2
Por nui nna acca adila tsa' guléqquia látsa'a' bíttuá itá tìà' attu vuelta làti tse'e le, canchu por visita quia' nna gappa le tristeza. Porqui'ni canchu inte' nna gudihuí ní'nia' latsi' le nna, entonces núlá ebèqquia tsì'ą látsa'a' canchu álahua la'a lebi'į bá canu chi bedihuí ní'nia' latsi' le cá. Por nui nna yà'la telá bedíania' le, para qui'ni ccá resolver escándalo entre lebi'į, para quini canchu itá' attu làti tse'e le nna làa gudihuìni' le latsi' lóstu'a' cuàndua qui'ni dàa láni le guni le qui'ni edacca' látsa'a'; pues ga'na' seguro qui'ni canchu té la' redacca' latsi' lo lóstu'a' nna, entonces ą'hua lebi'į nna edacca' huá latsi' le. Porqui'ni loti' bedíania' le cártaá nna yala nùyue uccua te' ą'hua ttu tristeza ỹéniní gùta' lo lóstu'a' por lebi'i, hàstaá gurétsinia'; pero álahua bedíania' le cártaá para gudihuíní'a' latsi' le, sino para ccá bá le saber qui'ni demasiáduní catsi'í te' le. Nu beni escándaluá nna álahua ttu inte' ba bedihuiní'nią látsa'a', sino bedihuìni' huánią latsi' iyaba le, pues casi iyaba le, bittu calátsa'a' ínnía' ttu cosa adiru fuerte contra lą. Huacca taání lani disciplina nu chi gulèqquia iỹetse' le contrį. Así es de qui'ni annana dàni le eyuniỹén latsi' le quì'į nna éyue' li ą la'ỹeni nna, para qui'ni làa ttébia' telá la' rehuiní' latsi' quì'į nna edúl·la'a latsi'į de una vez telá. Acca ratta'yúnia' le qui'ni gulue' le attu vuelta la'tsì'ilatsi' nu té qui' le lani ą. Yà'la teỹá bedíania' le nu cca qui' escándalua para gunia' le prueba para qui'ni ccá' saber canchu hua ga'na ba le dispuesto gúniíru le obedecer iyábani nu rinénia' le. 10 Canchu eyuniỹén latsi' le qui' hermano rigú'u falta nna, ą'hua inte' eyuniỹén huá látsa'a' quì'į, pues beyuniỹén látsa'a' quì'į ru'a lo Cristua solamente porqui'ni té interés quia' para bien qui' lebi'į, 11 para qui'ni Satanás nna bittu gappą néda gunią ri'u vencer, pues bien ba yù ri'u qui'ni yala astuto ną́ para gunią mal. 12 Betsina' bá' le' ciudad Troas para gunia' predicar mensaje qui' Cristua nna, tsè'ni ná ttu oportunidad gùppa' para gunia' tsina qui' Señor. 13 Pero labí guré' tsè' látsa'a' porqui'ni lanú hermano Títua té nía de bitsina'a'. Acca bechu titsa' taá' ca hermanos tsè'e Troas nna hua'á' para región nu lá Macedonia. 14 Quíỹaru Tata Dios enne' runi qui'ni tulidàba runi ri'u vencer, porqui'ni ná ri'u ttùba lani Cristo Jesús enne' runi ri'u seguir; ą'hua por medio de predicación qui' tu' nna runie qui'ni runa ca enne' mensaje qui'e itú lèttia bání tì'ba ttu perfume nu ril·là' iỹixi nna dia tsi'į itú lèttia bání. 15 Porqui'ni de riquixá'a tu' nu cca qui' Jesucristua nna ną́ tì'ba ttu olor tsè' qui' ttu incienso nu runi Cristua ofrecer lani Tata Dios; ą'hua ràthilàlia bą́ hàstaá lani ca enne' ccá salvar, ą'hua lani canu rinitti bá nna. 16 Para canu rinitti nna pues predicación qui' tu' nna ną́ tì'ba ttu olor nu chè' lù'utti, pero para canu ccá salvar nna ná lą́ ttu olor iỹixi tùni nu chè' la'labàni. Núní ccani gunią predicar para qui'ni ccá resultar ą́' cá. 17 Porqui'ni labí rutsiání tu' evangelio qui' Tata Dios para qui'ni riyéninią tì'atsi yala fácil ná ccá ri'u discípulo qui' Cristua tì'ba runi nuỹetse' ca enne'; sino según nu lí taá riquixa'a tu' titsa' qui'e, tì'a dàni canu ná cą ttùba lani Cristo; porqui'ni ná tu' mandado por Tata Dios enne' rilá'nie intu' tulidàba.