6
Annana nia' sobre de canu ría latsi' pero de canu ná cą esclavo nna labí modo te qui' quį para iria cą le' la' rigú'ubia' qui' xana' quį: pues ná qui'ni telini cą qui'ni xana' quį nna cca cą merecer qui'ni gappa cą cą titsa', para qui'ni làa gute cą neda qui'ni inne ca enne' mal qui' Tata Dios nna ca enseñanza quì'e nu riquixá'a ri'u nna. Canchu xana' quį ná huą́ ttu nu ría latsi' nna, bihua ná qui'ni gulaba latsi' quį mal qui' xana' quį nna guni cą menos para lą porqui'ni ná huą́ ttu hermano. Sino dà láni cą guni cą tsina lo xana' quį adí tsè', porqui'ni xana' quį enne' runi cą servir nna ná huą́ ttu nu ría latsi' nna catsi'í huáni Tata Dios na. Ná qui'ni quixá'ani lu' cą nna inèni lu' cą qui'ni guni cą ca titsi'į.
Nuỹa tediba riquixá'ą attu enseñanza huaya' ti'chu níyi'į, ą' modo nna rulue'ní qui'ni labí rulaba latsi'į tulappa lani nu ná lí, quiere decir qui'ni labí rulaba latsi'į tulappa lani ca titsa' qui' Xana' Ri'u Jesucristua nna ca enseñanza lí nu rulue' ti'iỹa modo guni ri'u nu rú'u latsi' Tata Dios. Canchu ą' runi nuỹa tediba enne' nna, rulue'ní claru taá qui'ni canią qui'ni yala yuą, pero inte' nna nia' qui'ni enni'į nna nihua titó' labí nabiá'nią nna duą lo peligro nna calatsi'į til·lą ca enne' tulidàba nna runią discutir nu labí riỹu', acca ratha pleito entre lacą nna ą'hua la' yélatsi' nna ruduadí'ą ca enne' nna labíru confianza rappa luetsi quį, sino l·lá'a luetsi quį nna, runią qui'ni labí ruyu tsè' cą adí ca enne' porqui'ni labí tsè' re' la' riyeni qui' quį nna labí nabiá'ni cą nu ná lí. Rulaba latsi' quį qui'ni por medio de religión nna guni cą gana tsè' por la'a labá cą.
Inte' nna nia' lu' qui'ni canchu chì runi ri'u Tata Dios servir nna entonces adiru rico ná ri'u espiritualmente taá canchu hua lígani ga'na ri'u conforme lani nu chì te qui' ri'u, pero lani la' redacca' latsi'. Biáni cosa nùà' ri'u loti' bitsina' ri'u le' yétsiloyu cá. Labí biỹa nùà' ri'u. Biáni cosa eyua' ri'u canchu chì gatti ri'u nna cca ri'u apartar qui' cuerpo yatti qui' ri'u cá. Labí biỹa. Acca canchu chì te nu go ri'u nna gaccu' ri'u nna, entonces ná qui'ni ega'na ri'u conforme lani nu te qui' ri'u, lani la' redacca' latsi'.
Canu yala calatsi' quį ccá cą rico nna labí ccani cą guchia cą iyaba ca tentación nu dá' lani bel·liu qui' quį para guni cą mal, acca tse'e cą lo peligro por la' ridàlatsi' necio nu runi bel·liua qui' quį, hasta qui'ni labiru riỹu' cą por Tata Dios nna nitti cą. 10 Canchu ttu enne' catsi'ínią bel·liu, nùi nna ną́ ttu la' ridàlatsi' mal nu runią qui'ni gunią iỹé ca cosa mal. Tuchuppa cą nna, porqui'ni yala rue'el·la' latsi' quį gata'ni cą iỹeni bel·liu qui' quį, acca labiru rexa latsi' quį Tata Dios, ą'hua yala elénini cą bitola nna ina cą: cáalá labí benia' ą' nna labí biỹa ridácca'a'.
11 Pero lu' Timoteo, huenitsìna qui' Tata Dios, bittu ccá lu' manchar lani ca cosa maluą' nna sino bèni nu ná tsè' delante de Tata Dios, belue' qui'ni hua catsi'íni lu' e nna huía latsi' nu rèe, ą'hua belue' qui'ni te la' tsi'ilatsi' lo losto' lu' lani ca hermano. Bittu guttse'e latsi' lu' lahui' tsina nu runi lu' sino bèni seguir hasta qui'ni ccá cumplir itute, ą'hua uccua enne' ỹénlatsi' lani iyaba ca enne'. 12 Gulue' lu' qui'ni ná lu' contra nu ná mal nna ecabi lu' tsè' canu rinne contra ca titsa' nu ría latsi' ri'u, anía modo nna rulue' qui'ni chì ga'na lu' seguro qui'ni te la' labani nu labí ttíą qui' lu', porqui'ni por nua' nna gutàỹi Tata Dios lu' loti' iỹetse' ca enne' nna biyénini cą testimonio qui' lu' dacca'ló taá qui'ni ría latsi' lu' Cristua. 13 Tata Dios enne' runna la' labani qui' iyaba ri'u, lèe nna rilá'nie, ą'hua Cristo Jesús enne' becabi tsè' bée nna benie tì' rú'u latsi' Tata Dios loti' gudue ru'a lo gobernador Poncio Pilato, ą'hua lèe nna hua yù bée qui'ni runia' lu' mandar: 14 qui'ni guni lu' iyá tabá nu rèe nna, bittu gútsiání lu' ą, ą'hua bittu gute lu' lugar qui'ni ca enne' nna inne cą biỹa mal qui' lu'. Ą' ná qui'ni guni lu' desdeba anna hastaba í'yu tsá él·lani Xana' Ri'u Jesucristua, 15 tsá señalado nu chì nani Tata Dios qui'ni iyábani ca enne' nna ilá'ni cą ne. Ttu teruba lèe nna née enne' bendito nna te itute la' huacca quì'e nna rigú'ubi'e lo iyaba ca rey nna née enne' dacca' lo iyaba canu te poder qui' quį. 16 Ttu terúbée nna nunca labí gattie, porqui'ni née meru gani la' labani, pues lanú enne' ccani ibíga'ą ỹiabara' lati dúe. Lanú enne' le' yétsiloyuį chì bilá'nią lúe, nihua labí te posible qui'ni nuỹa ilá'nią ne. Acca dàni ri'u gudàliani ri'u e tulidàba porqui'ni te itute la' huacca quì'e para siempre. Amén.
17 Ca enne' chi ná cą rico por ca cosa material nu chi guta' qui' quį, pues ná qui'ni inèni lu' cą qui'ni bittu gulaba latsi' quį qui'ni chì ná cą enne' adí dacca' ą'hua qui'ni bittu gappa cą confianza bel·liu para ccabani cą, porqui'ni de repente taá labiru te, sino dàni cą gappa la cą confianza Tata Dios enne' banie tulidàba nna runìnie ri'u iyaba ca cosa ofrecer, alàa runne titó' ruba sino iỹeni la para bien qui' ri'u. 18 Ą'hua ga lu' cą qui'ni guni cą nu ná tsè' lani bel·liu qui' quį, qui'ni guni cą iỹé obra tsè' nu dacca' lani Tata Dios para qui'ni cca la cą rico lani lee, ą'hua qui'ni ỹa guteba cą por ttu cosa tsè' ą'hua qui' ca enne' te necesidad qui' quį. 19 Ą' modo nna gata' ttu riqueza adí tsè' qui' quį nna ttu cimiento tsè' por nu chi' da'la, para qui'ni gata' la' labani nu labí ttíą qui' quį.
20 Lu' Timoteo to', hué' lu' cuidado nu chì bethà'na Tata Dios làtsi' ná' lu'. Hué' lu' cuidado qui'ni làa guchìxi lu' ą lani ca titsa' nu labí dacca' iỹu', porqui'ni labí riỹu' ca titsa' qui' quį para la' dàliani qui' Tata Dios. Ą'hua bittu gudà naga' lu' canu redúdítsi cą ca titsa' nu ría latsi' ri'u nna rena cą qui'ni yù cą attu enseñanza huaya' nu ná adí tsè', pero equivocado ba ga'na cą. 21 Ą' chi beni ttu chuppa canu rena cą qui'ni chi guta' attu conocimiento huaya' qui' quį, pero chi gulà'a cą neda nu ná lí nna labí fe té qui' quį. Dios nna gunie lu' cualàni.
Ą' bá ná.