' tsè' lu' cą nna bittu inèni lu' cą ti'átsi ná lu' ttu nu rigú'ubia', sino lani la' tsi'ilatsi' ti'átsi ná cą bettsi' lu'. Ą'hua ca niula canu chì ná adí enne' gula ti'chu lu', adila tsa' gul·luítsa' tse' lu' cą ti'átsi ná cą nàna qui' lu'. Ą'hua ca niula cuiti', guluítsa' tsè' lu' cą ti'átsi ná cą dana lu', alàa lani biỹa interés ni.
Beni cualani ca viuda canu hua lígani labí modo te qui' quį para ccá cą sostener. Canchu ttu viuda tse'e ỹi'nį nna ỹithúį nna, entonces ná qui'ni ccá cą primero para gulue' cą qui'ni ría latsi' quį Tata Dios por medio de cualani nu runi cą lani propio gani ca enne' le' yú'u qui'ba quį, para qui'ni anía modo nna eyúni cą favor qui' canu bedi ỹèni cą cą, porqui'ni ą' rú'u latsi' Tata Dios. Ttu viuda nu hua lígani labí modo te quì'į para ccą́ sostener, nihua lanu ỹi'nį te nihua ỹithúį lanú te nna, pues lą nna rappą confianza lateruba lani Tata Dios por nu riquina'nią, ą'hua rinàbanią ne lani oración réla ritsá ba qui'ni gunie na cualani. Pero ttu viuda nu yala redácca'nią qui'ni runią ca placer qui' yétsiloyu nna, pues claru taá rulue'ní qui'ni labí rexa latsi'į Tata Dios. Acca ná qui'ni quixá'ani lu' cą qui'ni bittu ru guni cą ą', para qui'ni làa gute cą lugar qui'ni ca enne' nna inne cą mal qui' nuỹa. Canchu nuỹa enne' labí runią cualani ca enne' quì'į especialmente canu tse'e le' litsi'į, entonces lą nna rulue' qui'ni rutsíbią ca titsa' nu ná qui'ni tsía latsi' ri'u. Porqui'ni de labí runią cualani canu tse'e le' litsi'į nna, pues adírula mal ną́ ti'chu ttu nu labí ría latsi', porqui'ni iỹé canu labí riá latsi' nna runi cą cualani ca enne' qui' quį canu te necesidad qui' quį. Thúa nombre qui' ttu niula viuda lo lista qui' canu cca cą merecer cualani qui' iglesia solamente canchu chì uccuanią gayùna' ida o adíru ỹe ida, ą'hua canchu uccuą niula fiel lani tsela niá, 10 ą'hua canchu tsè'ba rinne ca enne' quì'į por ca obra tsè' nu runią, por ejemplo: canchu bediỹèni tsè' báą ca ỹi'nį porqui'ni bethète'nią cą ti'iỹa guni cą, ą'hua canchu chì benią recibir tsè' ca enne' nu bitsina' litsi'į nna belui'ą la' retúalatsi' lani ca hermano nna huíą huenàba titsa' canu ra'ni o ca enne' ná huè', ą'hua canchu chi benią tsè' biỹa obra uccua ofrecer según ti'ba ritelínią. 11 Pero bittu gudua lu' lá ca viuda lo lista canchu labí chì uccuani cą gayùna' ida, porqui'ni ca niula viuda adiru cuiti' nna xíaba gutsiáni cą la' rulábalatsi' tsè' qui' quį nna labiru guni cą servir le' iglesia tì'a chì beni cą ofrecer lani Cristo, sino cálatsi' quį gutsaná' quį attu vuelta, 12 anía modo cu'u cą falta nna ccá cą culpable porqui'ni beni cą recibir cualani qui' iglesia, pero bitola nna bettse'e latsi' quį promesa nu beni cą ru'alo iglesia. 13 Ca viuda cuiti' canchu tsia lá quį lo lista nna runi cą recibir cualani qui' iglesia nna, xíaba cabiá'ni cą cueni tsaba cą porqui'ni yú'u rà'a cą yú'u reria ba cą, làla cą inne tebá nna gulàtsi' qui' quį nna inne cą nu labí ná qui'ni inne ri'u. 14 Acca rulaba látsa'a' qui'ni adila tsa' canchu ca niula viuda cuiti' gutsaná' quį attu vuelta nna gudiỹèni ỹi'ni quį nna guni lo tsina quį, para qui'ni canu labí ruyu tsè' cą canu ría latsi' nna làa gappa cą neda guduadí' cą cą. 15 ą' ná consejo nu nia', porqui'ni yù ri'u qui'ni ttu chuppa ca niula viuda cuiti' nna chì belà'a cą neda lí nna chì runi cą ca cosa mal nu calatsi' Satanás qui'ni guni cą. 16 Pero nuỹa tediba nu ría latsi', canchu tse'e entre ca enne' quì'į ca niula ná cą viuda, entonces ná qui'ni gutią nu riquina'ni cą para qui'ni là guthácca' tsì'i cą iglesia, para qui'ni iglesia nna gata' suficiente ofrenda quì'į para gutią qui' ca niula viuda canu hua lígani labí te ccani cą sostener.
17 Ca nubeyu' canu runi cą servir le' iglesia como anciano nna, lacą nna cca cą merecer qui'ni ca hermano qui' iglesia nna gulue' cą á chùppa tanto la' tsi'ilatsi' qui' quį lani cą, especialmente lani canu hua lígani rue'el·la' latsi' quį tulidàba runi cą predicar nna riquixá'ani cą iyaba ca enne' biỹa nua ra lo titsa' qui' Tata Dios. 18 Porqui'ni lo titsa' qui' Tata Dios nna ga'na escrito qui'ni gulue' ri'u la' tsi'ilatsi' lani canu runi cą tsina por bien qui' ri'u, porqui'ni ra: Bittu cu'u lu' exxa rú'a gù'na nu yu'áą tsina'. Ą'hua: Ttu nu runi tsina nna ná ba qui'ni thí' laỹį. 19 Bittu tsía latsi' lu' biỹa queja nu rutsia ttu enne' qui' ttu anciano, solamente canchu tse'e chuppa o tsunna canu ná cą testigo nna ra cą qui'ni į benią, laniana huacca ba tsía latsi' lu'. 20 Canchu runi cą seguir tul·la' qui' quį, entonces lu' nna ná qui'ni gutìl·la lu' cą ru'a lo iglesia para qui'ni iyaba ca hermano nna gátsini cą nna làa guni cą tul·la'. 21 Inte' Pablo lani nombre qui' Tata Dios, ą'hua lani nombre qui' Xana' Ri'u Jesucristua porqui'ni ná qui'ni gute lu' cuenta tsina qui' lu' lani e, ą'hua ru'a lo ca ángeli porqui'ni chì becué' Tata Dios cabi: rutha'na' làtsi' ná' lu' qui'ni guni lu' iyábani nu níyi'į, pero bittu nábání ca enne' guyu tse' lu' sino guni la lu' nui tì'a chì gutixa'ánia' lu' pero tulappa ba lani iyaba ca enne'. 22 Bittu gutsia ná' lu' iqquia nuỹa ttu hermano para gata' poder quì'į por biỹa tsina le' iglesia hasta ba qui'ni chì yù lu' qui'ni tsè'ba runią. Bittu hue'èl·la' lu' qui'ni attu enne' ichi'ą lu' para guni lu' tul·la' lani ą, sino hué' lu' cuidado la' labani qui' lu' qui'ni làa ccá lu' manchar. 23 Por causa de tsahue' nu ra'ni l·lè'e lu'ą', acca nia' lu' qui'ni í'ya hua lu' tito' vino para remedio canchu riquína'ni lu' ą. 24 Tuchuppa ca hermano nna chì yù ri'u claru tabá biỹa tul·la' nua runi ba cą seguir, acca ina ri'u qui'ni labí cca ccá cą anciano. Pero ca tul·la' nu runi ba seguir átuchúppa cą nna pues labí cca ri'u saber biỹa nua ná mal nu runi cą seguir hasta ba qui'ni inàba titsa' ri'u cą. 25 Annana nia' sobre de ca hermano canu cca merecer ccá cą anciano: tuchuppa ca nubeyu' nna chìá yù ri'u claru taá ca obra tsè' nu runi cą, pero ca obra tsè' nu runi átuchúppa cą nna labí chì yù ri'u biỹa nua ná tsè' nu beni cą, pero labí modo te igàttsi' ca obra tsè' qui' quį para siempre.