4
Porqui'ni Tata Dios por la' retúalatsi' quì'e nna bethà'née latsi' ná' tu' para guni tu' tsina nu cca qui' convenio cúbíį, acca labí redúl·la'a latsi' tu'. Ą'hua labí runi tu' ca cosa bèỹia luetsi nu runi gàttsi' ba adí ca enne' porqui'ni rettú'ni cą. Labí ruthacca'ỹí tu' nuỹa enne', nìhua labí rutsiání tu' titsa' qui' Tata Dios. Sino rinne lá tu' puru taá nu ná lígani porqui'ni ná tu' responsable ru'a lo Tata Dios. Acca runi tu' duel·la' guni tu' nu ná tsè' para qui'ni ca enne' nna bihua falta etseláni cą contra intu'. De riquixá'a tu' ti'iỹa modo l·lá ca enne' por Cristo Jesús, pues para ttu te cą nna completamente taá labí ritelíni cą, quiere decir canu dia lo néda nu runią qui'ni nitti cą. Làcą nna labí ríalatsi' quį porqui'ni numalua nu reną qui'ni ną́ dios le' yétsiloyuį, pues lą nna runią qui'ni rè' chul·la bánią la' riyeni qui' quį para qui'ni làa ttélíni cą ca titsa' tsè' gani nu rulue' qui'ni hua té salvación para làcą por medio de Cristo Jesús enne' tulappa enne' tsè' lani Tata Dios nna calatsi'e gúnnée la'yani' lo losto' quį. De runi tu' predicar nna, labí rinne tu' nu cca qui' intu' ba, sino riquixá'a lá tu' nu cca qui' Jesucristua qui'ni née Señor lo iyate; pero de nu cca qui' tu' nna, pues ná tu' para guni tu' le servir porqui'ni catsi'íni tu' e. Chul·la ba uccua yétsiloyuį dèsdeba neru, pero Tata Dios nna benie mandar qui'ni íl·lani la'yani'. La'a mísmuba lèe nna benie qui'ni gul·lani huá la'yani' lo losto' ri'u, para qui'ni gunibia' ri'u Jesucristo enne' née la'yani' bàni qui' Tata Dios.
Tata Dios nna chi bethà'née latsi' ná' tu' ca titsa' tsè' gani qui'e para quixá'ani tu' ca enne', màsqui'ba labí fuerza té qui' tu', tì'atsi gùlu'e ttu tesoro nu dacca' yaỹi le' ttu yéthu' nu de guna'. Por Fuerza iỹeni acca runi tu' seguir nna, álahua ną́ fuerza qui' la'a intu' ba sino ną́ por la'huacca iỹéniní qui' Tata Dios. Así es de qui'ni màsqui'ba yala cca tu' sufrir por la' ruyudí' qui' ca enne', pero hua riyàlia díhuá ttu néda para intu'; ą'hua màsqui'ba ccani tu' nùyue por la'labàni qui' tu', pero bihua cca tu' desanimar de una vez tè. Màsqui'ba rutsia latsi' quį intu', pero bíttuhuá ruthàna né'e intu'; masquì'ba rudàl·la cą intu' loyu, pero labí riria lani cą gul·luỹa cą latsi' tu'. 10 Gaỹa tediba dia tu' nna cca tu' sufrir tì'a Jesús nna uccue sufrir hàstaá gùttìe, para gulue' qui'ni la'labàni nu té qui'e annana pues chi huá té qui' tu' le' yétsiloyuį. 11 Intu' nna ttu ttu tsá bá cca tu' sufrir por causa de tsina qui' Jesús hàstaá cani tu' qui'ni lo lù'uti taá chi tse'e tu', pero bihua rutse'e latsi' tu' tsina qui'e porqui'ni runna bée la'huacca espiritual qui' tu' para guni tu' seguir, acca rilá'ní qui'ni la'labàni nu té qui' Jesús annana, pues té huá qui' tu' màsqui'ba cuerpo qui' tu' nna té qui'ni gattią. 12 Por ca sufrimiento nu rittè tu' nna dá' tsá qui'ni gatti tu', pero por la'huacca nu runna Jesús qui' tu' para guni tu' seguir entre lebi'į, acca adí bendición chi té qui' le.
13 Lo Escritura nna ra íį: Inte' nna huíalátsa'a' acca gunnía'. Ą'hua intu' nna té huá fe lo losto' tu' acca lani itute latsi' tu' rinne huá tu'. 14 Hua yúlí ràni tu' qui'ni Tata Dios enne' bechìthèe Jesús de lo lù'utiá nna, echìthà huée intu' porqui'ni chi ná tu' ttùba lani Jesús, para qui'ni juntu ba lani lebi'į nna echì'e iyaba ri'u ỹiabara' làti dúe. 15 Iyaba nu cca lani intu' nna ną́ para qui'ni gata' adí bendición lo losto' le, para qui'ni de gunibia' iỹetse' ca enne' qui'ni Tata Dios nna retúalatsi'e cą entonces nuỹetse' huá cą hué' cą ne gracia nna gunie recibir adí la' dàliani.
16 Hua yúlí ràni tu' qui'ni echìthèe intu' de lo lù'utí; acca labí redúl·la'a latsi' tu' por ca sufrimiento nu rittè tu' annana. Màsqui'ba cuerpo qui' tu' ną́ débil porqui'ni dá' tsá qui'ni gattią, pero ttu ttu tsá bá Jesús nna runne fuerza qui' espíritu qui' tu'. 17 Nu cca tu' sufrir le' yétsiloyuį annana bihua ną́ de importancia iỹeni gá porqui'ni ttu tsàsti to' ba rittè tu' ca sufrimiéntuį, pero resultado qui' quį nna ną́ ttu la' redacca' latsi' adí teérulá xeni nu labí ttíą qui' tu' le' ỹiabara'. 18 Pues labí rulaba latsi' tu' qui' ca cosa nu rilá'ni ri'u le' yétsiloyuį, sino qui' nu labí rilá'ní; porqui'ni ca cosa nu rilá'ní nna té bá qui'ni tté qui' quį, pero ca cosa nu labí chi rilá' tènì ri'u nna tulidàba gúchia cą.