3
Tsí riyéniní ca titsa' qui' tu' tì'batsi calatsi' tu' gá tu' le attu vuelta nuỹa ènne'ni benna autoridad qui' tu' cá. Pues labí caduel·la' huá gulue' tu' carta de recomendación para guni le intu' recibir. Nìhua labí riquina' huáni tu' gunna le carta de recomendación qui' tu' para qui'ni ca enne' huaya' nna guni cą intu' recibir, tì'ba riquína'ni tuchùppa ca predicador huaya'. Pues la'a lebi'į bá ná carta de recomendación qui' tu' nna nunca labí iỹùl·lani tu' le, ą'hua ca enne' nna de rilá'ni cą le nna ą'hua de runa cą qui'ni runi le nu ná tsè', ą́' modo iyaba cą nna ennia cą cuenta qui'ni Tata Dios ènni'ą' nuá bethà'née latsi' ná' tu' para guni tu' tsìnį. Lebi'į nna hualigani ná le carta nu bedia la'a mísmutaá Cristua por medio de intu'; labí bedie na lani biỹa tinta ní, nìhua lo íyya bereta, sino ná le resultado qui' ttu tsina nu runi Espíritu Santo lo losto' le; Tata Dios enne' bàni tulidàba guthèl·le'e ne. Rinne tu' nui porqui'ni rappa tu' confianza lani Tata Dios por medio de Jesucristua. Álahua qui'ni yala capacidad té qui' tu' para guni tu' tsìnį ttùba tu', sino Tata Dios ba runne capacidad nu té qui' tu'. La'a labé nna bènnèe capacidad qui' tu' para guni tu' e servir de acuerdo lani ttu convenio cubi nu benie lani ri'u. Convenio cúbíį nna álahua ną́ porqui'ni runi ri'u obedecer nu ra lo ìttsì, sino ną́ la'labàni nu runna Espíritu Santo. Porqui'ni convenio antigua nu ga'na escrito lo ìttsì nna, pues nuą' nna chì'ą lù'utti, pero Espíritu Santo nna runne la'labàni. Tata Dios nna benie gravar ca mandamiento qui'e lo ca íyya bereta; làniana de betie na lani Moisés bilá' tení la'yani', quiere decir presencia qui' Tata Dios, hàstaá qui'ni ca enne' Israel nna labí uccua inna' cabi lo Moisés porqui'ni yala uccua tìttini lo bi, pero la'yáni'a nna bétsi bétsi' bá benittilò bą́. Bilá'ní iỹéniní la'yani' de betie ley qui'e lani Moisés, màsqui'ba ley na' runią condenar ca enne' para lù'uti. Pues annana adí teérulá iỹéniní la'yani' té qui' ri'u porqui'ni chi gul·lani Espíritu Santo. Quiere decir qui'ni ley antigua nna, màsqui'ba runią ri'u condenar, gul·lanią lani iỹéniní la'yani'. Pero adí teérulá iỹeni la'yani' da' lani ca titsa' cubi nu runi declarar qui'ni ná ri'u enne' nàrì ru'a lo Tata Dios. 10 La'yani' nu da' lani ley antigua nna bihua ccą comparar lani la'yani' iỹéniní nu runna titsa' qui' Cristua lo losto' ri'u, pues adiru rudàni'ą hàstaá parece qui'ni la'yani' nu da' lani ley nna chi benittilùą. 11 La'yani' nu gul·lani primérua nna labí itsá bechią, pero adí teérulá tsè' ná la'yani' nu té qui' ri'u annana porqui'ni gúchią tulidàba. 12 De chi ga'na tu' seguro qui'ni la'yáni'į nna labí fin té quì'į, acca rinne tu' lani itute confianza. 13 Labí runi tu' tì'ba Moisés, pues bedibàga' lo bi lani ttu lári' para qui'ni ca enne' Israel nna làa ilá'ni cabi lo bi miéntraste reyòla la'yáni'a. 14 Pero ca enne' Israel nna rè' ba chul·la la' rulábalatsi' qui' quį, pues hàstaba annana canchu chi rul·la cą ca libro qui' convenio antigua nna labí ritelíni cą, tì'atsi dàa ba la'a mísmuba lári'á lo quį, pues labí chi bituą para làcą, porqui'ni làteruba por medio de Cristua nna ítuą. 15 Acca hàstaba anna de rul·la cą ca libro nu bedia Moisés nna, labí ritelíni cą, parece qui'ni ttu lári' bá baga' lo la' riyeni qui' quį para qui'ni làa ttélíni cą. 16 Pero chi bituą tì'a ra lo Escritura qui'ni bitua lári'á de beyéqquia bi lani Señor. 17 Señor nì nna quiere decir Espíritu Santo; acca làti dù Espíritu nu guthel·la' Señor nna nía huá té libertad qui' ri'u. 18 Acca iyaba ri'u nna labiru baga' lo ri'u, sino ná ri'u tì'ba ttu huàna' nu ccatìttiní de la'yani' qui' Señor; ą' modo nna dia ri'u ccá ri'u tì'ba Señor, porqui'ni ttu ttu tsá nna ridi' ri'u adí la'yani' qui'e, la'a mísmuba Señor enne' ná Espíritu runi tsìnį lo losto' ri'u.